پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

دسته : جغرافیا

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 260 KB

تعداد صفحات : 181

بازدیدها : 465

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9900 تومان

خرید این فایل

پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1- طرح مسئله ............................. 2

1- 2- ضرورت و اهمیت مطالعه .................. 3

1- 3- محدوده مورد مطالعه .................... 5

1- 4- اهداف اصلی مطالعه ..................... 5

1- 5- سؤالات تحقیق ........................... 5

1- 6- فرضیات تحقیق .......................... 6

1- 7- روش شناسی تحقیق ....................... 6

1-8- پیشینه تحقیق ........................... 6

1- 9- ساختار تحقیق .......................... 6

 

فصل دوم: جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه 

2- 1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت.......... 9

2-2- ناهمواری های استان کرمانشاه ............ 9

2- 3- آب وهوای استان کرمانشاه  .............. 11

2- 4- آب ها  ................................ 12

2- 5- جنگل ها ومراتع  ....................... 12

2- 6- کشاورزی و دامداری  .................... 13

 

فصل سوم: جغرافیای انسانی و اقتصادی استان کرمانشاه

3- 1- جغرافیای انسانی استان کرمانشاه ........ 16

3- 1- 1- جغرافیای تاریخی .................... 16

3-1-2- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی ....... 16

3-1-3- آثار تاریخی وباستانی در استان کرمانشاه 31

3-1-4- ویژگیهای جمعیتی استان کرمانشاه ....... 32

3-2- جغرافیای اقتصادی استان کرمانشاه ........ 37

 

فصل چهارم : جغرافیای سیاسی،امنیتی استان کرمانشاه

4-1-جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه ........... 59

4-2- جغرافیای امنیتی استان کرمانشاه ......... 91

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات ومحدودیتهای پژوهش

نتیجه گیری .................................. 172

پیشنهادات ................................... 174

محدودیتها ومشکلات تحقیق ...................... 174

منابع وماخذ ................................. 176

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               

1- 1 جدول : مشخصات آب وهوایی شهرستان کرمانشاه از سال 1951 تا 2005                                                   

1- 2 جدول : مشخصات آب و هوایی شهرستان اسلام آباد غرب از سال1986 تا2005

1- 3 جدول : مشخصات آب و هایی شهرستان کنگاور ازسال 1986 تا2005

1- 4 جدول :  مشخصات آب و هایی شهرستان سر پل ذهاب ازسال 1986 تا2005

1- 5 جدول :  مشخصات آب و هایی شهرستان روانسر  ازسال 1986 تا2005

 1-5 جدول : جدول عملکرد بازارچه مرزی گمرکات استان کرمانشاه در شش ماهه اول سالجاری

1-6  جدول :وضعیت مبادلات استان کرمانشاه از محل بازارچه های مرزی و گمرکات  از سال1383 لغایت پایان سال 1386

1-7 جدول : بر گزاری انتخابات (( همه پرسی تغییررژیم )) استان کرمانشاه وکل کشور

1-  8جدول: برگزاری انتخابات ((خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی) استان کرمانشاه و کل کشور

1-9 جدول : برگزاری انتخابات (( همه پرسی تایید قانون اساسی)) استان کرمانشاه و کل کشور

1-10 جدول : واجدین شرایط رای ، آرای ماخوذه و در صد مشارکت استان کرمانشاه و کل کشور در(( اولین)) دور انتخابات خبرگان

1-11 جدول : تعداد و در صد آرای نامزدهای انتخابات (( اولین دوره مجلس خبرگان رهبری استان کرمانشاه

1-12 جدول : مقایسه واجدین شرایط رای ، آرای ماخوذه و درصد مشارکت استان با کل کشور در سه دوره انتخابات شوراهای اسلامی 

1-13 جدول : مقایسه تحصیلی داوطلبان سه دوره شوراهای ا سلامی ((روستا ))

1-14 جدول مقایسه تعداد ((شوراهای)) اسلامی شهرها، بخشهاو روستاهای اسلامی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستا ن

1-15 جدول جمعیت واجد شرایط رای ، و درصد مشارکت و نتایج شمارش آرای  نامزدهای انتخابات ((اولین)) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

1-16 جدول جمعیت واجد شرایط رای ، و درصد مشارکت و نتایج شمارش آرای  نامزدهای انتخابات ((نهمین)) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

1-17 جدول جمعیت واجد شرایط رای ، و درصد مشارکت و نتایج شمارش آرای  نامزدهای مرحله ((دوم))  نهمین دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

1-18- مقایسه آرا، درصد آرای فر منتخب در نه دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

1-19 جدول امار واجدین شرایط رای و درصد میزان مشارکت در استان کرمانشاه نسبت به کل کشور در (9 ) دوره انتخابات ریاست جمهوری و مرحل دوم دوره نهم

1-20 جدول حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه د ربرگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

1-21 جدول نتایج و آمار کلی برگزاری انتخابات مرحله اول و دوم ((اولین ) مجلس شورای اسلامی استان کرمانشاه

1-22 جدول واجد شرایط رای دادن ف کل آرای ماخوذه و درصد مشارکت استان کرمانشاه وکل کشور در انتخابات ((اولین )) دوره مجلس شورای اسلامی

1-23   جدول مقایسه جمعیت و اجد شرایط رای ، آرای ماخوذه و در صد مشارکت استان کرمانشاه با کل کشور

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                          

1-1 نقشه : نقشه اطراف بیستون و جریان گاماسیا ب  مقیاس :1:250000

1-2 نقشه :  تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه با مقیاس :  50000 : 1

1-3 نقشه :  تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه

1-4 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  پاوه

1-5 نقشه :  تقسیمات سیاسی شهرستان اسلام آباد غرب

1-6 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  گیلانغرب

1-7 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان قصرشیرین

1-8 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان   دالاهو

1-9 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  صحنه

1-10 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان هرسین

1-11 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان کنگاور

1-12 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان سنقر

1-13 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  جوانرود

1-14 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان روانسر

1-15 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  ثلاث با باجانی

1-16 نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان سر پل ذهاب

 

 

 

 

فهرست نقشه ها و شکل ها

عنوان                                          

1-1 شکل: سراب بیستون

1-2  شکل: سراب مورد گیلان غرب

1-3 شکل : قسمتی از دریاچه سراب نیلوفر

1-4 شکل : رودخانه دیاله در اطراف پاوه

1-5 شکل : چشمه بل ، از بزرگترین چشمه های ناحیه پاوه

1-6 شکل : کل در منطقه حفاظت شده ورمنجه

1-7 شکل : غار سلیمان در کوه چشمه سهراب

1-8 شکل : دهانه غار بیستون (غار شکارچی )

1-9 شکل : گور دخمه های مادها – سر پل ذ هاب - استان کرمانشاه

1-10 شکل: طاق بستان– استان  کرمانشاه - شهرستان کرمانشاه

1-11 شکل : نقش برجسته شکار– طاق بستان – کرمانشاه

1-12 شکل :نقش برجسته لولو بی ها سر پل ذهاب - استان کرمانشاه

1-13 شکل : مجسمه هرکول بیستون  استان کرمانشاه

1-14 شکل : نقش برجسته آنو با نی نی شهرستان سر پل ذهاب

1-15 شکل : قسمتی از حفاری تپه گودین کنگاور – استان کرمانشاه

1-16 شکل : بازارچه مرزی شهرستان جوانرود – استان کرمانشاه

1-17 عکس ماهواره ای از شهرستان کرمانشاه

1- 18 عکس ماهواره ای از شهرستا ن جوانرود

 1-19 عکس ماهواره ای از شهرستان گیلان غرب

1-20 عکس ماهواره ای از شهرستان  قصرشیرین

1-21 عکس ماهواره ای از شهرستان  پاوه

1-22 عکس ماهواره ای از شهرستان کنگاور

1-23 عکس ماهواره ای از شهرستان سنقر

1-24 عکس های از صنایع دستی کرمانشاه (گیوه – گلیم و موج بافی )

1-25 عکس های از غار آبی قوری قلعه شهرستان پاوه – استان کرما نشاه

1- 26 عکس ماهواره ای از شهرستان روانسر

1- 27 عکس ماهواره ای از کشور ایران

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                          

1-1 نمودار هرم سنی جمعیت استان کرمانشاه 1385(سالنامه آماری استان کرمانشاه – سال 1386).....................

1-2 نمودار مقایسه ای در صد مشارکت مردم در چهار دوره برگزاری انتخابات خبرگان  در استان کرمانشاه و کل کشور

1-3 نمودار مقایسه در صد امار نامزدهای انتخابات(( اولین )) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

1-4 نمودار نمودار مقایسه در صد امار نامزدهای انتخابات((  نهمین )) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

 1-5 نمودار مقایسه در صد امار نامزدهای انتخابات مرحله  ((دوم ))  نهمین دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

1-6 نمودار در صد ارای منتخبین مقام ((ریاست جمهوری)) استان کرمانشاه در مقایسه با کل کشور در نه دوره انتخابات ریاست جمهوری  مرحله دوم دوره نهم

1-7 نمودار در صد ((مشارکت)) استان کرمانشاه در مقایسه با کل کشور در نه دوره انتخابات ریاست جمهور و مرحله دوم دوره نهم

1-8 نمودار مقایسه جمعیت واجد شرایط رای ، کل آرای ماخوذه استان کرمانشاه باکل  کشور............................

1-9 نمودار مقایسه در صد مشارکت استان کرمانشاه با کل کشور در ((هشت دوره)) انتخابات شوراها مجلس شورای اسلامی

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله کامل در مورد استان تهران

ویژگی های زیست اقلیمی منطقه ی كرخه

تحقیق در مورد روستای حمید آباد

آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام