بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب

بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب
رشته تحصیلی : مالی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 104

حجم فایل (به کیلوبایت) : 163

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب

 

(به همراه پرسش نامه ) - پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc

 

حجم فایل    :  164KB

 

تعداد کل صفحات :  104 صفحه

چكیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان ” بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارایه راه‌كارهای مناسب “ انجام گرفته است .  اهداف تحقیق عبارت است از :

            زمینه‌سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه‌ریزی بهتر با استفاده از شیوه‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .

            كمك به شفاف‌سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

            كمك به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالی مختلف.

            ارایه راه‌كارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به شركت‌های آب منطقه‌ای جهت انعكاس روابط مالی.

            كمك به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزیابی مالی شركت‌ها به وسیله بهره‌گیری از روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.

برای نیل به اهداف تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است :

            بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می‌گردد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد .

            نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد .

روش تحقیق دراین پژوهش  پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارك معتبر موجود  (صورت‌های مالی اساسی ) ، پرسشنامه است كه با استفاه از طیف لیكرت طراحی گردیده است .

به‌منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراكم و روش‌های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع كای‌-دو استفاده شده است .

نتایج تحقیق براساس یافته‌های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمده  به شرح زیر می‌باشد :

            بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌‌داری وجود دارد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی‌گردد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای نمی‌باشد .

            نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمی‌سازد .

            نسبت های نقدینگی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

            نسبت های فعالیت در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

            نسبت های اهرمی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

            نسبت های سودآوری در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ كسب بازده نشان می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنــوان                                                                                                  صفـــحه

 

 

 

فصل اول – كلیات

 

مقدمه ....................................................................................................................3

 

موضوع تحقیق........................................................................................................5

 

اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق..........................................................................6

 

اهداف تحقیق.........................................................................................................8

 

فرضیه‌ های تحقیق.................................................................................................8

 

روش تحقیق..........................................................................................................9

 

قلمرو تحقیق .........................................................................................................10

 

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات.............................................................................11

 

فصل دوم – ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

 

مقدمه ..................................................................................................................15

 

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی..............................................................17

 

آشنایی با تار یخچه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌ها..............18

 

صورت‌های مالی و نقش آن در گزارش‌ گری ..................................................... 20 

 

خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری.................................................................22

 

نیازهای استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی.............................................................23

 

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ..................................................25

 

كاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.......................................................30

 

نسبت‌های مالی و طبقه‌بندی آنها...........................................................................32

 

نارسایی‌ها و محدودیت‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی ...............................41

 

روش‌های‌متداول تجزیه‌و تحلیل‌صورت‌های مالی‌درشركت های‌آب منطقه‌ای.......44

 

پیشینه تحقیق..........................................................................................................44

 

معرفی شركت‌های آب منطقه‌ای............................................................................47

 

فصل سوم – روش تحقیق

 

مقدمه ..................................................................................................................52

 

روش تحقیق ........................................................................................................53

 

جامعه آماری .......................................................................................................53

 

حجم نمونه .........................................................................................................53

 

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها )......................................................................55

 

جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................................56

 

روایی و پایایی ابزار تحقیق .................................................................................57

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده..................................................58

 

 

 

فصل چهارم – یافته‌های تحقیق ( نتایج )

 

مقدمه ...................................................................................................................62

 

تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه‌ها ........................................................................63

 

تجزیه و تحلیل استنباطی سؤالات و آزمون فرضیه‌ها ..........................................64

 

بررسی میدانی نسبت‌های مالی شركت‌های آب منطقه‌ای.....................................70

 

فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج تحقیق

 

مقدمه..................................................................................................................79

 

خلاصه تحقیق...................................................................................................80

 

نتیجه‌گیری ........................................................................................................83

 

محدودیت‌های تحقیق .....................................................................................85

 

پیشنهادات تحقیق ............................................................................................85

 

منابع..................................................................................................................87

 

پیوست‌ها...........................................................................................................91