ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

دسته : سمینار

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 681 KB

تعداد صفحات : 68

بازدیدها : 332

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 12500 تومان

خرید این فایل

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

دانلود سمینار کارشناسی ارشد ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ در 68 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

دانلود سمینار کارشناسی ارشد ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

در 68 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﭼﮑﯿﺪه

 

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺎپﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ وب ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮردی اﻃﻼﻋﺎت و ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎ را از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد، روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. ﻣﺸـﺎپ ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﮐـﺎرﮔﺮان داﻧـﺶ١ را ﻗـﺎدر ﻣـﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ ﺗـﺎ وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻌﻤﻮﻟﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ، ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﺸﺨﺺ رخ داده اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ، رﺿﺎﯾﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﮐـﺎرﺑﺮ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻮآوری، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺎ رﺷﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺸـﺎپ ﻫـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ وب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﮔﺎرﺗﻨﺮ: " ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﯾﺴـﮏ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺮﮔﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺸـﺎپ ﻫـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ." از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﮑﺎر ﺳﺮوﯾﺲ٢، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻌﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﯽ٣، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﺑـﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﯽ ٤ اﺷﺎره ﮐﺮد. در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸـﺎپ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻟﺤـﺎظ ﻧﺸـﺪن ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی اﺳﺘﻔﺎدة ﺟﺪﯾﺪ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی وب اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﻓﻨـﺎوری ﻫـﺎی

1.         ﻓﺼﻞ اول: ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع

-           .  ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه ﻇﻬﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ وب ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮردی اﻃﻼﻋـﺎت و ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ را از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد، روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ زودﮔﺬر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣﻄـﺮح ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ١ و ﻓﺎرﺳﺘﺮ٢ رﺷﺪ روزاﻓﺰون اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨـﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و آن را " ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ"٣ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. [46][45 ] ﻣﺸـﺎپ ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﮐـﺎرﮔﺮان داﻧﺶ٤ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻌﻤﻮﻟﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﻮرد ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﺣـﻮزه ﻣﺸﺨﺺ رخ داده اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 

١ Gartner

 

٢ Forrester

 

٣ Enterprise Mashups

 

٤ Knowledge Workers

ﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪ ای وب .ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﯾﮏ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دارد و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎپ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ راه ﺣﻞ آن را ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺳﻔﺎرﺷﯽ، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻢ ﺑﺮ ای ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

- . ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

ﺑﺎ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ وب ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﮔﺎرﺗﻨﺮ: " ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن ﮐـﺎرﺑﺮان ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺟﺮﮔـﮥ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ."

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻏﯿـﺮ ﺣﺮﻓـﻪ ای، ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﮑﺎر ﺳﺮوﯾﺲ، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻌﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﯽ، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺘﯽ اﺷـﺎره ﮐـﺮد. در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎپ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدة ﺟﺪﯾﺪ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی وب اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

 

.1         ﻓﺼﻞ اول: ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع   

- .         ﻣﻘﺪﻣﻪ

- .         ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ

- .         اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ  

- .         ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ  

.2         ﻓﺼﻞ دوم: ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ      

- .         ﻣﻘﺪﻣﻪ  

- .         ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا  

- .         وب  

.1-3-2   ﻓﻨﺎوری  AJAX     

.2-3-2   ﻣﺸﺎﭘﻬﺎی وب  

- .         وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ  

- .         ﻣﺸﺎﭘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

- .         ﺟﻨﺒﻬ  ﻬﺎی اﻣﻨﯿﺖ  

.1-6-2   ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار  

.2-6-2   اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﯾﻤﻨﯽ

.3-6-2   اﻫﺪاف اﻣﻨﯿﺖ  

- .         اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا  

- .         ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی  

.3  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺣﻮزة اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ    34

- .         ﻣﻘﺪﻣﻪ      

- .         اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ  

.1-2-3   اﻣﻨﯿﺖ ورودی ﮐﺎرﺑﺮ  

.2-2-3   اﺟﺘﻨﺎب از اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﺧﻮاﺳﺖ  

.3-2-3   ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ

.4-2-3   ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت   CSRF

 

-           . اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ           

.4  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻣﺰاﯾﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 

-           .           ﻣﻘﺪﻣﻪ    

-           .           ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﭘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  

-           . ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮا  

-           .           ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﺎﭘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  .  

-           . ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﻣﺸﺎﭘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  

            .1-5-4   ﻣﺴﺎﻟﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽﺑﯿﻦﺳﺎﯾﺘﯽ

            .2-5-4   ﻣﺴﺎﻟﻪﺟﻌﻞدرﺧﻮاﺳﺖﺑﯿﻦﺳﺎﯾﺘﯽ

             3-5-4   ﻣﺴﺎﻟﻪاﻧﮑﺎرﺳﺮوﯾﺲ

            .4-5-4   ﻣﺸﮑﻼتﻧﺎﺷﯽازﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎنﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای

-           .           ﺧﻼﺻﻪ        وﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

.5  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺸﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ    

-           .           ﻣﻘﺪﻣﻪ   

-           .           اﻣﻨﯿﺖ. دادﻫﻬ ﺎیﺳﺎزﻣﺎن

-           . ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ .اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺎزﻣﺎن

-           . ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽدرﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎپﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن

-           . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺸﺎپﻫﺎ

             1-5-5   ﻣﺪلﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺸﺎپﻫﺎ

             2-5-5   ﭼﺎرﭼﻮبﻣﺪلارزﯾﺎﺑﯽرﯾﺴﮏاﻣﻨﯿﺘﯽ

             -5-5     ﻣﺪلرﻓﺘﺎریﮐﺎرﺑﺮدﻣﺸﺎپ        

 4-5-5   اراﺋﻪ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎپ   

.6  ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ        

- . ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

- . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی     

 

- . ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ     

 

- . ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ

 

- . ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ    

 

.7 ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ  

 

ﺷﮑﻞ ﻫﺎ

ﺷﮑﻞ :1 -2 رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ 19           [38]

ﺷﮑﻞ :2 -2 ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ 21       [ 26]

ﺷﮑﻞ :3 -2 وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺸﺎپ 24        [40] IBM QEDWiki

ﺷﮑﻞ :4 -2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا و اﻣﻨﯿﺖ32      [39]

ﺷﮑﻞ :1 -3 ﺣﻤﻠﻪ 40          [44] CSRF

ﺷﮑﻞ :2 -3 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎپ 41   [4]

ﺷﮑﻞ :3 -3 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ41     [2]

ﺷﮑﻞ :1 -4 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ43           [2]

ﺷﮑﻞ :1 -5 ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎپ52        [4]

ﺷﮑﻞ :2 -5 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ54        [4]

ﺷﮑﻞ :3 -5 ﻣﺪل رﻓﺘﺎری ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎپ55         [4]

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

سمینار اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

سمینار بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام