پایان نامه کودکان استثنایی

پایان نامه  کودکان استثنایی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 126

حجم فایل (به کیلوبایت) : 181

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه  کودکان استثنایی

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ۶

بیان مسئله ۸

هدف تحقیق ۹

تعاریف نظری ۱۱

تعاریف عملیاتی ۱۲

پیشینه پژوهش ۱۴

تعاریف کودکان کار و خیابانی ۱۵

خصوصیات کودکان خیابانی ۲۱

ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی ۲۳

علل پیدایش کودکان خیابانی ۲۵

شناخت فراگرد (فرایند) ۲۸

مدلهای فراگرد ارتباط ۲۹

هدف از برقرراری ارتباط چیست ۳۳

مبانی ارتباط اثر بخش ۳۴

موانع ارتباطی ۳۶

مهارت های روابط انسانی ۳۸

نظریه نیاز و ارتباط موثر ۴۲

مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مربیان ۴۳

مدل ارتباطی سیستم های (سازش پذیر) فرهنگی هستی گرا ۴۳

مدل ارتباطی NLP 45

برقراری ارتباط روشن ۵۱

متقاعدسازی ۵۳

روبرو شدن با مقاومت ۵۶

روش پژوهش ۶۰

مراحل تحقیق ۶۱

جامعه آماری ۶۲

نمونه و روش نمونه گیری ۶۳

ابزار اندازه گیری ۶۴

روش جمع آوری اطلاعات ۶۵

روش آماری ۶۵

نتیجه گیری ۷۲

نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان ۷۳

نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک ۷۹

نتیجه گیری کلی از نتایح بخش دوم پرسشنامه در زمینه متقاعد کردن کودک ۹۵

نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک ۹۶

نتیجه گیری کلی از نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک: ۱۰۳

بحث ۱۰۴

محدودیتهای پژوهش ۱۱۳

پیشنهادات ۱۱۵