ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 52 KB

تعداد صفحات : 21

بازدیدها : 257

برچسبها : طرح توجیهی پروژه کارآفرینی

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ - اﻗﺘﺼﺎدﯼ- ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

 

 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰی ﺷﺎﻣﻞ:

 -1 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮری در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ

 -2 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼك و ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﺴﺘﻲ

 -3 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻮﭼﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ

 -4 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎدواره ﺷﻬﺪاء

 -5 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺟﺎده ای و اﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

 -6 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﻠﻜﺲ و ﺑﻨﺮ

 -7 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ

 -8 ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزی(ﺗﺎب،ﺳﺮﺳﺮه،اﻻﻛﻠﻨﮓ،ﭼﺮخ و ﻓﻠﻚ و ...) -9 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭘﺎرﻛﻲ و ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﻧﻴﻤﻜﺖ) -10 ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

 ﭘﻼك ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ

 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

 -1 ورق آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم./5 در اﺑﻌﺎد 22*8 -2 ﺣﻚ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره ﭘﻼك(ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ)

 -3 ﺣﻚ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ(ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ) -4 ﺣﻚ ﺷﺪه آرم دﻫﻴﺎری و ﻧﺎم روﺳﺘﺎ(ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ)

 -5 ﺣﻚ ﺷﺪه آرم ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان( ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ) -6 ﻧﻮع رﻧﮓ ﭘﻼك ﻛﻮره ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 -7 ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻼك ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 100 ﻫﻜﺘﺎر)

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻫﻜﺘﺎر)

طرح کسب و کار تولید انواع شکلات و شکلات شیره خرما

طرح توجیه اقتصادی پرورش بره پرواری به ظرفیت 500راس در هر دوره

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام