تحقیق دو ومیدانی

تحقیق دو ومیدانی
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 39

حجم فایل (به کیلوبایت) : 38

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

تحقیق دو ومیدانی

 

دوهای سرعت

اهداف

تعیین نمونه اصلی تكنیك دو سرعت و درك چگونگی افزایش سرعت

بازیها و حركات تمرینی

برای همه كارهای عملی دوهای با مانع و سرعت بایستی محدوده ای  متر روی چمن علامت گذاری شود تا بازیها و حركات تمرینی در آن اجرا گردد. این بازیها بایستی در برگیرنده بازیهای محلی شامل دویدن و دنبال كردن (مثلا گرگ و میش) به صورت گروهی و دو نفری باشد. حركات تمرینی، آن دسته تمریناتی را در بردارد كه در آنها گروه عضلات درگیر در دوهای سرعت به كار گرفته می شود.

 

مراحل آموزش

1.شروع ایستاده، افزایش سرعت تا رسیدن به گام دو سرعت

گام دو سرعت آن قسمت از دو سرعت است كه عمل دویدن با مرحله كامل پرواز اجرا می شود و بعد از شتاب گرفتن اتفاق می افتد.

 • در حالی كه پاها به اندازه عرض شانه ها از  هم فاصله دارند پشت خطی روی چمن بایستید.
 • اجازه دهید وزن بدن به جلو بیفتد و بتدریج در طی 40 متر تا رسیدن به 80 تا 90 درصد  حداكثر سرعت شتاب بگیرید.
 • به  آهستگی سرعت خود را كم كنید در حالی كه ضمن حركت خود را بالا نگه می دارید به صورت راه رفتن به عقب برگردید.

2. پاشنه به ران

 • به صورت آهسته دویدن به جلو حركت كنید پاشنه پا را به سرعت به طرف پشت ران بالا بكشید.

« لگن بالا،  پنجه بالا، پاشنه بالا». از كشیده شدن پا روی زمین احتراز  كنید.

3. زانو بلند

 • این حركت را می توان به صورتهای راه رفتن توام با جهش یا در حال دویدن اجرا كرد.
 • با قامتی راست زانو در حالی كه پنجه به طرف بالا جمع شده است تا حد موازی شدن ران با زمین بلند می شود.
 • پای اتكا مستقیم و بر حركت آهنگین (با ضربه های منظم) تاكید می شود.
 • حركت را تكرار كنید ولی این بار پاشنه پای آزاد را توام با عمل «پنجه زدن» یا  «پنجه كشیدن به» به سرعت پایین آورید.

4. گام جهشی با پای مستقیم

 • پنجه ها را بالا نگه دارید وضعیت جمع شدن پنجه بطرف ساق  و در موقع قرار دادن پا بر روی زمین  زانو مستقیم از روی یك پا بر روی پای دیگر جهش كنید.

5. گام جهشی

گام جهشی آهنگین (با ضربه منظم) از پایی به پای دیگر در حالی كه از پای آزاد  موازی با زمین  و پای عقب راست شده است.


6. دویدن در قید با كشیدن مقاومت

 • تسمه ای را برای بستن به كمر دونده سر دستی درست كنید.
 • مقاومتی مناسب و نه زیاد بطوری كه ورزشكار بتواند شكل خوب دویدن سرعت را بكار گیرد برقرار كنید.

 

7. اجرای دو 30  متر با شروع  جنگ

 • برای افزایش حداكثر سرعت از دوندگان سرعت برای اجرا استفاده كنید. با  شروع متحرك در مسافت 30 تا 40 متر 30 متر را با حداكثر سرعت بدوید به درستی (به تدریج) سرعت  خود را كم كنید.
 • حداقل 3 مرتبه 30 متر را با حداكثر سرعت بدوید. بین دو تكرار 5/1 دقیقه استراحت كنید.


استارت دوهای سرعت

اهداف

آشنایی با استارت نشسته با و بدون  بلوكهای استارت

 بازیها و حركات تمرینی

مانند بازیهای مربوط به دوهای سرعت ولی بازیهایی كه برای بهبود عكس العمل در شروع و شتابگیری مفیدند به آنها اضافه می شود.

مراحل آموزش

1. استارت از وضعیتهای مختلف

 • می توان بطور انفرادی و یا دو نفری یكی به دنبال دیگری اجرا شود.
 • استارت از وضعیت نشسته با پاهای مستقیم
 • استارت از وضعیت دراز كشیده به پشت بعد دراز كشیده رو به زمین
 • استارت از وضعیت دو زانو به زمین

2. عكس العمل از وضعیت استارت ایستاده

استارت ایستاده از پشت خط با   محركهای مختلف صوتی، دیداری و تماسی

3. استارت نشسته بدون استفاده از بلوكهای استارت

«بجای خود»:

پای  جلو به اندازه 5/1 برابر طول پا از خط شروع و پاها به اندازه 5/1 پا از هم فاصه دارند. دستها قدری بازتر از عرض شانه ها و پشت خط قرار دارند.

 • شانه ها بالای دستها

«حاضر»

 • لگن را حركت دهید تا قدری بالاتر از شانه ها قرار گیرد. قبل از عقب نشستن به وضعیت «بجای خود» 2 تا 3 ثانیه وضعیت خود را حفظ كنید.

حركت را به دفعات تكرار كنید ولی فرمان را از وضعیت «حاضر» بدهید و 10 تا 20 متر شتاب بگیرید.

4. استارت نشسته

 مانند حركت تمرینی شماره 3 ولی با استفاده از بلوكهای استارت