ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دسته : سمینار برق

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1619 KB

تعداد صفحات : 85

بازدیدها : 366

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 25000 تومان

خرید این فایل

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “MSc” ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﻣﺨﺎﺑﺮات با ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “M.Sc” ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق - ﻣﺨﺎﺑﺮات با ﻋﻨﻮان :

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﻜﻴﺪه:

رادارﻫﺎی ردﮔﻴﺮ در ﺳﻨﺎرﻳﻮی دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی اﻫﺪاف ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ روش ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ1 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ، ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺘﻦ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، آﺷﻜﺎرﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﺎص ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻮگ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻗﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺎﻻ، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺣﺠﻢ و وزن ﻛﻤﺘﺮ و ...، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮای ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﻛﻪ از ﺳﻴﮕﻨﺎل IF ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

اﻫﻤﻴﺖ رادار ردﮔﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﻓﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ. رادارﻫﺎی ردﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎن ﻫﺪف، اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻫﺪف، ﺳﺮﻋﺖ آن و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪی آن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی راداری، روش ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻳﮋه ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ردﮔﻴﺮی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﺷﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ردﮔﻴﺮی راداری ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ رادارﻫﺎ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﺎﻟﻮگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوری ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎً ورود ﻣﺒﺪل ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﺮﻳﻊ و دﻗﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻼدرﻧﮓ1 و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازش دﻳﺠﻴﺘﺎل، روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل روزاﻓﺰون ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪهی اﻳﻦ اﻣﺮ، دﻗﺖ، ﭘﺎﻳﺪاری، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺸﺮدهی ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی واﻗﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ اول، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی راداری ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮز ﻛﺎر ﻳﻚ رادار ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ دوم، اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﻃﺮز ﻛﺎر ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪهی آن و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی آن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ روش ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم روش ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﻠﻮكﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻓﻴﻠﺘﺮ و AGC، ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل IF، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺒﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ روش ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً دارای ﻧﻘﺎﻳﺺ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪم اول از ﻳﻚ راه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی آﻳﻨﺪه و آﻳﻨﺪهای درﺧﺸﺎن ﺑﺮای ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲﻣﺎن.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                           ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﭼﻜﻴﺪه..................... ......................................................................................... 1

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ................................................................................................................ 2

 

ﻓﺼﻞ اول: ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی رادار................................................................................. 3

 

-1-1 ﻣﻌﺮﻓﻲ............................................................................. ....................... 4

 

-2-1 ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی رادار....................................................................................... 4

 

-3-1 ﻃﺮز ﻛﺎر رادار.......................................................................................... 5

 

-4-1 ﻣﻌﺎدﻟﻪی رادار........................................................................................... 8

 

-5-1 ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎی رادار.............................. ........................................................ 9

 

ﻓﺼﻞ دوم: رادار ردﮔﻴﺮ و اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی.................................................. 10

 

-1-2 ﻣﻌﺮﻓﻲ..................................................................................................... 11

 

-2-2 ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮاﻟﻲ.......................................................................................... 13

 

-3-2 اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ............................................................................................ 14

 

-4-2 روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ (ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻫﻤﺰﻣﺎن)..................................................... 17

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ....................................................................... 18

 

-1-3 ﻣﻌﺮﻓﻲ..................... ..................... ................................ ........................ 19

 

-2-3 اﺟﺰای ﻳﻚ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ.............. ............................................................ 19

 

-3-3 ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ.................................................. ............................ 27

 

-1-3-3 ﻣﺰاﻳﺎ........................................................... ........ ...................... 27

 

-2-3-3 ﻣﻌﺎﻳﺐ.......................................................... ........ ...................... 28

 

-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ....................................................... ......................... 28

 

-1-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪهی دﻗﻴﻖ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ................................ ........ ....................... 29

 

-2-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺪازه ﺧﻄﻲ و ﻓﺎز ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ. ............................ 30

 

 

و

 

-3-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی I و 30...................................... ...... Q

 

-4-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎز و اﻧﺪازه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی s و 31........ .... d

 

-5-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮب ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 32.......................... AGC

 

-6-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه 33.......................................... ............... s  jd

 

-5-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ........................................................................ 36

 

-6-3 ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد............................................................................................. 37

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل.................................................................... 41

 

 

-1-4 ﻣﻌﺮﻓﻲ............................................................... .................................... 42

 

-2-4 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری..................................................................................... 46

 

-3-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل........................................................................... 48

 

-4-4 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل............................................................... 49

 

-1-4-4 ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل........................................................... 49

 

-2-4-4 اﺛﺮات دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺮدن ﺳﻴﮕﻨﺎل........................................................... 51

 

-3-4-4 ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ 54................................................................. A/D

 

-4-4-4 ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری...................................................................... 55

 

-5-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری............................................................................................ 57

 

-1-5-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﮔﺴﺴﺘﻪ....................................................................... 57

 

-2-5-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل 58........... ................................................ IF

 

-6-4 آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎی ﻗﺒﻞ از 60........................ A/D

 

-1-6-4 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه............. ........................................................ ............. 60

 

62........... ............................................................................. AGC -2-6-4

 

-3-6-4 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺿﺪ آﻟﻴﺎس.............................................................................. 65

 

-7-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز. ............................................................................................... 69

 

-8-4 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺬر دﻳﺠﻴﺘﺎل................................ ...... ................................. 75

 

ز

 

-9-4 ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮدازﺷﻬﺎی ﺑﺨﺶ زاوﻳﻪ و ﺑﺮد........... .............................................. 80

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ.................................................................................................. 82

 

ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.................................................................................................. 84

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻠﻬﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                               ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﺷﻜﻞ -1-1  اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺮد در رادار...................................................................... 5

 

ﺷﻜﻞ -2-1 ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ در رادار............................................................ 6

 

ﺷﻜﻞ -3-1 دﻳﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﻛﻲ رادار.............................................................................. 6

 

ﺷﻜﻞ -4-1 ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ 8...................................................................................... PPI

 

ﺷﻜﻞ -1-2 ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺪف..................................... 12

 

ﺷﻜﻞ -2-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺳﺎده ﺷﺪه رادار ردﮔﻴﺮ...................................................... 12

 

ﺷﻜﻞ -3-2 ﺗﻜﻨﻴﻚ ردﮔﻴﺮی ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮاﻟﻲ................................................................ 13

 

ﺷﻜﻞ -4-2 ردﮔﻴﺮی اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ........................................................................... 14

 

ﺷﻜﻞ -5-2 اﻛﻮی درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻫﺪف در رادار اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ......................................... 15

 

ﺷﻜﻞ -6-2 دﻳﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻳﻚ رادار اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ..................................................... 16

 

ﺷﻜﻞ -1-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ......................................................... 20

 

ﺷﻜﻞ -2-3 ﻧﻤﺎی ﻓﻴﺪﻫﺎی رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ................................................. 21

 

ﺷﻜﻞ -3-3 ﻓﻴﺪ ﻳﻚ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ............................................................................ 21

 

ﺷﻜﻞ -4-3 ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺪف................ .          22

 

ﺷﻜﻞ -5-3 ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ، el  و 23........................................................ az

 

ﺷﻜﻞ -6-3 ﺑﻴﻢ آﻧﺘﻦ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ.......................................................................... 23

 

ﺷﻜﻞ -7-3 ﻧﻤﺎد آﻧﺘﻦ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ......................................................................... 24

 

ﺷﻜﻞ -8-3 ﻧﻤﻮدار وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زاوﻳﻪ اﻧﺤﺮاف............................................... 24

 

ﺷﻜﻞ -9-3 ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜﺮد رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ................................................................ 26

 

ﺷﻜﻞ -10-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺮراﺳﺖ............................................................................. 30

 

ﺷﻜﻞ -11-3 ﭘﺮدازﻧﺪه I و 31................................................................................ Q

 

ﺷﻜﻞ -12-3 ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 31.................................................................... IF

 

ﺷﻜﻞ -13-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه و ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ.......................................... 32

 

ط

 

ﺷﻜﻞ -14-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه ﺿﺮبﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﻄﻪای و 33................................... AGC

 

ﺷﻜﻞ -15-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه 34................................................................. s  jd

 

ﺷﻜﻞ -16-3 اﺧﺘﻼف ﻓﺎز s و 34............................................................................ d

 

ﺷﻜﻞ -17-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮدازﻧﺪه دﻗﻴﻖ و ﭘﺮدازﻧﺪه 35.................................... s  jd

 

ﺷﻜﻞ -18-3 ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد............................................................................ 38

 

ﺷﻜﻞ -19-3 آﺷﻜﺎرﺳﺎزی ﺧﻄﺎی ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد و ﮔﻴﺘﻬﺎی زود و دﻳﺮ............................. 39

 

ﺷﻜﻞ -20-3 ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﻧﺪه....................................................... 40

 

ﺷﻜﻞ -1-4 ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﺪوس ﻣﻌﻤﻮل رادار................................................................. 46

 

ﺷﻜﻞ -2-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻴﺎنﮔﺬر.......................................................................... 47

 

ﺷﻜﻞ -3-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه................................................................................. 49

 

ﺷﻜﻞ -4-4 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ 50...................................................................... A/D

 

ﺷﻜﻞ -5-4 ﻧﻤﻮدار ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ 50........................................................ A/D

 

ﺷﻜﻞ -6-4 ﺧﻄﺎی ﺟﺒﺮانﺳﺎزی.............................................................................. 52

 

ﺷﻜﻞ -7-4 ﺧﻄﺎی ﺑﻬﺮه........................................................................................ 52

 

ﺷﻜﻞ -8-4 ﺧﻄﺎی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻮدن.......................................................................... 53

 

ﺷﻜﻞ -9-4 ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن........................................................ 53

 

ﺷﻜﻞ -10-4 ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻃﻴﻔﻲ ﺗﻮان ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن...................................................... 55

 

ﺷﻜﻞ -11-4 ﺗﻮان ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن در دو ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری.................................. 56

 

ﺷﻜﻞ -12-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری..................................................................................... 57

 

ﺷﻜﻞ -13-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه........................................................... 58

 

ﺷﻜﻞ -14-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ 58.................................................................... IF

 

ﺷﻜﻞ -15-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل 59................................................................ IF

 

ﺷﻜﻞ -16-4 ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه......................................................................... 61

 

ﺷﻜﻞ -17-4 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد درﺟﻪ 61........................................................................ 3

 

ﺷﻜﻞ -18-4 ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﭼﺒﻲﺷﻒ، ﺑﺎﺗﺮورث و ﺑﺴﻞ......................................... 67

 

ﺷﻜﻞ -19-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻴﺎنﮔﺬر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه............................................... 69

 

 

ﺷﻜﻞ -20-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس دﻳﺠﻴﺘﺎل.................................................................. 69

 

ﺷﻜﻞ -21-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس رادار.................................................................... 70

 

ﺷﻜﻞ -22-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس دﻳﺠﻴﺘﺎل.................................................................. 71

 

ﺷﻜﻞ -23-4 ﺗﺒﺪﻳﻞ دوﺧﻄﻲ................................................................................... 73

 

ﺷﻜﻞ -24-4 ﻃﻴﻒ ﺧﺮوﺟﻲ ﺿﺮبﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ................................................................ 75

 

ﺷﻜﻞ -25-4 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی........................................................................ 76

 

ﺷﻜﻞ -26-4 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ 77....................................................................... CIC

 

ﺷﻜﻞ -27-4 اﻧﺘﮕﺮالﮔﻴﺮ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪای در ﻓﻴﻠﺘﺮ 77............................................ CIC

 

ﺷﻜﻞ -28-4 ﺳﺮی ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی 78................................................................ CIC

 

ﺷﻜﻞ -29-4 ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ CIC ﺑﻪ ازای N=3، R=4 و 79...................... M=4

 

ﺷﻜﻞ -30-4 ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی I و Q ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ............................................ 79

 

ﺷﻜﻞ -31-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻬﺎت ﺳﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع........................... 80

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪوﻟﻬﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                               ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﺟﺪول -1-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ................. ............................................... 37

 

ﺟﺪول -1-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ......................................... .           66

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

مقاله مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

پروژه كاربرد نظریه تركیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روش OWA)

سمینار برق بررسی روشهای مختلف كنترل دور و موقعیت موتور DC

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام