پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

دسته : جغرافیا

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 260 KB

تعداد صفحات : 181

بازدیدها : 463

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9900 تومان

خرید این فایل

پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1- طرح مسئله ............................. 2

1- 2- ضرورت و اهمیت مطالعه .................. 3

1- 3- محدوده مورد مطالعه .................... 5

1- 4- اهداف اصلی مطالعه ..................... 5

1- 5- سؤالات تحقیق ........................... 5

1- 6- فرضیات تحقیق .......................... 6

1- 7- روش شناسی تحقیق ....................... 6

1-8- پیشینه تحقیق ........................... 6

1- 9- ساختار تحقیق .......................... 6

 

فصل دوم: جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه 

2- 1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت.......... 9

2-2- ناهمواری های استان کرمانشاه ............ 9

2- 3- آب وهوای استان کرمانشاه  .............. 11

2- 4- آب ها  ................................ 12

2- 5- جنگل ها ومراتع  ....................... 12

2- 6- کشاورزی و دامداری  .................... 13

 

فصل سوم: جغرافیای انسانی و اقتصادی استان کرمانشاه

3- 1- جغرافیای انسانی استان کرمانشاه ........ 16

3- 1- 1- جغرافیای تاریخی .................... 16

3-1-2- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی ....... 16

3-1-3- آثار تاریخی وباستانی در استان کرمانشاه 31

3-1-4- ویژگیهای جمعیتی استان کرمانشاه ....... 32

3-2- جغرافیای اقتصادی استان کرمانشاه ........ 37

 

فصل چهارم : جغرافیای سیاسی،امنیتی استان کرمانشاه

4-1-جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه ........... 59

4-2- جغرافیای امنیتی استان کرمانشاه ......... 91

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات ومحدودیتهای پژوهش

نتیجه گیری .................................. 172

پیشنهادات ................................... 174

محدودیتها ومشکلات تحقیق ...................... 174

منابع وماخذ ................................. 176

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                            &