تحقیق اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران تحقیق اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دسته : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49 KB

تعداد صفحات : 11

بازدیدها : 490

برچسبها : اثر نقد شوندگی عملکرد شرکتهای بورس

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

تحقیق اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود تحقیق بررسی اثر نقد شوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله در صدد بودیم تا به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام که با شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش سهام سنجیده می شود با عملکرد بلند مدت شرکت بپردازیم انتظار ما بر این بود که در شرکت های که از نقدشوندگی سهام بیشتری برخوردارند به دلیل حضور سرمایه گذاران بالاتر از عملکرد بهتری برخوردار باشند.در مورد اینکه این رابطه و تاثیر گذاری آن تا چه اندازه بوده؟ و جهت آن چگونه است؟ موضوعاتی بودند که مورد تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان داد که این جهت مثبت بوده و میزان آن تنها 5% تغییر در عملکرد را توجیح می کند که با درصد مورد انتظار بر مبنای تحقیقات سایر کشور ها بسیار کم است در این تحقیق همچنین اثر سایر متغیرهای کنترلی همچون اهرم مالی،اندازه شرکت،طول عمر و عضویت در50 شرکت برتر ایران مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج این تحقیق منطبق بر جریان پژوهشی گروه اول چون فانگ و همکاران، آمیهاد و مندلسون و گامبرس و همکاران ادمانس ؛ادماتی و پفلیدر؛ پالمیتر، خانا وسونتی؛ ساب رحمانیام وتیتمان می باشد

چکیده:

نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقد شوندگی و عوامل مربوط به آن بر عملکرد بلند مدت شرکت ابهام دارند این تحقیق درصد است تا با تست تجربی میزان اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت، درستی تئوریهای موجود را در بازار نوظهور ایران بررسی و ارزیابی نماید. برای این منظور تعداد 112 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای مطالعات مقطعی در سال 1386 انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط معنی دار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و عملکرد بلندمدت شرکت ها وجود دارد. این مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس وحسابداری از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشدو همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود.

واژه های کلیدی:

نقدشوندگی، شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش، عملکرد شرکت، ارزش شرکت

فرضیات و روش پژوهش

این تحقیق در صدد است با توجه به چارچوب تئوری نمایندگی ارائه شده در ادبیات تحقیق وهمچنین مدلهای بکار گرفته شده در کشورهای دیگربه باز آزمونی این تئوریها و مدلها در بازار نو ظهور سرمایه ایران بپردازد. برای این امر فرضیه زیر ارائه می گردد:

بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد

مدل تحقیق

جهت آزمون فرضیه فوق از مدل فانگ که با توجه به شرایط ایران تعدیل شده، استفاده شده است که در زیر تشریح می شود:

Firm performance= C0 +C1 Liquidity + C2 Leverage + C3 Firm Size + C4 Age Firm +C5 Dummy _the best Firm +έ

• Firm performance:عملکرد شرکت که با (tobin(q اندازه گیری می شود

• Liquidity: نقدشوندگی که با شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا نسبی سنجیده می شود

• Leverage:اهرم مالی

• Firm Size: اندازه شرکت که با میزان فروش شرکت سنجیده می شود

• Age Firm:عمر شرکت

• Dummy _the best Firm:متغیر ساختگی 50 شرکت برتر ایران

• έ : ضریب خطا که برای هردوره مستقل می باشد، ازتوزیع نرمال برخوردار بوده و مستقل از عوامل رگرسیونی می باشد

متغیر مستقل

برای سنجش عملکرد شرکت از Tobin Q استفاده شده است که به اعتقاد محققان زیادی به عنوان بهترین معیار برای سنجش عملکردو ارزش شرکت می باشد ...

...

تحقیق دانلودی دارای جداول مربوطه ، منابع فارسی و لاتین و منابع درون متنی میباشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید