بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه  منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90) بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه  منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90)

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 237 KB

تعداد صفحات : 174

بازدیدها : 210

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 30000 تومان

خرید این فایل

بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90)

پایان نامه کارشناسی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (9190) چکیده پژوهش پژوهش حاضر به منظور بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز درسال تحصیلی (9190) انجام شده است

 

پایان نامه کارشناسی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90)

پایان نامه کارشناسی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز در سال تحصیلی (91-90)

 چکیده پژوهش

پژوهش حاضر به منظور بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز درسال تحصیلی (91-90) انجام شده است.   

 در این تحقیق علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموز مورد بررسی قرار گرفته که از بین  دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه مقطع سوم متوسطه منطقه 1 تبریز تعداد 75 نفر پسر و  75 دختر، نظرخواهی شده است .

این تحقیق شامل 6 فرضیه بوده که محقق تلاش کرده از طریق بررسی نتایج این پرسشها به هدف کلی خوددست یابد. لذا بااستفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده و آن گاه از طریق روش تحقیق همبستگی به تجزیه وتحلیل داده های مورد نظرپرداخته است.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین پایین بودن پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده با افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد. بین پایین بودن سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد. بین عدم نگرش مناسب فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی دانش‌آموز رابطه معناداری وجود دارد.بین گسیختگی روابط عاطفی در خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد. بین عدم امكانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد.بین عدم توجه كلی به فرزند در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

فهرست مطالب

چکیده پژوهش       1

فصل اول - کلیات تحقیق      2

مقدمه     3

بیان مساله            5

اهمیت و ضرورت تحقیق      7

اهداف تحقیق        9

اهداف کلی           10

اهداف جزئی         10

سوالات پژوهش     11

فرضیه های تحقیق 12

محدوده پژوهش      12

تعریف مفهومی اصطلاحات   13

فصل دوم - پیشینه تحقیق      14

مقدمه     15

مبانی نظری تحقیق 15

مفهوم آموزش و پرورش       15

جامعه‌شناسی آموزش و پرورش           18

هدف جامعه شناسی آموزش و پرورش   19

نظام جدید آموزش و پرورش در ایران   20

نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران    23

اجزاء عمده ساخت نظام آموزش و پرورش به شرح زیر خلاصه می‌شود           23

آموزش و پرورش دوره متوسطه          24

افت تحصیلی        27

شاخص‌هایی كه برای شكست تحصیلی استفاده می‌شوند عبارتند از      30

عوامل افت تحصیلی            31

عوامل داخلی        31

عوامل خارجی       31

انواع شكستهای تحصیلی       31

بحثی در مورد تكرار پایه      39

بررسی افت تحصیلی و عوامل موثر در آن در چند كشور خارجی      45

دلایل ترك تحصیل در منطقه خاورمیانه 46

افت تحصیلی در چند كشور پیشرفته صنعتی و شیوه‌های مقابله با آن   48

مقابله با افت تحصیلی در كشورهای آسیا و اقیانوس آرام      49

افت تحصیلی در غرب و شیوه‌های مبارزه با آن    51

شیوه‌های برخورد با پدیده افت تحصیلی در غرب  53

روشهای اصلاحی و درمانی آموزش و پرورش     55

بررسی مسأله افت تحصیلی و ارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران      69

خسارتهای ناشی از شكست تحصیلی در ایران      74

راه‌حلهای پیشنهادی و اجرایی 75

روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی   76

رویكردهای جامعه شناسی به آموزش و پرورش    80

مفاهیم كلیدی         89

نظام آموزش و پرورش         89

چارچوب نظری  تحقیق        93

نقد و بررسی رویكردهای جامعه‌شناختی به آموزش و پرورش           93

رویكرد سیستمی  به آموزش و پرورش  94

نظریه باز تولید مناسبات سلطه ناظر بر معیارهای گزینش در نظام آموزشی      97

پیشینه تحقیق در سطح جهان  100

پیشینه تحقیق در ایران         101

فصل سوم - روش تحقیق      105

مقدمه     106

روش تحقیق          106

جامعه مورد مطالعه ( جامعه آماری )    107

روش نمونه گیری   107

واحد و سطح مشاهده            108

محدوده مطالعاتی    108

شیوه جمع آوری اطلاعات     108

پایایی (reliability    ) و اعتبار (validity)           109

روش تجزبه و تحلیل داده‌های آماری     110

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها    111

مقدمه     112

بخش اول -  بررسی توصیفی پاسخ‏های دانش آموزان         113

بخش دوم - پاسخ به فرضیه های تحقیق 135

فصل پنجم - نتایج و پیشنهادات           142

مقدمه     143

خلاصه نتایج        143

بررسی فرضیه های تحقیق    147

بحث و نتیجه گیری 150

پیشنهادها 151

منابع ومآخذ          154

پرسشنامه 159

  

فهرست جداول

جدول (1-2)         24

جدول( 2-2 ) تفاوت‌ها و شباهت‌های جنسی        78

جدول (1-4)توزیع فراوانی ودرصد جنس دانش آموزان      114

جدول (2-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (1)پرسش نامه           115

جدول (3-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (2)پرسش نامه           116

جدول (4-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (3)پرسش نامه           117

جدول (5-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (4)پرسش نامه           118

جدول (6-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (5)پرسش نامه           119

جدول (7-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (6)پرسش نامه           120

جدول (8-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (7)پرسش نامه           121

جدول (9-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (8)پرسش نامه           122

جدول (10-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (9)پرسش نامه         123

جدول (11-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (10)پرسش نامه       124

جدول (12-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (11)پرسش نامه       125

جدول (13-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (12)پرسش نامه       126

جدول (14-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (13)پرسش نامه       127

جدول (15-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (14)پرسش نامه       128

جدول (16-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (15)پرسش نامه       129

جدول (17-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (16)پرسش نامه       130

جدول (18-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (17)پرسش نامه       131

جدول (19-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (18)پرسش نامه       132

جدول (20-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (19)پرسش نامه       133

جدول (21-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (20)پرسش نامه       134

جدول(22-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  136

جدول(23-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول تحقیق      136

جدول(24-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  137

جدول(25-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم تحقیق      137

جدول(26-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  138

جدول(27-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم تحقیق     138

جدول(28-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  139

جدول(29-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم تحقیق   139

جدول(30-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  140

جدول(31-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم تحقیق     140

جدول(32-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  141

جدول(33-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه ششم تحقیق     141

 

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-4)  نمایش درصد جنس دانش آموزان    114

نمودار (2-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (1) پرسشنامه        115

نمودار (3-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (2) پرسشنامه        116

نمودار (4-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (3) پرسشنامه        117

نمودار (5-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (4) پرسشنامه        118

نمودار (6-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (5) پرسشنامه        119

نمودار (7-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (6) پرسشنامه        120

نمودار (8-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (7) پرسشنامه        121

نمودار (9-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (8) پرسشنامه        122

نمودار (10-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (9) پرسشنامه      123

نمودار (11-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (10) پرسشنامه    124

نمودار (12-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (11) پرسشنامه    125

نمودار (13-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (12) پرسشنامه    126

نمودار (14-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (13) پرسشنامه    127

نمودار (15-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (14) پرسشنامه    128

نمودار (16-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (15) پرسشنامه    129

نمودار (17-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (16) پرسشنامه    130

نمودار (18-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (17) پرسشنامه    131

نمودار (19-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (18) پرسشنامه    132

نمودار (20-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (19) پرسشنامه    133

نمودار (21-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (20) پرسشنامه    134

 

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی هفت عامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی

پایان نامه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام