بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 6613 KB

تعداد صفحات : 90

بازدیدها : 307

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 16000 تومان

خرید این فایل

بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

 پایان نامه و پروژه پایانی  کارشناسی ارشد

رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار 

بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

 

*به همراه فایل پاورپوینت در 27 اسلاید

 

 

فهرست

عنوان                                           صفحه

فهرست مطالب                                                                                                             و

فهرست شکلها                                                                                                            ط

فصل اول: مقدمه                                                                                                         1

  1: تشریح مسئله                                                                              3

  2: چالشها                                                                                                                   5

فصل دوم: مفاهیم اولیه و کار های پیشین                                                                            6

  1: پردازش تقاضا                                                                                                          7

1-1      : تجزیه تقاضا                                                              7

1-2      :  بهینه سازی تقاضا                                                            7

1-3      : اجرای تقاضا                                                                                                         8

2            : روشهای بهینه سازی تقاضا                                                  9

3            : تقاضای  تحت رتبه ‌بندی                                                   11

4            : کارهای پیشین                                                              12

4-1      : یک دستاورد مبتنی بر هرس کردن برای پشتیبانی اتصال تقاضاها یی با K جواب بهتر                 12

    4-1-1: مساله مورد بررسی                                                                                                    12

    4-1-2: معماری کلی روش                                                                                                    14

4-2      : بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی                                                                            15

 

 

عنوان                                                                                         صفحه

    4-2-1: رتبه بندی تجمعی                                                                                                     16

    4-2-2: عملگرهای تقاضای اتصال رتبه بندی                                    16

    4-2-3: بهینه سازی تقاضا بر پایه هزینه                                        17

    4-2-4: طرح شمارش با استفاده از برنامه نویسی پویا                                17

    4-2-5: توسعه فضای شمارشی                                                18

    4-2-6: طرح های هرس                                                 19

4-3      : بهینه سازی تطبیقی تقاضا های تحت رتبه بندی در پایگاه داده های رابطه ای                   22

          4-3-1: اجرای تطبیقی تقاضای رتبه‌بندی                                                  23

              4-3-2: اصلاح و استفاده‌ی مجدد طرح‌های رتبه‌بندی                                         23  

              4-3-3: تغییر طرح بر اساس بهینه‌ساز:                                              25

              4-3-4: شیوه طرح اكتشافی تغییر برای تاخیرهای غیرمنتظره                                                  25

4-4      : بهینه سازی تقاضای محدود شده بهK                                                                            26

             4-4-1: استنتاج فضای وضعیت ایندکس                                                                                  28

             4-4-2: وضعیت  هدف                                                          29

             4-4-3: الگوریتم *OPT                                                            32

فصل سوم: روش پیشنهادی                                                                                                          34

  1: بیان برخی از نقصهای کارهای پیشین                                   35

  2: تجزیه کننده تقاضا                                                     36

  3: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز                            37

  3-1: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها                38

             3-1-1: ساختار کلی الگوریتم                                                    40

   3-2: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه              48

  4: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده                             57

  4-1: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها                61

  4-2: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه                  72

فصل چهارم: پیاده سازی و آزمایشها                                                                                                         74

 

 

عنوان                                                                              صفحه

  1: پیاده سازی های انجام شده                                              75

  2: پایگاه داده های نمونه                                             77

  3: پارامترهای مورد نظر برای مقایسه روشها                                 79

  4: آزمایشهای انجام شده                                               80

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها                                                                                                          91

  1: نتایج                                                   92

  2: پیشنهادها                                                                                                           92

مراجع                                                                                                                   94

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                                                                                                                صفحه

فصل اول

  شکل 1-1: تقاضای نمونه                                                                                             4

فصل دوم

  شكل2-1: مراحل پردازش تقاضا                                                                                    7

  شكل2-2: مقایسه کلی ساختار بهینه سازی تقاضا سنتی و تطبیقی                                             10

  شكل2-3: ارزیابی هزینه I/O دو طرح مرتب سازی و اتصال رتبه بندی                                     12

  شکل 2-4: مثالی از روش هرس کردن برای تقاضاها یی با K جواب بهتر                                  13

  شکل 2-5: معماری کلی روش                                                                                     15

  شکل2-6 : الگوریتم برای انتخاب K چند تایی بهتر                                                             15

  شكل 2-7 : شمارش طرح تقاضای تحت رتبه بندی                                                             19

  شكل2-8: دو طرح شمارش                                                                                         20

  شكل2-9: نمایش دو طرحpold, pnew                                                                                           24

  شکل 2-10 : الگوریتم جستجوی OPT*                                                                         31

فصل سوم

  شکل 3-1: تعیین ورودی های مورد نیاز برای بدست آوردن K جواب بهتر در دو رابطه R2 , R1       38

  شکل 3-2: انواع ساختار درخت اتصال                                                                            39

  شکل3-3: درخت خطی                                                                                             39

  شکل 3-4: ساختار سلسله مراتبی بالا – پایین، تعیین اندازه ورودی رابطه ها                                 40

  شکل 3-5: ایجاد شاخص                                                                                            41

  شکل3-6: جزئیات تابع Prepare_Input_Size                                                                  42

  شکل3-7: جزئیات تابع Min_Item                                                                               42

  شکل3-8: جزئیات رویه Prepare_Left_Deep_Tree                                                         43

  شکل3-9: جابجایی و انتخاب مقادیر بدست آمده در مرحله جاری برای استفاده مرحله بعدی             45

  شکل3-10: زیر برنامه Swap_Item                                                                              46

عنوان                                                                                             صفحه

  شکل3-11 : جزئیات تابع بهبود یافته Prepare_Input_Size                                                 46

  شکل3-12: جزئیات تابع بهبود یافته Min_Item                                                                47

  شکل3-13: جزئیات رویه بهبود یافته Prepare_Left_Deep_Tree                                         47

  شکل3-14: زیر برنامه Compute_Bounds                                                                     50

  شکل3-15: ساختار داخلی هر گره                                                                                50

  شکل3-16: جزئیات تابع Create_Tree                                                                          51

  شکل3-17: جزئیات زیر برنامه Create_Interleaving                                                        52

  شکل3-18: جزئیات زیر برنامه Assign_Tuples_To_Leaf                                                 52

  شکل3-19: جزئیات تابع Create_Gneral_Tree                                                               53

  شکل3-20: جزئیات زیربرنامه Create_Neighbors_in_Leafs                                              54

  شکل3-21: جزئیات زیربرنامه Achieve_TOPK_Result                                                    56

  شکل3-22: طرح های پایگاه داده توزیع شده                                                                   57

  شکل3-23: نحوه محاسبه تاخیر انتها به انتها                                                                      58

  شکل 3-24: جزئیات زیربرنامه Recognize_Location_for_Relations                                  60

  شکل 3-25: جزئیات زیربرنامه هایی برای انجام عملهای انتخاب، پرتو و مرتب سازی                    62

  شکل 3-26: جزئیات تابع Prepare_Input_Size1                                                             64

  شکل 3-27: جزئیات تابع Prepare_Input_size_In_Relation                                             65

  شکل 3-28: جزئیات زیربرنامه Prepare_Input_size_In_Relations                                     65

  شکل 3-29: جزئیات زیربرنامه Prepare_Input_sizeCommand                                          66

  شکل 3-30: جزئیات زیربرنامه Prepare_Left_Deep_Tree                                                67

  شکل 3-31: جزئیات ارسال اطلاعات اندازه ورودی و خروجی مورد نیاز رابطه ها به سیستمهای دیگر  68

  شکل 3-32: جزئیات تابع Obtain_Transfer_cost                                                           68

  شکل 3-33: جزئیات زیربرنامه های Obtain_Transfer_cost_In_SystemsوObtain_Transfer_costCommand  69

  شکل 3-34: جزئیات زیر برنامه Send_Structure_Local_Tables                                         70

  شکل 3-35: جزئیات زیر برنامه Structure_Table_for_CreateCommand                              70

  شکل 3-36: جزئیات زیربرنامه Save_Relation_To_File                                                   71

عنوان                                                                                                                                                                                                                صفحه

  شکل 3-37: جزئیات زیربرنامه Receive_Data                                                                71

  شکل 3-38: جزئیات زیربرنامه Get_FileCommand                                                         72

  شکل 3-39: کلیات زیربرنامه Select_TOPK                                                                  72

فصل چهارم

  شکل 4-1: نمایی از سیستم طراحی شده                                                                           77

  شکل 4-2: تنظیمات آدرس IP سیستم ها                                                                        77

  شکل 4-3: جزئیات رابطه های پایگاه داده NGDB2                                                           79

  شکل 4-4: سه تقاضای نمونه از پایگاه داده سیستم تولیدکننده                                                81

  شکل 4-5: هزینه زمانی اجرای تقاضای 1 در سیستم متمرکز                                                 82

  شکل 4-6: هزینه زمانی اجرای تقاضای 1 در سیستم توزیع شده                                              83

  شکل 4-7: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 1 در سیستم توزیع شده                                          83

  شکل 4-8: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای1              84

  شکل 4-9: هزینه زمانی اجرای تقاضای 2 را در سیستم متمرکز                                               85

  شکل 4-10: هزینه زمانی اجرای تقاضای 2 را در سیستم توزیع شده                                           85

  شکل 4-11: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 2 در سیستم توزیع شده                                         86

  شکل 4-12: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای2            86

  شکل 4-13: هزینه زمانی اجرای تقاضای 3 را در سیستم متمرکز                                             87

  شکل 4-14: هزینه زمانی اجرای تقاضای 3 را در سیستم توزیع شده                                         87

  شکل 4-15: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 3 در سیستم توزیع شده                                         88

  شکل 4-16: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای3            88

  شکل 4-17: یک تقاضای نمونه از پایگاه داده NGDB2                                                      89

  شکل 4-18: هزینه زمانی اجرای تقاضای 4 را در سیستم متمرکز                                            89

  شکل 4-19: هزینه زمانی اجرای تقاضای 4 را در سیستم توزیع شده                                         90

  شکل 4-20: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 4 در سیستم توزیع شده                                         90

  شکل 4-21: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای4           91

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه هوش ازدحامی و کاربردهای آن

پروژه کامپیوتر ISDN - شبکه دیجیتالی خدمات یکپارچه

تحقیق ابزار دیاگرام کشی visio برای متخصصان در امر تجارت

تحقیق کامپیوتر بررسی IEEE1394

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام