ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 47 KB

تعداد صفحات : 15

بازدیدها : 147

برچسبها : طرح توجیهی پروژه کارآفرینی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ، ﭼﺎﭘﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ،ﭼﺎﭘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ ﻓﻠﮑﺴﯽ

 

اهﺪاف ﻃﺮح:

 

١- اﻳﺠ ﺎد اﺷ ﺘﻐﺎل و از ﺑ ﻴﻦ ﺑ ﺮ دن ﺧﻠ ﻊ ه ﺎﯼ ﺑﻴﮑ ﺎرﯼ و اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬ ﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻴﺮوه ﺎﯼ ﻣﺘﺨ ﺼﺺ ﮐ ﺎر ﺁﻣ ﺪ و ﺷﺎﻳ ﺴﺘﻪ در ﻋﺮﺻ ﻪ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 

٢- اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ : ﺳ ﺎﺧﺖ ﺗ ﺎﺑﻠﻮ ه ﺎﯼ ﻓﻠﮑ ﺴﯽ در اﺑﻌ ﺎد و اﻧﺪازﻩ هﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ –اﻧﺠ ﺎم ﭘ ﺮوژﻩ ه ﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﺎﺗﯽ اﻋ ﻢ از دﻳ ﻮار ﻧﻮﻳﺴﯽ، ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ

 

٣- اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﭼ ﺎپ ﻓﻠﮑ ﺴﯽ و ﺑﻨ ﺮ (زﻳ ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ﺗ ﺎﺑﻠﻮ ﺳ ﺎزﯼ اﺳ ﺖ) ﺑ ﺎ ﮔ ﺮﻓﺘﻦ اوﻟ ﻴﻦ دﺳ ﺘﮕﺎﻩ ﭼ ﺎپ ﻓﻠﮑ ﺴﯽ در اﺳ ﺘﺎن ﺳ ﻤﻨﺎن، و اراﻳ ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﯼ

 

۴- ﭼﺎپ ﭘﺎرﭼﻪ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ اﻋﻢ ازﻣﮑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎﯼ ﻣﺤﺮم و ....

 

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح

 

١- ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ : اﻳﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ وﺳ ﺎﻳﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﺎﺗﯽ (ﺗﺠ ﺎرﯼ ﻓﺮهﻨﮕ ﯽ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اراﻳﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺖ و راﻩ اﻧ ﺪازﯼ ﺗ ﺎﺑﻠﻮ ه ﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﺎﺗﯽ ﺑﻴﻠﺒﻮرده ﺎﯼ ﺷ ﻬﺮﯼ و ﺟ ﺎدﻩ اﯼ ﺑ ﻪ ﺗﻌ ﺪاد و ﺑ ﻪ اﺑﻌ ﺎد ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ و ﺳ ﺎﺧﺖ و راﻩ اﻧﺪازﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ه ﺎﯼ ﻓﻠﮑ ﺴﯽ ،دﻳ ﻮار ﻧﻮﻳ ﺴﯽ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﻳ ﺴﯽ،ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺳ ﺎزﯼ،ﭼﺎپ ﺳ ﻴﻠﮏ، ﭼﺎپ ﻓﻠﮑﺴﯽ، ﻣﻬﺮ ﺳﺎزﯼ،

 

٢- ﺗ ﺎﻣﻴﻦ ﺁب و ﺑ ﺮق: ﺁب و ﺑ ﺮق ﮐﺎرﮔ ﺎﻩ از ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳ ﺮﯼ ﺑ ﺮق و ﻟﻮﻟ ﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

٣- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ: (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد)

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

طرح توجیهی تولید نورافکن

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید و اجرای قالب های فلزی

طرح توجیهی تولید هدفون میکروفون دار

طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزیینات چینی، بلور و كاشی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام