ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری  ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری  ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 690 KB

تعداد صفحات : 73

بازدیدها : 304

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری  ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﻜﻴﺪه

 

 

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ، ﻇﻬﻮر ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،

ﺳﺒﺐ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻲ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺰاﻳﺎی آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ %80 از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﺳﺎل 2008 ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ SOA ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش SOA ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای SOA،

اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ از ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ دﻳﺪ روﺷﻨﻲ از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻧﺪارﻧﺪ

وﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺮای ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮش SOA اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا، ﺳﻮاﻟﻬﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻟﻬﺎ وﺟﻮد دارد.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش SOA ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺻﺮف اﻧﺮژی زﻳﺎد

و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی زﻳﺎدی ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه را ﻣﻄﺮح و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻓﺼﻞ اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ ........................................................................................................................................................

10

1-1

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ........................................................................................................................................................

11

2-1

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ .......................................................................................................................................................

12

3-1

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ .....................................................................................................................................................

13

ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدی .......................................................................................................................................

14

1-2

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ...........................................................................................................................................

15

1-1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ ............................................................................................................................................................

15

2-1-2 ﭼﺮا از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؟ .....................................................................................

16

3-1-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ......................................................................................................................

17

4-1-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ..............................................................................................................

17

5-1-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .......................................................................................................

18

6-1-2 ﺳﺮوﻳﺲ ..........................................................................................................................................................

19

 

1-6-1-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺮوﻳﺲ ..............................................................................................................................

19

 

2-6-1-2 ﺗﻔﺎوت ﺳﺮوﻳﺲ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ....................................................................................

19

7-1-2 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ...................................................................................................

20

 

1-7-1-2 اﺗﺼﺎل ﺳﺴﺖ ..................................................................................................................................

20

 

2-7-1-2 ﻫﻢ ﻧﻮاﺳﺎزی و ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ .............................................................................................................

20

8-1-2 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا .....................................................................................................................

21

 

 

9-1-2 ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ........................................................................................... 22

 

22.......................................................................................................... SOAP1-9-1-2

 

22......................................................................................................... WSDL2-9-1-2

 

23.......................................................................................................... UDDI3-9-1-2

 

23........................................................................................................... BPEL4-9-1-2

 

10-1-2 روش ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا....................................................................... 24

 

1-10-1-2 ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا....................................... 24

 

2-10-1-2 ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی....................................................................................... 25

 

1-2-10-1-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ.................................................................. 25

 

2-2-10-1-2 ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ..................................................................... 25

 

3-2-10-1-2 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ.......................................................... 26

 

4-2-10-1-2 ﻫﻤﻨﻮاﺳﺎزی ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ......................................................................... 26

 

5-2-10-1-2 اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ................................................................................ 27

 

6-2-10-1-2 ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﻳﺲ........................................................................ 27

 

7-2-10-1-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ودﻳﺪﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ................................................................ 28

 

8-2-10-1-2 ﻣﻴﺰان ﻛﺮدن ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ........................................................................ 28

 

28...................................................................................................................... ESB11-1-2

 

28................................................................................... Message Centric1-11-1-2

 

28...................................................................................... Service Centric2-11-1-2

 

12-1-2 ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا .......................................................................................................

29

1-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی .........................................................................................................................

29

2-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮدآوری .........................................................................................................................

30

3-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺼﺐ .................................................................................................................................

30

4-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ...........................................................................................................................

30

5-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ......................................................................................................

30

2-2 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ..................................................................................................................................................

31

1-2-2

ﻣﻘﺪﻣﻪ ............................................................................................................................................................

31

2-2-2

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری .......................................................................

32

3-2-2

ﺳﻄﻮح ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ........................................................................................................

33

1-3-2-2 ﺳﻄﺢ اول ........................................................................................................................................

34

2-3-2-2 ﺳﻄﺢ دوم .......................................................................................................................................

34

3-3-2-2 ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ......................................................................................................................................

35

4-3-2-2 ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ...................................................................................................................................

35

5-3-2-2 ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ....................................................................................................................................

36

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ...............................................................................................

37

1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ .....................................................................................................................................................................

38

1-1-3

ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش ................................................................................................................. SOA

38

1-1-1-3 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﭘﺮوژه اﺳﺖ ...................................................................................................

38

 

 

2-1-1-3 ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﺮات زﻳﺎدی در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.............................................. 39

 

3-1-1-3 ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع.......................................................................... 39

 

4-1-1-3 ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف.................................................................................... 39

 

. 5-1-1-3 ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻻزم.................................................. 40

 

2-1-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار 40...................................................... (CMM)

 

3-1-3 ﺗﻌﺮﻳﻒ.................................................................................................................... 41

 

2-3 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ 41.................................................................................................. SOA

 

1-2-3 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺬﻳﺮش 42.............................. SOA

 

2-2-3 ﻣﺰاﻳﺎی ﺣﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش................................................................................................. 42

 

3-3 ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ 42................................................................................................... SOA

 

4-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا 43................................................................... (SOAMM)

 

1-4-3 ﺳﻄﺢ اول (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی اوﻟﻴﻪ)................................................................................... 44

 

2-4-3 ﺳﻄﺢ دوم (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺪه)....................................................................... .. 46

 

3-4-3 ﺳﻄﺢ ﺳﻮم (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻫﻤﻜﺎر و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ)................................................... 48

 

1-3-4-3 ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ.......................................................................................... 48

 

2-3-4-3 ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻫﻤﻜﺎر......................................................................................... 50

 

4-4-3 ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺳﻨﺠﻴﺪه)............................................................................ 52

 

5-4-3 ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ).................................................................................. 53

 

6-4-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی 54.............................................................................................. SOAMM

 

 

5-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺳﺮوﻳﺲ .......................................................................................................(SIMM)

56

1-5-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ...........................................................................................................................................SIMM

56

2-5-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺪل ............................................................................................................................ SIMM

58

6-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ............................................................................ (CSOAMM)

60

1-6-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ........................ ................................................................................................CSOAMM

60

2-6-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺪل ................................................................................................................... CSOAMM

61

7-3

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ................ ................................................................................................................................ CMMI

63

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی .......................................................................................................................................

66

1-4

ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر .....................................................................................................................................................

67

2-4

ﻛﺎر آﻳﻨﺪه ...............................................................................................................................................................

68

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ...............................................................................................................................................................

69

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﻜﺎل

 

 

ﺷﻜﻞ 1-2  ﺳﻄﻮح ﺑﻠﻮغ در ﻣﺪل 34.................................................................... SW‐CMM

 

ﺷﻜﻞ 1-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا 44................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 2-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ 45..................................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 3-3  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ SOA در ﺳﻄﺢ اول 46 ........................................ (4)

 

ﺷﻜﻞ 4-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺪه 47.......................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 5-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ 48.................................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 6-3 ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻛﺎری ﺳﻄﺢ ﺳﻮم 50......................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 7-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻫﻤﻜﺎر 51................................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 8-3  ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﻴﺪه 52................................................................................. (4)

 

ﺷﻜﻞ 9-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ 53..................................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 10-3 ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ SOA ﺑﺎ ﻣﺪل 64........................................................ CMMI

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول

 

 

ﺟﺪول 1-3 وﺑﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺪل 55............................................................................... SOAMM

 

ﺟﺪول 2-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺳﺮوﻳﺲ 57.................................................................... (6)

 

ﺟﺪول 3-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺳﻄﻮح ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ 59................................................................ SIMM

 

ﺟﺪول 4-3 ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ................................................................................... 61

 

ﺟﺪول 5-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺳﻄﻮح ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ 63......................................................... CSOAMM

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ- ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام