پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 141

حجم فایل (به کیلوبایت) : 193

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

پیشگفتار.................................... 2

1- مباحث نظری................................

مقدمه ...................................... 2

1-1ساختگرایی................................ 3

1-2زبان و نشانه ............................ 3

1-2-1 زبان و گفتار.......................... 4

1-2-2 نشانه زبانی .......................... 5

1-2-3 رابطه ................................ 5

1-2-4 همزمانی و درزمانی .................... 5

1-3 نقش های زبان ........................... 8

1-3-1 نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن........ 9

1-3-1-1 نقش عاطفی........................... 9

1-3-1-2 نقش ترغیبی.......................... 10

1-3-1-3 نقش ارجاعی ......................... 10

1-3-1-4 نقش فرازبانی ....................... 10

1-3-1-5 نقش همدلی .......................... 11

1-3-1-6 نقش ادبی ........................... 11

1-3-2 اشکالات تقسیم بندی یاکوبسن............. 12

1-3-3 اشکالات تقسیم بندی مارتینه............. 13

1-3-4 اشکالات تقسیم بندی هلیدی .............. 13

1-4 نقش زیبایی آفرینی یا ادبی............... 14

1-5 نقش های زبان هنجار...................... 17

1-6 نقش های زبان فراهنجار................... 17

1-7 برجسته سازی ادبی ....................... 19

1-7-1 فراهنجاری ............................ 20

1-7-1-1 فراهنجاری واژگانی................... 22

1-7-1-2 فراهنجاری نحوی ..................... 22

1-7-1-3 فراهنجاری نوشتاری................... 23

1-7-1-4 فراهنجاری معنایی.................... 23

1-7-1-5 فراهنجاری گویشی .................... 24

1-7-1-6 فراهنجاری سبکی ..................... 24

1-7-1-7 فراهنجاری زمانی (کهن گرایی) ........ 25

1-7-2 قاعده افزایی.......................... 25

2- پیشینه................................... 25

مقدمه....................................... 28

2-1 مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب........ 28

2-2 مطالعات زبانشناختی ادبیات در ایران ..... 32

3- فراهنجاری های زبانی شعر شاملو............

مقدمه.......................................

3-1 فراهنجاری زمانی یا کهن گرایی............

3-1-1 کهن گرایی صرفی ....................... 36

3-1-1-1 بکار بردن پسوند جمع ساز "گان"....... 36

3-1-1-2 بکار بردن پسوند جمع ساز "ان"........ 37

3-1-2 کهن گرایی نحوی ....................... 37

3-1-2-1 کاربرد "را" به جای "به"، "با"، و "برای" 37

3-1-2-2 رعایت "ی" شرط در جملات شرطی.......... 39

3-1-2-3 افزودن پیشوند "ب" در آغاز فعل برای تأکید    39

3-1-2-5 بکار بردن "همی" به جای "می"......... 41

3-1-2-6 افزودن "ا" در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب........................................ 41

3-1-3 کهن گرایی واژگانی .................... 41

3-1-3-1 فعل های کهن ........................ 41

3-1-3-1-1 فعل های ساده...................... 42

3-1-3-1-2 فعل های پیشوندی .................. 49

3-1-3-1-3 فعل های مرکب ..................... 58

3-1-3-1-4 عبارت های فعلی ................... 64

3-1-3-2 اسم های کهن ........................ 69

3-1-3-3 صفت های کهن ........................ 77

3-1-3-4 قیدهای کهن ......................... 81

3-1-3-4-1 قیود یا ادوات شک وتردید........... 81

3-1-3-4-2 قیود یا ادوات تشبیه .............. 83

3-1-3-4-3 قیود و حروف ربط مرکب.............. 86

3-1-3-5 حرف اضافه های کهن .................. 91

3-1-3-6 ضمایر کهن........................... 99

3-1-3-6-1 ضمایر شخصی........................ 99

3-1-3-6-2 ضمایر انعکاسی .................... 100

3-1-3-6-3 ضمایر اشاره....................... 102

3-1-4 کهن گرایی معنایی...................... 104

3-2 فراهنجاری واژگانی ...................... 109

3-2-1 واژگان جدید........................... 109

3-2-1-1 ترکیبات ابداعی ..................... 110

3-2-1-1-1 اسم + اسم......................... 110

3-2-1-1-2 اسم + صفت......................... 112

3-2-1-1-3 صفت + اسم......................... 113

3-2-1-1-4 اسم + پسوند....................... 116

3-2-1-1-6 پیشوند + اسم......................

3-2-1-1-7 پیشوند + صفت......................

3-2-1-1-8 اسم + بن فعل......................

3-2-1-1-9 صفت + بن فعل .....................

3-2-1-1-10 حرف اضافه + بن فعل...............

3-2-1-2 واژگانی ابداعی .....................

3-2-1-3 عبارت های ابداعی ...................

3-2-2 فعل های جدید..........................

3-3 فراهنجاری نحوی..........................

3-3-1 جابجایی نهاد..........................

3-3-1-2 جابجایی فعل و عبارتهای فعلی ........

3-3-1-3 جابجایی قید.........................

3-3-1-4  جابجایی ضمایر منفصل و متصل.........

3-3-1-5 جابجایی سایر عناصر جمله.............

3-3-1-5-1 جابجایی منادا.....................

3-3-1-5-2 جابجایی جمله پیرو.................

3-3-2 ایجاد فاصله میان اجزای عبارت فعلی ....

3-3-3 حذف عناصر جمله........................

3-3-4 کاربرد واژگان در نقش های متفاوت.......

3-3-4-1 کاربرد اسم به جای صفت...............

3-3-4-2 کاربرد صفت به جای صفت...............

3-3-4-3 کاربرد صفت به جای اسم...............

3-3-4-4 کاربرد اسم به جای قید...............

3-3-5 استفاده از شناسه فعل به جای فعل.......

3-4 فراهنجاری صرفی..........................

3-5 فراهنجاری معنایی........................

4 نتیجه گیری................................