بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی (AوB) و سلامت روانی دانشجویان

بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی (AوB) و سلامت روانی دانشجویان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : 84

حجم فایل (به کیلوبایت) : 282

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه  کارشناسی

بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی (A وB) و سلامت روانی دانشجویان پیام نور واحد اردبیل

چکیده

بیماری های روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته است به صورتی كه ساكنان دوره غار نشینان دوره دیرینه سنگی معتقد بودند كه با ایجاد سوراخ(ترفین)در جمجمه افراد می توانند فرد تسخیر شده توسط ارواح شیطانی را نجات دهند كه ریشه در حالات روحی وروانی مغشوش وبه هم خورده وجود داشت. پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین تیپ شخصیتی A وسطح سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اردبیل است که نمونه این پژوهش را 50 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اردبیل تشكیل می دهند روش نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت تصادفی ساده از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اردبیل انجام گرفته است.

    در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیتی آیزنگ و پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شده است .یافته ها بدست آمد که : افرادی که دارای تیپ شخصیتی B هستند سلامت روان کمتری نسبت به افرادی دارند که دارای تیپ شخصیتی A هستند .

مردان دارای تیپ شخصیتی A  و زنان دارای تیپ شخصیتی B شیوع بالاتری دارند .

افراد مجرد دارای تیپ شخصیتی A  وهمچنین افراد متاهل نیز دارای تیپ شخصیتی A شیوع بالاتری دارند .

کمات کلیدی : تیپ شخصیتی – سلامت روان

 

 

مقدمه

    بیماری های روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته است به صورتی كه ساكنان دوره غار نشینان دوره دیرینه سنگی معتقد بودند كه با ایجاد سوراخ(ترفین)در جمجمه افراد می توانند فرد تسخیر شده توسط ارواح شیطانی را نجات دهند كه ریشه در حالات روحی وروانی مغشوش وبه هم خورده وجود داشت(دهستانی 1385)

    ناسازگاری واختلال های رفتاری در جوامع انسانی ودر همه افراد از هر قشر وجنس ودر هر دوره وادوار بوده وخواهند بود بنا به دلایل وعوامل مختلف،پس ضرورت وگسترده ابتلا وتهدید سلامت روانی وجسمی واز بین بردن كیفیت زندگی وچگونگی مقابله با بیماری های روانی وعوامل آن را توجیه می كند.سلامت جسمی وروانی انبساط خاطر و در نهایت شاد كامی وتن آرامی پدیده ای هستند كه در ارتباط با محیط زیست انسان ها تحقق می پذیرند(همان منبع).

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مقدمه     10

بیان مسئله            11

اهمیت وضرورت مسئله       12

اهداف كلی تحقیق   13

اهداف جزئی تحقیق 13

فرضیه های تحقیق 14

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها         14

تعریف نظری       14

ارزیابی شخصیت:  15

تعریف عملیاتی:     16

تعریف سلامت روانی          18

مقدمه     18

تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت روان   18

ویژگی های افرادی كه از نظر روانی سالم هستند  19

اهداف روانشناسی سلامت     19

تقویت تلاشهای پیشگیری از بیماری ها.            20

مفهوم سلامت روانی در مكاتب روانشناسی         21

سلامت روانی       22

مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف مكتب روان كاوی 23

كارل.گ.یونگ(carl.G.jung)           24

آلفردآدلر  25

اریک اریکسون     26

اریک فرام           28

مکتب انسان گرایی 29

مکتب رفتار گرایی 31

مکتب شناختی       31

مکتب هستی گرایی 33

سلامت روانی با مفهوم پشگیری از بیماری های روانی      35

پیشگیری ثانویه (سطح دوّم)  37

پیشگیری ثالثیه (سطح سوّم)  38

مقدمه ای بر شخصیت         39

طبقه بندی تیپ های شخصیت            40

ویژگی های شخصیتی رفتاری تیپA    40

شخصیت Aدر مقابلB          41

شخصیت تیپAوبیماری های جسمی    42

بیماری های وابسته به شخصیت         44

عامل استرس در ایجاد بیماری های وحملات قلبی 46

واكنش پذیری سیستم قلبی عروقی وبیماری         48

سلامت افراد با الگوهای رفتاری آنان چه ارتباطی دارد؟      49

پیشینه پژوهشی     51

روش پژوهش        54

روش های پژوهشی 54

نمونه      54

روش نمونه گیری   55

روش اجرای پژوهش           55

ابزارهای تحقیق     55

اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ        56

اعتبار وروایی پرسشنامه سلامت عمومی           58

روش تجزیه وتحلیل 59

یافته های توصیفی  61

آمار استنباطی       71

بحث و نتیجه گیری 75

پیشنهادات            77

محدودیت های پژوهش         77