پایان نامه بررسی راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش استان اردبیل ناحیه 1 پایان نامه بررسی راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش استان اردبیل ناحیه 1

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 128 KB

تعداد صفحات : 98

بازدیدها : 376

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 12500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش استان اردبیل ناحیه 1

پایان نامه بررسی راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش استان اردبیل ناحیه 1

پایان نامه بررسی راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش استان اردبیل ناحیه 1

 

چکیده :

در پژوهش حاضر، هدف شناسایی و بررسی عمده ترین عوامل روانی اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انگیزة معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش و بررسی عوامل مادی و خدمات رفاهی مؤثر بر انگیزة معلمان و بررسی عمده ترین عوامل ادراکی و انتظاری شغل و عوامل مدیریتی و روابط انسانی و بررسی جنبه های توسعه، تحرک و تعالی شغل معلمی با ایجاد و افزایش انگیزه معلمان به منظور بهبود امر آموزش است. در این پژوهش 30 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری و جنس مرد از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین معلمان ناحیة 1 استان اردبیل مشخص شدند و براساس نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین معلمان متوسطة ناحیة 1 از اردبیل به صورت تصادفی انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز از طریق ارائة پرسشنامه ای که در رابطه با متغیرهای مختلف تحقیق بود و با روایی و پویایی مناسب جمع آوری شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها که به وسیلة کامپیوتر و با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیری به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پیش بین با ملاک و آزمون F برای رگرسیون چند متغیری به منظور تعیین سطح معن داری رابطة متغیرهای پیش بین با متغیرهای ملاک و نسبتT به منظور تعیین اولویت و سهم هر یک از عوامل ایجاد کننده و افزایش دهندة انگیزة معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که جنبة رفاهی و اجتماعی شغل، مطلوبیت و انتظاری شغل، مدیریت و روابط انسانی شغل و جنبة تحرک، توسعه و تعالی شغل معلمی با ایجاد و افزایش انگیزة معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش رابطه دارد. استفاده از آزمون F (تحلیل واریانس) نشان داد که این عوامل چهار گانه در سطح تعیین شده (X=/01) چه به صورت ساده و چه به صورت چند گانه در ایجاد و افزایش انگیزة معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش معنادار است. بعلاوه نسبت T بدست آمده در ارتباط با اولویت انگیزه های معلمان نشان می دهد که در معلمان اولویت انگیزه ها به ترتیب عبارتند از: جنبه رفاهی و اجتماعی شغلی- جنبة مدیریت و روابط انسانی شغل و جنبة مطلوبیت و انتظاری شغل و جنبة تحرک و توسعه و تعالی شغل. به طور کلی نتایج بدست آمده فرضیه های تحقیق را در سطح تعیین شده تأیید نمود و به سؤالات پژوهش در وجود رابطة بین عوامل مادی و اجتماعی شغل، مدیریت و روابط انسانی شغل، مطلوبیت و انتظاری شغل و تحرک، تعالی و توسعة شغل معلّمی با ایجاد و افزایش انگیزة معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش پاسخ مثبت داده است.

 

واژگان کلیدی :انگیزة معلمان - مطلوبیت و انتظاری شغل- توسعه، تحرک و تعالی شغل- مدیریت و روابط انسانی شغل.


فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

فصل اول :.. 1

کلیات پژوهش.. 1

مقدمه :.. 2

فرضیات تحقیق :.. 6

اهمیت و ضرورت تحقیق :.. 6

متغیرهای تحقیق :.. 10

فصل دوم.. 11

بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 11

ادبیات نظری.. 12

رابطة نیاز با انگیزه :.. 13

انواع طبقه بندی انگیزه ها.. 15

انگیزه های اولیه و ثانویه.. 15

انگیزه های گرایشی و اجتنابی.. 16

انگیزه های فیزیکی، اجتماعی و روانی.. 17

انگیزه های فیزیکی.. 17

انگیزه های اجتماعی.. 17

انگیزة روانی :.. 19

نظریه های انگیزش.. 19

تئوری های محتوایی.. 20

تئوریهای فرآیندی.. 26

انگیزش در عمل.. 32

پیشینة تحقیق.. 36

فصل سوم.. 54

روشها و تکنیک ها.. 54

تعریف جمعیت و نمونه آماری :.. 55

چگونگی تهیة ابزار تحقیق.. 56

روش اجرای پژوهش :.. 59

روش تحلیل اطلاعات :.. 60

فصل چهارم.. 61

تجزیه و تحلیل داده ها.. 61

تحلیل توصیفی.. 62

تحلیل جمیعت شناختی دادهها (توصیف داده های جمعیت شناختی).. 62

تحلیل  استنباطی.. 68

فرضیه 1: جنبه رفاهی – اجتماعی شغل معلمان در افزایش انگیزه آنان تأثیر دارد... 68

فرضیه 2: جنبه مطلوبیت و انتظاری شغل در افزایش انگیزه معلمان تأثیر دارد... 69

فرضیه 3: جنبه مدیریت و روابط انسانی شغل در افزایش انگیزه معلمان تأثیر دارد... 70

فرضیه 4: جنبه توسعه، تحرک و تعالی شغل در افزایش انگیزه معلمان تأثیر دارد... 71

فرضیه 5: بین سنوات تدریس پاسخگویان و میزان انگیزه آنان تفاوت وجود دارد... 72

فرضیه 6: بین میزان سن پاسخگویان و میزان انگیزه آنان تفاوت وجود دارد... 73

فصل پنجم.. 74

نتیجه گیری،محدودیت،پیشهادات.. 74

بحث و نتیجه گیری.. 75

محدودیت ها :.. 78

پیشنهادات.. 79

منابع.. 81

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام