پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 62

حجم فایل (به کیلوبایت) : 39

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

 

در این پژوهش هدف تهیه ابزاری استاندارد برای شناسایی این اختلال در افراد بزرگسال

استتا کنون آزمون های تهیه شده که بیشتر به صورت چک لیست می باشند

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی

چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون

از روش تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.نتایج نشان داد

که پرسشنامه مورد نظر با استخراج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ،

توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی

و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند

و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.

 

 فهرست مطالب

چکیده پژوهش

فصل یکم :

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

اهمیت پژوهش

هدف از پژوهش حاضر :

پرسشهای پژوهش :

تعریف مفاهیم و اصطلاحات :

فصل دوم

تاریخچه اوتیسم :

ویژگی های رفتاری اوتیسم

کارکرد هوشی

رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی

نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی

رفتار خود تحریکی

رفتار خود جرحی

عاطفه نامناسب

رفتار اجتماعی

تکلم زبان

اوتیسم

چهار- فقدان تقابل اجتماعی یا هیجانی.

ارزیابی و تشخیص اوتیسم

تشخیص مقدماتی اوتیسم :

الف/ چک لیست اوتیسم طفولیت.[1]

ارزشیابی تشخیص جامع

آزمون [2]CHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت)

پرسشنامه[3] ASSQ

آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

اعتبار ابزار پژوهش

ابزار پژوهش

تحلیل عاملی

روش های تحلیل عاملی

فصل چهارم

توصیف داده ها

نتایج توصیفی داده ها

اعتبار و روایی

اعتبار آزمون اوتیسم

ضریب آلفا

روایی آزمون اوتیسم

مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه

مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه

نرم آزمون (AQ)

فصل پنجم

بحث و بررسی درباره یافته ها

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها :


 

[1]-Chrcklist of autism in toddlers

[2] - Checklist of autism in toddlers

[3] - Assessment scale/screening questionnair