ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت کامپیوتر و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت کامپیوتر و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 44 KB

تعداد صفحات : 17

بازدیدها : 156

برچسبها : ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت کامپیوتر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ طرح توجیهی تعمیر موبایل

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت کامپیوتر و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

معرفی طرح توجیهی:

ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از اﺣـﺪاث ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ و ﻟﻮازم اداری و رﻓﺎﻫﻲ (ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 4 و 5 ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎی ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 861240 ﻫـﺰار رﻳﺎل ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﺷﺨﺼﻲ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 468911 ﻫـﺰار رﻳـﺎل ﺑـﻪﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 8 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻃﺮح از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﻮاع ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 750 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 13 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

...

طرح توجیهی خدمات کامپیوتر و موبایل

برخی از مطالب موجود:

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮح

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح

ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح

١- ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ

ﺟﺪول ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ (ارﻗﺎم ﺑﻪ هﺰار رﻳﺎل)

٢- ﻟﻮازم ادارﯼ و رﻓﺎهﯽ

ﺟﺪول ﻟﻮازم ادارﯼ و رﻓﺎهﯽ

٣- هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ

ﺟﺪول هزینه های ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ

و ...

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح در ﻳﮏ ﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ 100 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻴﺠﺎرﯼ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮﯼ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ

ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ

ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ

دورﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

طرح توجیهی تولید نورافکن

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید و اجرای قالب های فلزی

طرح توجیهی تولید هدفون میکروفون دار

طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزیینات چینی، بلور و كاشی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام