بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 69

حجم فایل (به کیلوبایت) : 44

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

دانلود پروژه ارزشیابی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

بصورت فایل ورد قایل ویرایش وآماده ارائه 

فهرست

 

مقدمه

 

هدف ارزشیابی

 

محدودیتهای طرح ارزشیابی

 

عوامل مورد ارزشیابی

 

گروه ها

 

توصیف نظام (برنامه)

 

سوالهای مورد ارزشیابی

 

طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن

 

ابزار اندازه گیری

 

روشهای گرد آوری داده ها

 

گروه آموزشی صنایع دستی

 

زمینه های آموزشی گروه

 

گروه علوم اجتماعی

 

گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات )

 

گروه زبان وادبیات فارسی

 

گروه آموزشی حسابداری

 

گروه علوم سیاسی

 

گروه علوم تربیتی– گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

 

گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری

 

گروه زبانهای خارجه

 

گروه معماری

 

مدیر گروه علوم تربیتی

 

گروه آموزشی تربیت بدنی

 

مسائل و مشکلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران

 

مدیر گروه علوم تربیتی

 

مدیر گروه ادبیات فارسی

 

مدیر گروه معارف اسلامی

 

مدیر گروه جغرافیا

 

مدیر گروه علوم سیاسی

 

مدیر گروه تربیت بدنی

 

مدیر گروه زبانهای خارجی

 

مدیر گروه معماری

 

مدیر گروه علوم اجتماعی

 

مدیر گروه حقوق

 

مدیر گروه الهیات (قرآن و حدیث)

 

زمینه آموزشی گروه صنایع دستی

 

گروه حسابداری

 

گروه معارف اسلامی

 

گروه جغرافیا

 

گروه تربیت بدنی

 

گروه علوم اجتماعی

 

گروه الهیات

 

گروه علوم سیاسی

 

گروه زبان خارجه

 

گروه معماری

 

گروه حقوق

 

گروه ادبیات فارسی

 

گروه صنایع دستی

 

گروه علوم سیاسی

 

گروه حسابداری

 

گروه تربیت بدنی

 

گروه زبانهای خارجه

 

گروه جغرافیا

 

گروه علوم تربیتی

 

گروه معماری

 

گروه حقوق

 

گروه ادبیات فارسی

 

مسائل و مشکلات مالی

 

گروه علوم اجتماعی

 

گروه الهیات

 

گروه صنایع دستی

 

وجود پست های خالی

 

لزوم تجهیزکارگاهها

 

گروه حسابداری

 

گروه تربیت بدنی

 

گروه زبانهای خارجه

 

گروه جغرافیا

 

گروه معماری

 

گروه حقوق

 

گروه ادبیات فارسی

 

گروه علوم اجتماعی

 

گروه صنایع دستی

 

مقدمه

 

Eدرانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند .هدف توسعه وپیشرفت درهر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وتحقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند . شاید بتوان گفت که مراکز علمی وپژوهشی وبخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک راجهت محقق ساختن این هدف داشته باشند .اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد .به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی وپژوهشی بیشتر فراهم گردد ،می توان عملکرد بهتری رااز آنها انتظار داشت .

 

همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وبا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی درسطح پایین ،لطمات بیشتری خواهد داشت .حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی پیش روی این مراکز وجود دارد .

 

هدف ارزشیابی

 

هدف از انجام این پروژه « بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی » می باشد ،که البته دامنه آن محدودبه مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی دودانشکده علوم انسانی واجتماعی ودانشکده هنر دانشگاه مازندران می باشد .شاید برای این پروژه سطح بالایی درنظر نگیریم ،اما مصاحبه ها ومسائلی که در این پروژه به آنها پرداخته شده ، می تواند هشداری باشد برای تمام کسانی که به هر نحوه دربه انجام رسیدن فعالیتهای دانشگاهی نقش ایفا می کنند وبا تلاش خود به انحاء مختلف دراین راه تآثیر می گذارند .اما چرا هشدار ؟

 

همان طور که اشاره شد نقش واهمیت دانشگاهها تا به آن اندازه است که حتی کوچکترین مشکلات درسطح وعمق بیشتری بر عملکرد آن لطمه وارد می سازد.ازطرف دیگر،عاملین اصلی این نهاد که نقش اصلی درتحقق اهداف آن ایفا می کنند –گروههای آموزشی – تحت تآثیر عوامل اجرایی دچار مشکل می شوند .بنابراین پیداست که توجه به عوامل مختلف ونقشی آنها بر این نهاد می گذارند ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد .

 

محدودیتهای طرح ارزشیابی

 

دراینجا لازم می دانیم که به برخی ازمشکلاتی که درانجام پروژه پیش روی ما قرار داشت اشاره کنیم .برای نمونه می توان گفت که ما حتی برای بدست آوردن چارت سازمانی وشرح وظایف گروهها با وجود اینکه به جاهای مختلفی –ازجمله دبیرخانه ومسؤول آموزش دانشکده علوم انسانی واجتماعی – مراجعه کردیم موفق به کسب آنها نشده وازاینکه خواسته باشیم ازاین طرق به کسب منابع بپردازیم منصرف شدیم .ازدیگر مشکلات ما مدیران گروهها بود که حتی دربرخی مواقع بر تعیین وقت قطعی جهت انجام مصاحبه می بایست دو یاسه هفته را پشت سر می گذاشتیم تاموفق به انجام مصاحبه می شدیم .با این وجود ازبین گروههای آموزشی مادرنهایت موفق به انجام مصاحبه با مدیران گروههای مدیریت ،اقتصاد نظری واقتصاد بازرگانی ،نشدیم .همین وقت گرفتن ها وانجام مصاحبه قسمت اعظم وقت پروژه را به خود اختصاص داده .علی رغم این مسائل بررسی مسائل ومشکلات دیگر مدیرگروهها به اتمام رسید ودرپروژه گزارش شده است.