پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 190

حجم فایل (به کیلوبایت) : 239

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 18000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده

فصل اوّل ( کلیات پژوهش )

مقدمه ..................................................................................................................................................... 2

بیان مسئله ........................................................................................................................................... 4

اهداف پژوهش ..................................................................................................................................... 5

فرضیه پژوهش .................................................................................................................................... 5

تعاریف متغیرها ................................................................................................................................... 6

 

فصل دوم ( گسترۀ نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژوهش )

خانواده ................................................................................................................................................... 9

اهمیّت خانواده و ازدواج .................................................................................................................... 11

عناصر و اهداف ازدواج ...................................................................................................................... 12

عامل اجتماعی ازدواج ....................................................................................................................... 12

عامل اقتصادی ازدواج ........................................................................................................................ 13

عامل جنسی ازدواج ........................................................................................................................... 13

عامل زیستی ازدواج ........................................................................................................................... 14

عامل روانی ازدواج .............................................................................................................................. 14

عنوان                                                                                                              صفحه

رضایت زناشویی .................................................................................................................................. 15

عوامل مؤثر در رضایت زناشویی ...................................................................................................... 17

علل نارضایتی از زناشویی ................................................................................................................. 21

تغییرات رضایت از زناشوئی در طول زمان .................................................................................. 24

تأثیر رضایت زناشویی بر کودکان ................................................................................................... 25

انواع خانواده ......................................................................................................................................... 27

افسردگی ............................................................................................................................................... 28

تاریخچه ................................................................................................................................................. 28

تعریف افسردگی ................................................................................................................................. 29

افسردگی نوجوانی .............................................................................................................................. 31

همه گیر شناسی ................................................................................................................................. 32

سبب شناسی ....................................................................................................................................... 33

افسردگی کودکی و نوجوانی : مدل خانوادگی مناسب ............................................................. 35

 

فصل سوم : ( طرح کلی پژوهش )

روش های اجرایی طرح ..................................................................................................................... 40

جامعه آماری و روش نمونه گیری .................................................................................................. 40

ابزار پژوهش و روش اجرایی پژوهش ............................................................................................ 41

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل چهارم ( ارائه نتایج و تحلیل های کمّی )

یافته های پژوهش .............................................................................................................................. 44

توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................. 47

 

فصل پنجم ( تحلی نهایی و نتیجه گیری )

فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل داده ها ............................................................................. 50

محدودیت ها ........................................................................................................................................ 55   

پیشنهادات ............................................................................................................................................ 55

منابع ....................................................................................................................................................... 57

ضمائم .................................................................................................................................................... 63