بررسی تاریخ ساسانیان

بررسی تاریخ ساسانیان
رشته تحصیلی : تاریخ

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 250

حجم فایل (به کیلوبایت) : 222

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 25000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه تاریخ ساسانیان

چکیده

پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال ۲۲۶تا ۴۲۰  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه  قرار گرفته اند .فصل اول تحقیق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت یابی و استقرار حکومت ساسانی را در دوره ای اردشیر بابکان مورد بررسی قرارمی دهد ؛ سال های کوشش او در برقراری پیوندهای نزدیک میان دین و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلی یگانه از دین به عنوان دین رسمی ، در جریان این روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئیات مربوط به طبقات اجتماعی در این دوره گردآوری و تحلیل شده اند ، درفصل سوم تصویری کلی از نظام دیوانی ساسانیان ارائه می کند. فصل چهارم مشاغل دیوانی و درباری دیوانسالاری ساسانی را مورد بررسی قرار می دهد . بالاخره ،در فصل پایانی ،شخصیت های برجسته ای که در دیوانسالاری ساسانی ایفای نقش کردهاند ، مورد شناسای و تحقیق قرار گرفته اند .

روش تحقیق به کار رفته در این بررسی بیش از هر چیز روش کتابخانه ای است .داده های این بررسی از متن های نوشتاری گردآوری شده اند . در ارائه ای این داده ها از شیوه ی توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحلیل نیز قرار گیرند.
                                                              فهرست مطالب
 
            عنوان                                                                              صفحه

مقدمه                                                                                                               ۱
معرفی منابع                                                                                                                ۹
فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت و اتحاد دین و دولت                    ۱۹

۱-۱ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان                                                      ۲۰

۲-۱   تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت                                               ۲۴

۳-۱  اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان                                                   ۲۷

فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان                         ۳۲

۱-۲ تعریف طبقه اجتماعی                                                                            ۳۳

۲-۲ طبقات اجتماعی                                                                                     ۳۴

۳-۲ طبقه روحانیون                                                                                      ۳۷

۱-۳-۲ موبد                                                                                                 ۴۵

۲-۳-۲ موبدان موبد                                                                                        ۴۸

۳-۳-۲ هیربد                                                                                                 ۵۱

۴-۳-۲ زوت و راسپی                                                                                    ۵۳

۵-۳-۲ دستور                                                                                               ۵۴

۴-۲ طبقه جنگجویان                                                                                       ۵۴

۱-۴-۲ وظیفه جنگجویان                                                                                   ۵۷

۲-۴-۲ تقسیم طبقات جنگجویان                                                                          ۵۷

۱-۲-۴-۲ سواره نظام                                                                                       ۵۷

۲-۲-۴-۲- جایگاه سواره نظام                                                                            ۵۸

۲-۲-۴-۲ پیاده نظام                                                                                           ۶۰

۵-۲ طبقه کشاورزان و صنعتگران                                                                       ۶۱

۱-۵-۲- طبقه کشاورزان                                                                                    ۶۵

۲-۵-۲-طبقه صنعتگران                                                                                            ۶۷

فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان                                                     ۶۸

۱-۳ شناخت سازمان‌های داخلی دوره ساسانیان                                                       ۶۹

۲-۳- دیوان                                                                                                           ۷۳

۱-۲-۳ پیدایش دیوان‌ها                                                                                           ۷۵

۳-۳ دیوان ریاست طبقات جامعه                                                                              ۷۷

۱-۳-۳ وزرگ فرمذار یا بزرگ فرمذار                                                                        ۷۸

۲-۳-۳وظایف و اختیارات وزیر                                                                                     ۸۳

۴-۳ دیوان سپاه                                                                                                  ۸۴

۱-۴-۳  ایران سپاهید                                                                                          ۸۶

۲-۴-۳  ارتشیاران سالار                                                                                   ۸۹

۳-۴-۳  ارگبذ                                                                                                   ۹۰

۵-۳ دیوان دادرسی (داد)                                                                                  ۹۳

۱-۵-۳ ارزش داد و دادگستری                                                                                    ۹۶

۲-۵-۳ منشاء قوانین در عصر ساسانیان                                                              ۹۸

۳-۵-۳ حوزه قضات                                                                                      ۹۹

۴-۵-۳ ادّله اثبات دعوی                                                                                ۱۰۰

۵-۵-۳ پادشاه در منصب قضاوت                                                                    ۱۰۲

۶-۵-۳ روحانیون در منصب قضاوت                                                                            ۱۰۳

۶-۳ دیوان رسایل (دیوان دبیران)                                                                        ۱۰۵

۷-۳ طبقه‌ی متستخدمین ادارات (دبیران)                                                                ۱۰۶

۱-۷-۳ دبیر                                                                                            ۱۰۹

۲-۷-۳ ایران دبیربد(دبیر بد)                                                                       ۱۱۰

۳-۷-۳ اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران                                              ۱۱۱

۴-۷-۳ چگونگی برگزیدن دبیران                                                                  ۱۱۴

۵-۷-۳ وظایف دبیران                                                                               ۱۱۶

۶-۷-۳ اصناف دبیران                                                                               ۱۱۹

۱-۸-۳ دین دبیر                                                                                      ۱۱۹

۸-۲–۳ دبیران دیوان خراج                                                                       ۱۲۰

۳-۸-۳ گذک آمار دبیر                                                                              ۱۲۱

۴-۸-۳ واسپوهرگان آمازکار                                                                      ۱۲۱

۵-۸-۳ روانیگان دبیر                                                                                ۱۲۱

۶-۸-۳ آذربادگان دبیر                                                                                        ۱۲۱

۷-۸-۳ گنج آمار دبیر                                                                                ۱۲۲

۹-۳ دیوان سرای شمره یا دیوان استیفا (اداره مالیه)                                        ۱۲۲

۱۰-۳ دیوان خراج                                                                                    ۱۲۳

۱-۱۰-۳ خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی                                            ۱۲۵

۲-۱۰-۳ واستر پوشان سالار                                                                      ۱۲۶

۳-۱۰-۳ آمار کار(آمارگر )                                                                         ۱۲۸

۴-۱۰-۳ دهقانان                                                                                      ۱۲۹

۱-۴-۱۰-۳ جایگاه دهقانان                                                                         ۱۳۲

۱۱-۳ دیوان درآمدهای کل کشور                                                                ۱۳۳

۱۲-۳ دیوان خزائن                                                                                   ۱۳۴

۱۳-۳ گهبذ و ضرب مسکوکات                                                                              ۱۳۵

۱۴-۳ دیوان آتشکده‌ها                                                                               ۱۳۶

۱۵-۳ دیوان برید                                                                                     ۱۳۷

۱۶-۳ دیوان اشراف                                                                                  ۱۴۱

۱۷-۳ دیوان ایران دربد                                                                                       ۱۴۲

۱۸-۳ دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم )                                                            ۱۴۳

۱۹-۳ دیوان احشام                                                                                  ۱۴۴

۱-۱۹-۳  آخور آمار دبیر – آخورسالار                                                        ۱۴۵

۲۰-۳ دیوان ویژگان                                                                                 ۱۴۶

۲۱-۳ دیوان نوروز                                                                                   ۱۴۷

۲۲-۳ دیوان کستبزود (دیوان آب)                                                                ۱۴۸

۱-۲۲-۳ وظیفه‌ی دیوان آب                                                                        ۱۴۹

۲۳-۳ دیوان جامه خانه                                                                                       ۱۵۰

۲۴- ۳  ایران درستبد                                                                                ۱۵۰

فصل چهارم :مشاغل دیوانی و درباری                                                                      ۱۵۲

۱-۴مشاغل دیوانی                                                                                    ۱۵۳

۲-۴ پادشاه                                                                                            ۱۵۴

۱-۲-۴شاه                                                                                             ۱۵۵

۱-۲-۴ وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان                                                       ۱۵۶

۳-۴ شهرب                                                                                            ۱۵۷

۴-۴ مرزبان                                                                                            ۱۵۹

۵-۴ اسپهبد                                                                                            ۱۶۱

۶-۴ پادگوسپانان                                                                                     ۱۶۲

۷-۴ بیدخش                                                                                            ۱۶۴

۸-۴ اندرزبد                                                                                           ۱۶۵

۹-۴ آموزگاران اسواران                                                                           ۱۶۶

۱۰-۴ دریوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور)                                      ۱۶۷

۱۱-۴ خرم باش                                                                                                ۱۶۷

۱۲-۴ پشتیگبان سالار                                                                               ۱۶۹

۱۳-۴ مهماندار                                                                                        ۱۷۰

۱۴-۴ خوانسالار                                                                                      ۱۷۱

۱۵-۴ پذشخوار                                                                                                 ۱۷۲

۱۶-۴ مردبذ                                                                                            ۱۷۳

۱۷-۴ دیده‌بان سلطنتی                                                                               ۱۷۴

۱۸-۴ بازدار                                                                                           ۱۷۴

۱۹-۴ گنجور                                                                                           ۱۷۵

۲۰-۴ دواتدار                                                                                          ۱۷۵

۲۱-۴ کاروانسالار                                                                                    ۱۷۶

۲۲-۴ تغاربد                                                                                           ۱۷۶

۲۳-۴ آیین بد                                                                                          ۱۷۶

۲۴-۴ بازاربد                                                                                          ۱۷۷

۲۵-۴ کیروگ بد ( هنربد )                                                                          ۱۷۷
فصل پنجم شخصیت‌های برجسته دوره ساسانیان                                                  ۱۷۹

۱-۵ تنسر در منابع                                                                                   ۱۸۰

۱-۱-۵-تنسر                                                                                          ۱۸۲

۲-۱-۵ تنسر شخصیتی تاریخی                                                                   ۱۸۴

۲-۵ ابرسام                                                                                            ۱۸۶

۱-۲-۵  تنسر و ابرسام                                                                                       ۱۸۸

۳-۵ کرتیر و تقویت روحانیت زرتشتی                                                                    ۱۹۲

۱-۳-۵ کرتیر                                                                                          ۱۹۳

۲-۳- ۵ کرتیر و شاپور یکم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی                                      ۱۹۵

۳-۳-۵ کریتر و کتیبه‌های وی                                                                     ۱۹۹

۴-۵ آذرپاد مهراسپندان                                                                                      ۲۰۶

۵-۵ مهرنرسی                                                                                        ۲۱۰

نتیجه                                                                                                    ۲۱۵

تصاویر

کتاب شناسی ( فهرست منابع و ماخذ)                                                           ۲۱۹

  منابع اصلی

۱- ابن بلخی ، فارسنامه ، به کوشش بهروزی ، انتشارات اتحادیه مطبوعاتی فارس ، شیراز ،۱۳۴۳

۲- ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ،‍ ۱ ،به کوشش محمد پروین گنابادی ، انتشارات علمی وفرهنگی ،

۳- ابن حوقل ، صوره الارض ، ترجمه جعفرشعار ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران ، ۱۳۴۵

۴- اصفهانی حمزة ، تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک الارض والانبیاء) ،ترجمه دکتر جعفرشعار ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران ،۱۳۴۶

۵- اصطخری ، ابواسحق ابراهیم اصطخری ، مسالک و ممالک ، به کوشش ایرج افشار ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران ، ۱۳۴۷

۶-بلاذری ، احمد بن یحیی ، فتوح البلدان ،ترجمه آذرتاش آذرنوش ، انتشارات سروش ، تهران ، ۱۳۶۴