بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 103

حجم فایل (به کیلوبایت) : 93

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی 

چكیده:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز، و در سال تحصیلی 84-83 می باشد. در این تحقیق شوخ طبعی به عنوان متغیر ملاك و سلامت روانی به عنوان متغیر پیش بین برگزیده شده اند. نمونه تحقیق 100 نفر دانشجو را شامل می باشد كه با روش نمونه گیری در دسترس از جامعه دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز انتخاب گردیده اند. پژوهش حاضر یك تحقیق كاربردی از نوع توصیفی است و روش تحلیل داده ها، همبستگی است كه در طی آن ضرایب همبستگی ساده و چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاك محاسبه شده است. فرضیه های تحقیق همگی دوسویه می باشند. در این تحقیق از پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL 25-R و مقیاس شوخ طبعی مارتین ولفكورت استفاده شد. نتایج حاكی از این بود كه بین متغیرهای پیش بین و ملاك،‌ همبستگی ساده و چند گانه وجود دارد.

فهرست مطالب

                      چكیده                                                                                                                  الف

                     فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه                                                                                                                          2
 بیان مسئله تحقیق                                                                                                            6
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                   7

اهداف تحقیق                                                                                                    7

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                                                                           7

  فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح                                                               11

    نظریه اهانت                                                                                            11

نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی                                                                                 11

نظریه ناهماهنگی و تباین                                                                                12

واكنشهای مزاح                                                                                                     13

مزاح و سیستم ایمنی بدن                                                                                15

مزاح و عملكرد تحصیلی                                                                                          16

نقش درمانی مزاح                                                                                          16

تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس                                                  17

مدل تعاملی استرس                                                                                                  18

مبانی نظری سلامت روانی                                                                                          21

نظریه موری                                                                                                            22

نظریه آدلر                                                                                                              23

نظریه فروم                                                                                                             23

نظریه مزلو                                                                                                             23

نظریه اسكینر                                                                                                           24      

نظریه یونگ                                                                                                            24      

افراد سالم از نظر روانی                                                                                              25      

نظریه اسلام                                                                                                            26    

اهمیت سلامت روان                                                                                                  28        

عوامل زیستی                                                                                                          28         

عوامل عاطفی و روانی                                                                                              30

عوامل اجتماعی                                                                                                       30

رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی                                                                         30

پیامدهای استرس                                                                                                     33

اختلال هیجانی                                                                                              33

اختلال شناختی                                                                                                       34

اختلال فیزیولوژیكی                                                                                                 35

كنار آمدن                                                                                                              36 

روشهای كنار آمدن مستقیم                                                                                        36

كنار آمدن مواجهه ای                                                                                                37 

مسئله گشایی برنامه ریزی شده                                                                                   38

حمایت اجتماعی                                                                                                     38

روشهای كنار آمدن دفاعی                                                                                         40

مكانیزمهای دفاعی                                                                                                   40         

كاهش دهندگان شیمیایی استرس                                                                                 41      

پسخوراند زیستی                                                                                                    42       

ورزش                                                                                                                 43

یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)                                                              43

ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی                                                                                 47

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری                                                                                  50       

ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R)                                  50

نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R                                                                               50

پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R                                                  51

مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت                                                                     51

نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی                                                                         51

طرح تحقیق و منطق انتخاب آن                                                                                    52

روش اجرا تحقیق                                                                                                     52         

روش تحلیل داده ها                                                                                                  53        

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی                                                                                                    55                 

یافته های مربوط به فرضیه تحقیق                                                                                 57                         

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق

تبیین یافته های تحقیق                                                                                           59

محدودیتهای تحقیق                                                                                              60        

پیشنهادات                                                                                                         60        

فهرست منابع                                                                                                      62        

ضمائم                                                                                                               68           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

موضوع تحقیق

مقدمه

بیان مسئله تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها