پایان نامه ساختار شبکه GSM پایان نامه ساختار شبکه GSM

دسته : شبکه های کامپیوتری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 3922 KB

تعداد صفحات : 107

بازدیدها : 663

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه ساختار شبکه GSM

پایان نامه ساختار شبکه GSM

پایان نامه ساختار شبکه GSM

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

چکیده

فصل اول

1-1-  معماری شبکه GSM--------------------------- 1

1-1-1- MS(واحد سیار)--------------------------- 1

2-1-1- BSS------------------------------------- 2

1-2-1-1- BTS----------------------------------- 2

2-2-1-1- BSC----------------------------------- 3

3-1-1- NSS (زیر سیستم سوئیچینگ و شبکه)--------- 4

1-3-1-1-MSC(مرکز سوئیچینگ موبایل)------------- 4

2-1:مشخصات فرکانسی و نواحی شبکه GSM----------- 5

1-2-1-مشخصات فرکانسی GSM---------------------- 5

2-2-1- نواحی شبکه------------------------------ 6

1-2-2-1-سلول ---------------------------------- 6

2-2-2-1- ناحیه موقعیت(location area)--------------- 7

3-2-2-1-ناحیه سرویس MSC----------------------- 7

4-2-2-1-ناحیه تحت پوشش شبکه(PLMN)------------- 7

3-1-مدولاسیون در GSM--------------------------- 7

4-1- کانال های فیزیکی و منطقی در GSM---------- 8

1-4-1-کانال فیزیکی و مشخصات آن----------------- 8

2-4-1- کانالهای منطقی-------------------------- 9

1-2-4-1-کانالهای ترافیکی----------------------- 9

2-2-4-1- کانالهای کنترلی(CCH)----------------- 9

1-2-2-4-1-کانالهای مخابره ای(BCH)------------- 10

5-1-انتشار امواج رادیویی----------------------- 11

1-5-1- پلاریزاسیون------------------------------ 11

2-5-1- انواع انتشار---------------------------- 12

3-5-1-محاسبه افت مسیر فضای آزاد---------------- 12

6-1-بودجه لینک--------------------------------- 13

1-6-1-:مقدمه----------------------------------- 13

2-6-1-بودجه توان در مسیر downlink--------------- 14

3-6-1-بودجه توان در مسیر uplink----------------- 14

فصل دوم  

1-2-بهینه سازی چیست؟--------------------------- 17

2-2-اهداف بهینه سازی--------------------------- 17

3-2-دلایل بهینه سازی---------------------------- 18

4-2-الگوریتم بهینه سازی------------------------ 18

5-2- مدیریت عملکرد و بهینه سازیگ--------------- 20

فصل سوم  

1-3- پارامتر در شبکه موبایل چیست؟-------------- 23

1-1-3- پارامتر های شناسه(Identifier Parameter)------- 23

2-1-3- پارامترهای عملکردی و وظایفی(Functional Parameter) 23

3-1-3- پارامترهای تایمری(Timer Parameter)--------- 24

4-1-3- پارامترهای شمارنده(Counter Parameter)------- 24

5-1-3- پارامترهای آستانه(Threshold Parameter)------ 24

6-1-3- پارامترهای اندازه گیری(Measurement Parameter)    24

2-3-پارامترهای شناسه شبکه GSM----------------- 25

1-2-3- پارامترهای شناسه مشترک------------------ 25

1-1-2-3- شناسه مشترک موبایل بین المللی(IMSI)--- 25

2-1-2-3-شناسه مشترک موبایل موقتی(TMSI)--------- 25

3-1-2-3-شماره بین المللی MS(MSIDN)------------ 25

2-2-3-پارامترهای شناسه تجهیزات----------------- 26

1-2-2-3- شناسه تجهیزات موبایل بین المللی(IMEI)- 26

3-2-3-پارامترهای شناسه مسیریابی مکالمه--------- 26

1-3-2-3-پارامتر LAC---------------------------- 26

2-3-2-3- پارامتر LAI--------------------------- 26

3-3-2-3-پارامتر شماره مسیریابی مشترک موبایل MSRN   27

4-2-3-پارامترهای سلول مشترک-------------------- 27

1-4-2-3-پارامترهای شناسه سلول------------------ 27

5-2-3-پارامترهای ساختار کانال سلول------------- 28

3-3-عملکرد MS در Idle Mode---------------------- 28

1-3-3-اطلاعات BCCH----------------------------- 29

2-3-3- انتخاب سلول Cell Selection/ Reselection--------- 29

3-3-3-مدیریت موقعیت(Location Management)---------- 31

1-3-3-3-الگوریتم مدیریت موقعیت----------------- 31

2-3-3-3-نواحی موقعیت GSM---------------------- 32

4-3-3-درخواست های Location Update----------------- 32

5-3-3- الگوریتم فراخوانی----------------------- 33

1-5-3-3-انواع پیام های فراخوانی---------------- 33

2-5-3-3-فراخوانی و دریافت غیرپیوسته(Paging & DRX) 34

6-3-3- محاسبات پارامترهای بکارگیری فراخوانی---- 35

1-6-3-3- محاسبه ظرفیت فراخوانی (paging)--------- 35

2-6-3-3- محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال فراخوانی(PCH) 35

3-6-3-3- محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال AGCH 36

7-3-3- پارامترهای کلیدی فراخوانی (paging)------- 36

1-7-3-3-پارامتر الگوریتم تکرار فراخوانی (پارامتر MSC )  36

8-3-الگوریتم و پارامترهای دسترسی به شبکه------- 37

1-8-3- توالی دسترسی به شبکه-------------------- 37

2-8-3-IMSI Attach-------------------------------- 38

3-8-3-IMSI Detach-------------------------------- 38

4-8-3-Location Update----------------------------- 39

5-8-3-Cell Measurement And Handover----------------- 39

6-8-3-پارامترهای دسترسی به شبکه---------------- 40

1-6-8-3-پارامترهای دسترسی---------------------- 40

2-6-8-3-پارامترهای برقراری مکالمه یا اتصال به شبکه  41

3-6-8-3- پارامترهای جدا شدن از شبکه------------ 42

9-3-وظایف لیست همسایگی کلی--------------------- 42

1-9-3- هدف از BA لیست ها----------------------- 42

1-1-9-3- ارسال BA لیست ها---------------------- 42

2-9-3- اندازه گیری های سلولی در مد Idle--------- 43

3-9-3- پارامترهای مرتبط به همسایگی------------- 43

10-3-تنظیم فریم وفقی--------------------------- 44

1-10-3- جلو بردن زمانی Timing Advance(TA)-------- 44

2-10-3- رنج سلول گسترده (Extended Cell Range)------ 45

3-10-3- پارامتر های کلیدی تنظیم وقفی----------- 45

فصل چهارم  

1-4- پرش فرکانسی------------------------------- 47

1-1-4-مفاهیم پرش فرکانسی------------------------------------------                                      47

2-1-4-توالی پرش فرکانسی--------------------------------------------------                               47

3-1-4-دلیل بکارگیری پرش فرکانسی-----------------------------------------                                49

4-1-4- بکارگیری پرش فرکانسی در BTS-----------------------------------                                   49

5-1-4-ساختار سخت افزاری BTS برای تکنیک پرش فرکانسی--------------  50

1-5-1-4- پرش فرکانسی باند پایه----------------------------------------------50

2-5-1-4-پرش فرکانسی ترکیبی------------------------------------------                                    51

6-1-4-بکارگیری پرش فرکانسی در MS-----------------------------------------53

7-1-4-پارامترهای پرش فرکانسی-----------------------------------------------53

2-4-فیچر بالانس ترافیکی---------------------------------------------------                               54

1-2-4- فیچر CLS-------------------------------- 54

3-4-نیم رخ------------------------------------- 59

فصل پنجم

1-5-سیکل مدیریت عملکرد شبکه در فرآیند بهینه سازی----------------- 61                                   

1-1-5-طراحی اولیه شبکه و پیاده سازی آن----------------------------                                      61-----

2-1-5-مونیتور کردن شبکه-----------------------------------------  62                                   

1-2-1-5-سطوح مختلف برای مونیتور کردن شبکه----------------------  62                                   

2-2-1-5- معیارهای اندازه گیری عملکرد شبکه-------------------------                                      63-----

2-5- روشهای اندازه گیری عملکرد شبکه------------------------------ 64                                   

1-2-5- درایو تست------------------------------------------------  64                                   

2-2-5-دیتای OMC--------------------------------------------- 66 

3-2-5-پروتکل آنالیزر----------------------------------------------                                      66-----

3-5-آنالیز دیتای OMC و دیتای درایو تست---------------------------                                      66-----

1-3-5- آنالیز دیتای OMC----------------------------------------  66                                   

2-3-5-آنالیز درایو تست--------------------------------------------                                      67-----

4-5-تعریف BSS KPI------------------------------- 67

1-4-5-درصد موفقیت برقراری مکالمه(CSSR)--------- 67

2-4-5- درصد قطعی مکالمه(DCR)------------------ 68

3-4-5-درصد موفقیت مکالمه(CSR)------------------ 68

4-4-5- درصد موفقیت دست به دست دادن مکالمه(HOSR) 68

5-4-5-درصد خطا دست به دست دادن مکالمه(HOFR)--- 69

6-4-5-درصد انسداد کانال ترافیکی(TCH_Cong)------ 69

7-4-5-درصد انسداد کانال سیگنالینگی(SDCCH_Cong) 69

8-4-5-درصد قطعی ارتباط بر اساس افت مسیر رادیویی(TCH_RF_LOSS) 69

9-4-5-درصد خطا تخصیص کانال ترافیکی(TCH_ASS_Fail)------------  70 

10-4-5-درصد موفقیت تخصیص کانال ترافیکی(SDCCH_ASS_SUCC) 70

فصل ششم

1-6-مشخصات شبکه----------------------------------------------------------72                            

1-1-6-مقدمه--------------------------------------------------------                                     72

2-1-6-پوشش BSS---------------------------------------------------------73

1-2-1-6- بالانس سلول ها-----------------------------------------------                                   73-----

2-2-1-6- آرایش و ساختار آنتنها------------------------------------------                                74-----

1-2-2-1-6- تنظیم آرایش آنتنها---------------------------------------                                    74-----

2-2-2-1-6- تیلت آنتنها-------------------------------------------------                                 75-----

3-2-2-1-6- دایورسیتی آنتنها-----------------------------------------------                              76-----

3-2-1-6- راندمان و عملکرد تجهیزات------------------------------------------77

3-1-6- ظرفیت BSS--------------------------------------------------------                                77-----

4-1-6- کیفیت سرویس(QOS)------------------------ 78

2-6-پارامتر های اصلی کیفیت سرویس(QOS)-----------------------------------                                78-----

1-2-6- نرخ قطعی مکالمات(DCR)----------------------------------  79                                   

2-2-6- بلاکینگ------------------------------------------------------------79                            

3-2-6- راندمان ترافیکی یا ارلانگ(Traffic Throughput)---------------------                                    79-----

3-6-شناسایی مشکلات از طریق شاخص های KPI--------------------------- 80                                   

1-3-6-درصد موفقیت برقراری مکالمه(CSSR)--------- 80 

1-1-3-6-عدم دسترسی به SDCCH--------------------------------- 81 

2-1-3-6- خطای تخصیص کانال ترافیکی(TCH Assign Failure)-------------  81                                   

2-3-6-درصد بالای قطعی مکالمات(DCR)------------- 81

1-2-3-6- قطعی در جهت خطای Handover-------------------------------- 82                                   

2-2-3-6- پایین بودن قدرت دامنه و کیفیت سیگنال---------------------                                      82-----

3-2-3-6- تداخل حاصل از نزدیک بودن کانال فرکانسی یا هم کانال بودن----                                     82-----

4-2-3-6- عدم بالانس ترافیکی ---------------------------------------                                      82-----

3-3-6- درصد بالای خطای Handover(HFR)------------- 83

1-3-3-6- تداخل شدید روی همسایگی یا کمبود کانال در سلول همسایه --------------                            83-----

2-3-3-6- مشکلات پارامترهای دیتابیسی ---------------------------------------                              83-----

4-3-6- درصد بالای بلاکینگ SDCCH(SDCCH Congestion ) -----   83 

5-3-6-درصد بالای بلاکینگ TCH (TCH Congestion)-------------      84

فصل هفتم

1-7-کلیات و پیکره رویه بهینه سازی---------------------------------                                      86-----

2-7: network audit--------------------------------------------  87 

3-7-فلوچارت روند بهینه سازی-------------------------------------- 88                                   

1-3-7-تشریح فلوچارت فعالیت بهینه سازی---------------------------- 89                                   

1-1-3-7- شروع فعالیت بهینه سازی---------------------------------  89                                   

2-1-3-7- تشخیص و حل مشکلات سخت افزاری-----------------------  89 

3-1-3-7- شناسایی و حل مشکلات همسایگی-------------------------   90

4-1-3-7- شناسایی و حل مشکلات فرکانسی--------------------------   91

فصل هشتم  

1-8-نتایج-------------------------------------- 93

2-8- انواع مشکلات شناسایی شده و ارائه راه حل برای آن و نمودار نتایج  95

1-2-8-مشکل تنظیم نبودن کلاک همزمان BSC و بالارفتن قطعی مکالمات 95

1-2-8- مشکل درصد بالای انسداد کانال ترافیکی و سیگنالینگی و بالابودن handover failure

در سایت میثاق---------------------------------- 96

2-2-8- مشکل درصد بالای انسداد کانال ترافیکی و سیگنالینگی ، جابجایی سکتور در سایت خانواده

  --------------------------------------------- 97

3-2-8- مشکل بالابودن درصد قطعی مکالمات و ارلانگ پایین 97

4-2-8-مشکل تعریف نشدن همسایگی درست و بالارفتن درصد قطعی مکالمات  99

5-2-8- مشکل تعریف نشدن همسایگی درست و بالارفتن درصد قطعی مکالمات  100

6-2-8- مشکل بالابودن درصد قطعی مکالمات و انسداد کانال سیگنالینگی  101

7-2-8- مشکل overshooting سایت و ایجاد انسداد کانال و بالارفتن قطعی مکالمات و تداخل

  --------------------------------------------- 102

8-2-8- مشکل بالابودن درصد تخصیص اشتباه کانال ترافیکی و قطعی مکالمات  103

منابع------------------------------------------ 104

 

 

فهرست تصاویر

شکل (1-1):معماری شبکه GSM--------------------- 2

شکل(2-1): ساختار NSS    ----------------------- 4

شکل(3-1): ساختار BSS--------------------------- 4

شکل(4-1): فاصله فرکانسی بین مسیر  downlink و uplink 5

شکل(5-1):نواحی شبکه GSM----------------------- 6

شکل(6-1):شبکه سولار با تکنیک frequency reuse-------- 6

شکل(7-1):دیاگرام مدولاسیون GMSK---------------- 7

شکل(8-1):تکنیک مدولاسیون QPSK که در GSM استفاده می شود  8

شکل(9-1):تصویری از شیارهای زمانی برای کانال فیزیکی  8

شکل(10-1): ساختار کانالهای منطقی--------------- 9

شکل(11-1): جهت انتشار امواج-------------------- 11

شکل(12-1): انواع پلاریزاسیون امواج-------------- 11

شکل(13-1): اثر محیط روی انتشار امواج----------- 13

شکل(15-1):بودجه توان در مسیر downlink----------- 14

شکل (16-1):بودجه توان در مسیر uplink------------ 15

شکل (1-2): فلوچارت رویه مدیریت عملکرد  و بهینه سازی 20

شکل(2-2): فرآیند و خط مشی بهینه سازی----------- 20

شکل(3-2): فاز بررسی شبکه برای فرآیند بهینه سازی 21

شکل(1-3): آرایش کانال BCH--------------------- 28

شکل(4-3): بروزرسانی مکان----------------------- 34

شکل (5-3):بروزرسانی مکان بصورت اتوماتیک-------- 34

شکل (6-3): الگوریتم IMSI Attach------------------ 38

شکل(7-3):الگوریتم IMSI Detach-------------------- 38

شکل(8-3): الگوریتم Location Update---------------- 39

شکل(9-3): الگوریتم Cell Measurement And Handover---- 39

شکل(10-3): جبران سازی تاخیر انتشار با تنظیم TA 44

شکل (11-3):ایجاد تاخیر بین برستهای در دسترس برای جبران تاخیر در دریافت دیتا ازMSها---------------------------------     45

شکل (1-4):مقایسه پرش فرکانسی روی کاریر----------------------------                                      47-----

شکل(2-4):نوع پرش فرکانسی--------------------------------------                                        48

شکل(3-4):توالی پرش تایم اسلات های کانال--------------------------                                        48

شکل(4-4): افزایش C/I با استفاده از پرش فرکانسی--------------------                                       49

شکل(6-4):الگوریتم پرش فرکانسی باند پایه---------------------------                                      ------- 51

شکل (7-4): الگوریتم پرش فرکانسی ترکیبی--------------------------                                        52

شکل (8-4): ساختار BTS در دو نوع پرش فرکانسی---------------------  53                                   

شکل(9-4):الگوریتم CLS----------------------------------------                                        55

شکل(1-5): فلوچارت مدیریت عملکرد به همراه بهینه سازی---------------                                      ------- 61

شکل(2-5): نحوه انجام درایو تست----------------------------------                                        65

شکل (1-6): مقایسه سیستم بالانس و غیر بالانس-------------------------                                      73-----

شکل(2-6): آرایش آنتنها بعداز تقسیم سلولی--------------------------                                      ------- 74

شکل (3-6): تیلت مکانیکی و الکتریکی آنتنها--------------------------                                     ------- 75

شکل (4-6): ساختار آنتنها در دایورسیتی مکانی---- 76 

شکل(5-6): ساختار آنتنها در دایورسیتی پلاریزاسیون 77

شکل(6-6):بلاکینگ و درجه سرویس GOS--------------------------     79                                   

شکل(7-6): مدل ارلانگ ترافیکی-------------------------------------- 79                                   

شکل(1-7):پیکره و ساختار رویه بهینه سازی--------------------------                                       86

شکل(2-7): فاز بررسی شبکه---------------------------------------                                        87

شکل (3-7): فلوچارت کلی رویه بهینه سازی--------------------------                                        88

شکل(2-8): نمودارهای بهبود KPI با فعال کردن فیچر half rate   96 

شکل (3-8): جدول  Cell to Cell Handover برای تشخیص جابجایی سکتور    97

شکل(4-8): نمودار بهبود سایت سید خندان در اثر تغییر ارتفاع سایت برای حل مشکل فیدینگ--------------------------------     98

شکل(5-8):نمودار بهبود درصد قطعی مکالمات با تصحیح لیست همسایگی 99

شکل(6-8): نمودار بهبود درصد قطعی مکالمات با تصحیح لیست همسایگی و تصحیح پارامتر--------------------------------------          100

شکل(7-8): نمودار بهبود درصد قطعی مکالمات با فعال کردن Dynamic SDCCH----------------------------------------- 101

شکل(8-8): انواع تیلت مکانیکی و الکتریکی-------- 102

شکل (8-8): نمودار بهبود درصد قطعی مکالمات با تنظیم تیلت  102

شکل(10-8): نمودار بهبود KPI با حل مشکلات سخت افزاری و رفع برگشتی آنتن------------------------------------------- 103

 

فهرست جداول

جدول( 1-1): لیست فرکانسهای GSM---------------- 5

جدول( 2-1): کانالهای منطقی در location updating  و MTC   10

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله وتحقیق بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه

مقاله مدل energy-efficient تراكم داده ها در شبكه های سنسور بی سیم

access point و انواع آن

KDE چیست‌؟

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام