بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 53

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1093

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

 بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

فهرست

خلاصه و چکیده

 

فصل اول

پرسش پژوهش

فرضیه پژوهش

اهداف پژوهش

متغیر پژوهش

متغیر وابسته 

متغیر مستقل

تعریف نظری متغیرهای پژوهشی

كودك خیابانی

كودك عادی

هوش هیجانی

كودك خیابانی

كودك عادی

هدف پژوهش

اهمیت موضوع پژوهش

 

فـصل دوم

پیشـینه

نظریه پردازان

دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات)

1-ارزیابی و ابراز هیجان

2-تنظیم هیجان در خود و دیگران

3-بهره برداری از هیجان

شاخه اول

ادراك و ارزیابی و بیان هیجان

شاخه دوم

تسهیل هیجانی تفكر

شاخه سوم

فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی

شاخه چهارم

تنظیم هوشمندانه هیجان

دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی)

مدل هوش هیجانی بار- آن

یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا

كودك خیابانی و پیشینه تاریخی آن

پیشینه كودك خیابانی و كار

عوامل بروز پدیده كودك خیابانی

درگیری و جربحث های مداوم والدین با یكدیگر

نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین كننده كار كودكان

دیدگاه مندلوچ

دیدگاه استرلینگ

دیدگاه السون

دیدگاه فانیت

 

فصل سوم

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش نمره گذاری

روش تجزیه وتحلیل

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آمار

جداول شاخص آماری گروه

 

فصل پنج

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

محدودیت های پژوهش

فهرست منابع

مجلات مقالات منبرنامه ها

نمونه تست

اداره هیجانها

هم حسی

تنظیم روابط