پروژه تحلیل خطر پذیری

پروژه تحلیل خطر پذیری
رشته تحصیلی : عمران

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 58

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1551

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پروژه تحلیل خطر پذیری در 58 صفحه با فرمت pdf
1– صورت پروژه :
برای یك سایت در ایران به روشهای تعیینی و احتمالی تحلیل خطر انجام داده ودر نهایت طیف طراحی را بدست آورید .
2 – مشخصات سایت پروژه :
نام شهر : آمل
52.33E , 36.45N : موقعیت جغرافیایی
شعاع در نظر گرفته شده برای پروژه : 150 كیلومتر
3 - داده های مورد استفاده :
تعداد بزرگای مورد استفاده در این پروژه كه بزرگای آن بزرگتر از 3 می باشد برابر 109 تا می باشد البته بعد از از حذف پس لرزه وپیش لرزه از داده ها كه از سایت پژوهشگاه استخراج شده و از سال
47 سال ) می باشد . ) 1959 تا 2006 داده های بالا برای برازش خطی برای كل ناحیه مورد استفاده قرار گرفته اند و برای هر ناحیه نسبت به زمان و مساحت ناحیه نرمالیز شده است .
در جدول 1 كه در پایین آمده است داده ها بر حسب مختصات جغرافیایی و بزرگا والبته بعد از حذف پس وپیش لرزه ها :
– چشمه های لرزه ای :
انجام شد كه در Surfer بعد از پیاده كردن داده ها روی نقشه گسل های فعال ایران كه با برنامه زیر این نقشه آورده 4 چشمه سطحی در نظر گرفته شد كه به ترتیب :
3
- پروژه تحلیل خطر پذیری صفحه : 4
4
زیر 2
11 A = 2967.25km
زیر ناحیه 2 2
12 A = 2967.25km
زیر ناحیه 2
13 A = 2967.25km
زیر ناحیه 2 4
14 A = 2967.25km
2 R زیر ناحیه
11 A = 2131km
2 R زیر
12 A = 2131km
2 R زیر
23 A = 2131km
2 R زیر
14 A = 2131km
: 1-4 : چشمه سطحی 1
51.79-52.88 می باشد . این چشمه در E 35.05-36.14N موقعیت جغرافیایی این چشمه جنوب گسل شمال البرز قرار دارد . مساحت چشمه سطحی = 11869 كیلومتر مربع كمترین فاصله از سایت = 5.87 كیلومتر
Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 5.4
تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4
R11 = 69km : ناحیه 1
128km : 12 R =
69km : 3 13 R =
128km : 14 R =
: 2-4 : چشمه سطحی 2
52.91-54.00 می باشد . این چشمه در E 35.38-36.17N موقعیت جغرافیایی این چشمه جنوب گسل شمال البرزودر قسمت شرقی چشمه 1 قرار دارد . مساحت چشمه سطحی = 8524 كیلومتر مربع
كمترین فاصله از سایت = 60.75 كیلومتر
Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 6
تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4
93km : 1 21 =
22 = 136km : ناحیه 2
23 = 123km : ناحیه 3
24 = 158km : ناحیه 4
: 3-4 : چشمه سطحی 3
52.48-53.99 می باشد . این چشمه در بر E 36.20-36.98N موقعیت جغرافیایی این چشمه گیرنده قسمت شرقی گسل خزر وگسل شمال البرز می باشد . مساحت چشمه سطحی = 11766 كیلومتر مربع كمترین فاصله از سایت = 3.67 كیلومتر
Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 5.2
- پروژه تحلیل خطر پذیری صفحه : 5
5
: 2
31 A = 2941.5km
زیر 2
32 A = 2941.5km
زیر 2
33 A = 2941.5km
زیر 2
34 A = 2941.5km
A 5km2 زیر ناحیه 1
A 5km2 زیر ناحیه 2
A 5km2 : زیر ناحیه 3
A 5km2 زیر ناحیه 4
تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4
R31 = 60.5km زیر ناحیه 1
R32 = 121km : ناحیه 2
R33 = 47km : ناحیه 3
R34 = 116km : ناحیه 4
: 4-4 : چشمه سطحی 4
50.65-52.33 می باشد . این چشمه در بر E 36.28-37.18N موقعیت جغرافیایی این چشمه گیرنده قسمت غربی گسل خزر وگسل شمال البرز می باشد . و شهر آمل در شرق این ناحیه واقع است. مساحت چشمه سطحی = 14266 كیلومتر مربع كمترین فاصله از سایت = 3 كیلومتر
Mw= بیشترین بزرگا در داده ها = 6.3
تعداد زیر ناحیه های در نظر گرفته شده = 4