بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر

بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 90

حجم فایل (به کیلوبایت) : 119

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

پیشگفتار .............................................................................................................................................. 1

بهزیستی................................................................................................................................................. 2

خدمات توانبخشی .............................................................................................................................. 2

معلولین روانی ...................................................................................................................................... 2

 

(فصل اول)

مقدمه ..................................................................................................................................................... 5

تاریخچه مركز توانبخشی باران مهر ............................................................................................... 7

ظرفیت پذیرش بیماران در مركز توانبخشی باران مهر ............................................................. 8

فعالیت های اجرایی موردنظر .......................................................................................................... 8

مقررات مركز توانبخشی باران مهر ................................................................................................. 11

آشنایی كلی با مكان .......................................................................................................................... 12

ارگونومی محیط كار ........................................................................................................................... 13

روشنایی ................................................................................................................................................ 15

صـدا ....................................................................................................................................................... 17

رنگ ........................................................................................................................................................ 19

درجه حرارت و رطوبت ..................................................................................................................... 20

نحوه گزینش و استخدام.................................................................................................................... 21

آموزش كاركنان ................................................................................................................................... 22

نحوه مدیریت ....................................................................................................................................... 22

منشور اخلاقی مركز توانبخشی باران مهر ................................................................................... 23

سیستم حقوق و مزایا ........................................................................................................................ 24

 

(فصل دوم)

تاریخچه بهره وری و تعاریف آن ..................................................................................................... 27

عوامل متشكل بهره وری .................................................................................................................. 30

فرمول بهره وری .................................................................................................................................. 31

مدیریت بهره وری ............................................................................................................................... 32

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری ........................................................................................................ 36

شاخص های مؤثر بر بهره وری ....................................................................................................... 40

راههای توسعه و افزایش بهره وری ................................................................................................ 41

عوامل كاهش بهره وری نیروی انسانی .......................................................................................... 42

آموزش و بهره وری ............................................................................................................................ 43

تأثیر مشاركت كاركنان در بهره وری ............................................................................................. 45

ارزیابی عملكرد بهره وری ................................................................................................................. 46

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی................................................................................... 48

احترام به خود ناشی از سازمان ...................................................................................................... 49

مراحل موفقیت .................................................................................................................................... 49

بهره وری ............................................................................................................................................... 50

سطوح مختلف بهره وری .................................................................................................................. 54

موانع موجود در بهره وری ................................................................................................................ 55

فواید عمومی بهره وری....................................................................................................................... 57

منافع و فواید بهره وری برای سیستم های دولتی و شركت ها ............................................. 57

عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره وری ................................................................................... 58

 

(فصل سوم )

روش پژوهش ....................................................................................................................................... 63

جامعه آماری ........................................................................................................................................ 63

جامعه آماری پژوهش ........................................................................................................................ 64

نمونه آماری و روش نمونه گیری .................................................................................................... 64

متغیر پژوهش ...................................................................................................................................... 64

هدف پژوهش ....................................................................................................................................... 64

ابزار اندازه گیری و سنجش ............................................................................................................. 64

ویژگی های پرسش نامه بهره وری شغلی .................................................................................... 64

تحلیل آزمون ........................................................................................................................................ 70

پرسش نامه بهره وری شغلی ........................................................................................................... 71

پیشنهادات ............................................................................................................................................ 76

محدودیت ها ........................................................................................................................................ 76

منابع ....................................................................................................................................................... 77

پیوست ................................................................................................................................................... 79