پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر تهران پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر تهران

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 329 KB

تعداد صفحات : 190

بازدیدها : 355

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 18000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر تهران

پایان نامه بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی سال 1386 شهر تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات موضوع مورد پژوهش

1- 1- مقدمه.................................................................................................................................................... 2

1-2- چکیده..................................................................................................................................................... 4

1- 3- بیان موضوع و مسأله پژوهش......................................................................................................... 5

1- 4- اهمیت و ضرورت................................................................................................................................ 6

1- 5- اهداف پژوهش ................................................................................................................................... 7

1- 5- 1- اهداف کلی پژوهشی................................................................................................................... 7

1- 5- 2- اهداف کاربردی............................................................................................................................ 7

1- 6- سوالات پژوهش ................................................................................................................................. 7

1- 7- تعاریف، اصطلاحات و واژه­ها........................................................................................................... 8

 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

1- پیشینه پژوهش ........................................................................................................................................ 12

2- 1- مددکاری اجتماعی چیست؟........................................................................................................... 12

رفاه اجتماعی چیست؟................................................................................................................................... 16

مؤسسه رفاه اجتماعی چیست؟.................................................................................................................... 17

تأمین اجتماعی چیست؟............................................................................................................................... 20

خدمات اجتماعی چیست؟............................................................................................................................ 21

تعریف مددکار اجتماعی................................................................................................................................. 23

2- 2- تاریخچه یادی از بنیانگذار حرفه مددکاری اجتماعی در ایران ............................................. 23

2- 3- تعریف مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی ....................................................... 24

2- 3- 1- ویژگیهای مددکار اجتماعی ..................................................................................................... 25

2- 3- 2- مراجع ........................................................................................................................................... 29

2- 3- 3- نحوه پذیرش مراجع.................................................................................................................... 32

2- 3- 4- انواع مراجع ................................................................................................................................. 33

2- 3- 5- روشهای مددکاری اجتماعی..................................................................................................... 34

2- 3- 6- ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی .............................................................................. 38

2- 5- برخی از مکاتب و نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها در مددکاری اجتماعی ....... 44

2- 1- 5- جامعه شناسی صدری............................................................................................................... 44

2- 5- 2- جامعه شناسی ناب تونیز ......................................................................................................... 46

2- 5- 3- دیدگاه پدیدار شناسی .............................................................................................................. 49

2- 5- 4- نظریه مبادله ................................................................................................................................ 51

2- 5- 5- مکتب کارکرد گرایی و مکتب اثبات گرایی.......................................................................... 53

2- 5- 6- نظریه کنش متقابل نمادی........................................................................................................ 54

2- 5- 7- دیدگاه تفهمی ............................................................................................................................. 56

2- 6- الگوهای مددکاری اجتماعی............................................................................................................. 57

2- 6- 1- الگوی رشدی برستون................................................................................................................ 57

2- 6- 2- الگوی ارتباطی – تعاملی ......................................................................................................... 58

2- 6- 3- الگوی رشدی تروپ..................................................................................................................... 59

2- 6- 4- الگوی کارکردی............................................................................................................................ 59

2- 6- 5- الگوی گشتالت درمانی .............................................................................................................. 60

2- 6- 6- الگوی میانجی گری..................................................................................................................... 61

2- 6- 7- الگوی تعقلی ................................................................................................................................ 62

2- 6- 8- الگوی واقعیت درمانی ............................................................................................................... 62

2- 6- 9- الگوی موقعیتی ........................................................................................................................... 63

2- 6- 10- الگوی برنامه ریزی اجتماعی ................................................................................................ 64

2- 6- 11- الگوی وظیفه بندی.................................................................................................................. 64

 

فصل سوم :فرآیند روش شناختی پژوهش

فرآیند روش شناختی پژوهش .................................................................................................................... 67

3- 1- جامعه آماری........................................................................................................................................ 67

3- 1- 1- نمونه آماری و روش نمونه گیری ........................................................................................... 67

3- 2- ابزار اندازه گیری پژوهش ............................................................................................................... 68

3- 2- 1- برگه وویژگی های جمعیت شناختی .................................................................................... 68

3- 2- 2- پرسشنامه ..................................................................................................................................... 69

3- 3- شیوه اجرای پژوهش ........................................................................................................................ 69

3- 4- طرح پژوهش ...................................................................................................................................... 70

3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات ..................................................................................... 70

 

فصل چهارم نتایج پژوهش

4- 1- جداول و تفاسیر و نمودارها............................................................................................................. 77

 

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

5- 1- نتیجه گیری ....................................................................................................................................... 157

5- 2- محدودیتها و پیشنهادها.................................................................................................................... 159

5- 2- 1- محدودیتها .................................................................................................................................... 159

5- 2- 2- پیشنهادها ..................................................................................................................................... 160

فصل ششم : منابع

نگاهی اجمالی به پدیده مددکاری............................................................................................................... 162

نظر شمار درباره مددکاری چیست؟............................................................................................................ 166

نمونه پرسشنامه................................................................................................................................................ 169

منابع.................................................................................................................................................................... 174

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول 1- 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنسیت مددکاران + تفسیر...................... 72

نمودار جدول 1- 1-  .................................................................................................................................... 73

جدول 2- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل مددکاران + تفسیر ......................... 74

نمودار جدول 2- 1- ...................................................................................................................................... 75

جدول 3- 1- توزیع جهت نمونه بر حسب رشته های موجود در بخش مددکاری که به شغل مددکاری در بیمارستان مشغول هستند + تفسیر................................................................................................................................................ 76

نمودار 3- 1- ................................................................................................................................................... 77

جدول 4- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان علاقه مددکاران با کار در بیمارستان دولتی + تفسیر        78

نمودار جدول 4- 1.......................................................................................................................................... 79

جدول 5- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب شرایط کاری مطابق به خواسته­ها و انتظارات مددکاران + تفسیر 80

نمودار جدول 5- 1 ........................................................................................................................................ 81

جدول 6- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب ارتباط رشته تحصیلی با کار در بیمارستان + تفسیر                          82

نمودار جدول 6- 1 ........................................................................................................................................ 83

جدول 7- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب نیاز به دوره­های آموزشی در زمینه کار در بیمارستان + تفسیر    84

نمودار جدول 7- 1.......................................................................................................................................... 85

جدول 8- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سرمایه گذاری مسئولین ذیربط برای دوره­های آموزشی مددکاران + تفسیر ................................................................................................................................................................. 86

نمودار جدول 8- 1.......................................................................................................................................... 87

جدول 9- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب اقدام برای ادامه تحصیل در زمینه رشته تحصیلی مددکاری + تفسیر      88

نمودار جدول 9- 1.......................................................................................................................................... 89

جدول 10 – 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب بروز بیماریهای جسمی ناشی از کار در بیمارستان + تفسیر    90

نمودار جدول 10- 1 ..................................................................................................................................... 91

جدول 11- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب اشتغال در مددکاری اجتماعی به بیمارستان باعث بروز بیماریهای روانی از قبیل (افسردگی) + تفسیر ............................................................................................................................ 92

نمودار جدول 11- 1 ..................................................................................................................................... 93

جدول 12- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشکلات کاری در بیمارستان دولتی باعث فرسودگی شغلی + تفسیر    94

نمودار جدول 12- 1 ..................................................................................................................................... 95

جدول 13- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب شرح وظایف مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی + تفسیر        96

نمودار جدول 13- 1 ..................................................................................................................................... 97

جدول 14- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان نقش آنها در تنظیم آئین نامه های بیمارستان + تفسیر  98

نمودار جدول 14- 1 - ................................................................................................................................. 99

جدول 15- 1-توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان نقش مددکاران در تهیه و تدوین برنامه های بیمارسان      100

نمودار جدول 15- 1....................................................................................................................................... 101

جدول 16- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب ضوابط و مقررات دست و پا گیر بیمارستان موجب تغییر رویۀ کاری مددکاران.............................................................................................................................................................................. 102

نمودار جدول 16- 1....................................................................................................................................... 103

جدول 17- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب شناخت کارکرد مددکاران اجتماعی برای مسئولین                        104

نمودار جدول 17- 1....................................................................................................................................... 105

جدول 18- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب پاسخ گویی میزان درآمد مددکاران با حجم کارشان                        106

نمودار جدول 18- 1....................................................................................................................................... 107

جدول 19- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان علاقمندی به توسعه ارتباط با کادر بیمارستان                       108

نمودار جدول 19- 1....................................................................................................................................... 109

جدول 20- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان آشنایی کادر بیمارستان با رشته و فعالیت مددکاران اجتماعی      110

نمودار جدول 20- 1....................................................................................................................................... 111

جدول 21- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مشارکت در کارهای تیمی ........................ 112

نمودار جدول 21- 1....................................................................................................................................... 113

جدول 22- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان سهم مددکاران در فعالیت های تیمی..... 114

نمودار جدول 22- 1....................................................................................................................................... 115

جدول 23- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان هماهنگی مددکار با تیم کاری................... 116

نمودار جدول 23- 1....................................................................................................................................... 117

جدول 24- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب آگاهی مدیریت بیمارستان نسبت به مسائل و مشکلات مددکاران          118

نمودار جدول 24- 1....................................................................................................................................... 119

جدول 25- 1- توزیع جمعیت برحسب میزان توجه مدیریت بیمارستان به خواسته های مددکاران در زمان بروز مشکلات.............................................................................................................................................................................. 120

نمودار جدول 25- 1....................................................................................................................................... 121

جدول 26- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب نداشتن شناخت مراجعین به بیمارستان از حرفه مددکاران      122

نمودار جدول 26- 1....................................................................................................................................... 123

جدول 27- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان همکاری خدمت گیرندگان (مددجویان بیمارستان)         124

نمودار جدول 27- 1....................................................................................................................................... 125

جدول 28- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان ایجاد مشکل براثر شناخت محدود خدمت گیرندگان بیمارستان از حرفه مددکاری............................................................................................................................................................. 126

نمودار جدول 28- 1....................................................................................................................................... 127

جدول 29- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان قدرت حل مشکل مددجویان..................... 128

نمودار جدول 29- 1....................................................................................................................................... 129

جدول 30- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان بهره گیری مددجویان از بهره گیری از راهنمایی مدددکاران       130

نمودار جدول 30- 1....................................................................................................................................... 131

جدول 31- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اطلاع مردم جامعه از کارکرد مددکار اجتماعی در بیمارستان       132

نمودار جدول 31- 1....................................................................................................................................... 133

جدول 32- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب طرز تلقی مردم از مددکاران (همان فرد نیکوکار)         134

نمودار جدول 32- 1....................................................................................................................................... 135

جدول 33- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان شناسایی رشته مددکاری به مردم از طریق مددکاران اجتماعی    136

نمودار جدول 33- 1....................................................................................................................................... 137

جدول 34- 2- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان آگاهی عمومی از طریق رسانه های گروهی در مددکاران اجتماعی 138

نمودار جدول 34- 2....................................................................................................................................... 139

جدول 35- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب عدم درک موقعیت شغلی از سوی همسر یک مددکار در بیمارستان موجب کاهش بازدهی می شود.................................................................................................................................. 140

نمودار جدول 35- 1....................................................................................................................................... 141

جدول 36- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اختصاص محل مناسب در بیمارستان دولتی برای مدددکاران       142

نمودار جدول 36- 1....................................................................................................................................... 143

جدول 37- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان احساس آرامش و راحتی در محل کار مددکار    144

نمودار جدول 37- 1....................................................................................................................................... 145

جدول 38- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان دارای از امکانات برای انجام فعالیت مددکاران در بیمارستان های دولتی.............................................................................................................................................................................. 146

نمودار جدول 38- 1....................................................................................................................................... 147

جدول 39- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان در اختیار داشتن امکانات و ابزار جدید (مانند کامپیوتر و ....) برای مددکاران............................................................................................................................................................. 148

نمودار جدول 39- 1....................................................................................................................................... 149

جدول 40- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان دراختیار قرارگرفتن تسهیلات مالی در بیمارستان های دولتی برای مددکاران............................................................................................................................................................. 150

نمودار جدول 40- 1....................................................................................................................................... 151

جدول 41- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب افت کارکردی مددکاران اجتماعی به علت دوری و نزدیکی محل سکونت به بیمارستان........................................................................................................................................................... 152

نمودار جدول 41- 1....................................................................................................................................... 153

جدول 42- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب واگذاری مسئولیتها و نقش های غیرمرتبط به مددکاران در بیمارستان ها 154

نمودار جدول 42- 1 ..................................................................................................................................... 155

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام