بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 75

حجم فایل (به کیلوبایت) : 109

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه                                                                                                                      7

بیان مسئله                                                                                                                11

اهداف پژوهشی                                                                                                          15

اهداف جزئی                                                                                                             15

تعاریف واژه ها واصطلاحات                                                                                          15

فصل دوم

تعریف مدیریت                                                                                                           18

مدیریت عملی (کلاسیک)                                                                                               31

روابط انسانی                                                                                                             31

نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر                                                                          32       

 سبک تغییر مشارکتی                                                                                                   33

تغییر نوآوری                                                                                                             33

منابع قدرت مدیر                                                                                                         35

فصل سوم

روش انجام پژوهش                                                                                                      40

روش وابزار گردآوری پژوهش                                                                                         45

فصل چهارم

اعتبار وپایابی پرسشنامه                                                                                                 47

تجزیه و تحلیلاطلاعات                                                                                                   47

4-1 مقدمه                                                                                                                 47

4-2  یافته های توصیفی                                                                                                  48                   

4-2-2  تحصیلات                                                                                                         49

 4-2-3 : میزان نوآور بودن مدیر                                                                                       50

 4-2-4 : میزان وظیفه گرایی مدیر                                                                                     52

 4-2-5 : میزان انسان گرایی مدیر                                                                                      53

4-3 :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره  های متغیرهای مستقل و وابسته                                56

4-4 : یافته های استنباطی                                                                                                 57

4-4-1- آزمون فرضیه ها                                                                                                 57

فصل پنجم

5-1 : بحث و نتیجه گیری                                                                                                 60

5-2 : راهکارها و پیشنهادات                                                                                             62

5-3 : محدودیت ها و مشکلات پژوهش                                                                                  62

فهرست منابع                                                                                                                63

پیوست ها

پرسشنامه میزان نوآور بودن                                                                                               67

چکیده

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعةآماری مورد پژوهش، معلمان مدرسه میباشدكه50 نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبری وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلومیباشد. که نتایج زیربه دست آمد: بین سبك رهبری وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد  که R پیرسون در این فرضیه 0.6 می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن 0.00 بود و کمتر از 0.05 است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن 0.6 می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین)  و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(52-44-48) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (12-16-16) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(119.8-10.9) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(22.2-4.7) می باشد.