ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 52 KB

تعداد صفحات : 21

بازدیدها : 257

برچسبها : طرح توجیهی پروژه کارآفرینی

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

 

 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰی ﺷﺎﻣﻞ:

 -1 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮری در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ

 -2 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼك و ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﺴﺘﻲ

 -3 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻮﭼﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ

 -4 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎدواره ﺷﻬﺪاء

 -5 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺟﺎده ای و اﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

 -6 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﻠﻜﺲ و ﺑﻨﺮ

 -7 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ

 -8 ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزی(ﺗﺎب،ﺳﺮﺳﺮه،اﻻﻛﻠﻨﮓ،ﭼﺮخ و ﻓﻠﻚ و ...) -9 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭘﺎرﻛﻲ و ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﻧﻴﻤﻜﺖ) -10 ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

 ﭘﻼك ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ

 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

 -1 ورق آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم./5 در اﺑﻌﺎد 22*8 -2 ﺣﻚ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره ﭘﻼك(ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ)

 -3 ﺣﻚ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ(ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ) -4 ﺣﻚ ﺷﺪه آرم دﻫﻴﺎری و ﻧﺎم روﺳﺘﺎ(ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ)

 -5 ﺣﻚ ﺷﺪه آرم ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان( ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ) -6 ﻧﻮع رﻧﮓ ﭘﻼك ﻛﻮره ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 -7 ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻼك ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

طرح توجیهی تولید نورافکن

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید و اجرای قالب های فلزی

طرح توجیهی تولید هدفون میکروفون دار

طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزیینات چینی، بلور و كاشی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام