پایان نامه بررسی سیستم حسابداری صورتهای مالی تلفیقی شركتها پایان نامه بررسی سیستم حسابداری صورتهای مالی تلفیقی شركتها

دسته : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 255 KB

تعداد صفحات : 145

بازدیدها : 227

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری صورتهای مالی تلفیقی شركتها

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری صورتهای مالی تلفیقی شركتها

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری صورتهای مالی تلفیقی شركتها


پیشگفتار و قسمتی از متن:

پیشگفتار

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یك سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند.

اركان اصلی عملیات پیمانكاری

 

در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد :

كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می كند .

پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است .

موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی های است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد .

 

انواع قراردادهای پیمانكاری

 

قرارداهای پیمانكاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یكی از دو حالت كلی زیر را دارا است.

الف) قراردادهای مقطوع :

در این نوع قراردادها ، پیمانكار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای كل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر كار ( مثلا یك متر خاكبرداری ) توافق می كرد در برخی از موارد ، طبق مادة خاصی بهای واحد هر كار یا مبلغ كل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D  سایر هزینه ها با پیمانكار است كه اگر كمتر از مبلغی كه از كارفرما دریافت می كند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .

ب) قراردادهای اسانسی :

در این نوع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانكار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانكار پرداخت می شود .

یكی از خصوصیات قراردادهای پیمانكاری این است كه مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یك دورة مالی تسری می یابد لكن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاك شناخت قراردادهای پیمانكاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی: علاوه بر دو نوع قراردادهای ذكر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :

در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانكار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص كه در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان كار به عنوان حق الزحمه به پیمانكار پرداخت می شود .

در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود .

فهرست مطالب

 

پیشگفتار 12

اركان اصلی عملیات پیمانكاری.. 12

انواع قراردادهای پیمانكاری.. 13

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكار 14

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح.. 14

4-1- تهیة نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح.. 15

مرحله 2 : ارجاع كار به پیمانكار 16

2-2- دعوت از پیمانكاران برای انجام طرح.. 16

4-2- انتخاب پیمانكار 17

مرحله 3 : انعقاد قراردادبا پیمانكار 18

2-3- موضوع پیمان.. 18

3-3- مبلغ پیمان.. 18

4-3- مدت پنهان.. 18

7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات... 19

8-3- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن.. 19

9-3- جریمة تاخیر. 19

تحویل ، تاسیس و تجهیزكارگاه 20

2-4- مخارج دورة اجرای طرح.. 21

مخارج اجرای طرح بوسیله كارگاه 21

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مركزی.. 22

3-4- تنظیم صورت وضعیت موقت كارها 22

مرحله 5 - خاتمه كار 24

2-5-برچیدن كارگاه 25

5-5- تهیة صورت وضعیت قطعی.. 25

6-5- تحویل قطعی.. 26

7-5- استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپردة حسن انجام كار ) 26

8-5- هزینة نگهداری در دورة تضمین.. 27

روسای كارگاهها 28

1-2:تاریخچه حسابداری.. 30

2-2:حسابداری در ایران.. 31

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانكاری.. 32

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانكار: 32

مخارج قبل از انعقاد قرارداد. 32

مخارج پیمان در طول اجرای طرح.. 33

به حساب دارایی بردن بهره 35

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح.. 36

مرحله سوم: اجرای طرح.. 36

2.‌2. تنظیم قرارداد پیمانكاری.. 39

2.5. تأدیه پیش پرداخت... 41

3.2. تخصیص تنخواه گردان به كارگاه 43

3.4. مخارج اجرای طرح بوسیله كارگاه 44

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مركزی.. 47

دفتر معین پیمانكاری.. 48

4. تنظیم و پرداخت صورت وضعیت كارها 50

4.1. تنظیم صورت وضعیت موقت كارها 50

4.‌2.پرداخت وجه صورت وضعیت كارها 52

5.تحویل موقت... 54

5.‌1.برچیدن كارگاه 55

5.‌2.ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات... 55

5.‌3.ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت... 56

5.‌4. تهیه صورت وضعیت قطعی.. 57

5.‌5.تهیه صورتحساب قطعی پیمان.. 58

5.6. استرداد نصف سپرده حسن انجام كار 59

5.7. بهره برداری و هزینه نگاهداری عملیات موضوع پیمان.. 60

6.تحویل قطعی.. 60

6.‌1.استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام كار 60

بانك و صندوق.. 63

حساب تخواه گردان.. 63

حساب دریافتنی.. 64

حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول.. 64

حساب سپردة حسن انجام كار 65

دارائیهای  ثابت مشهود. 66

بدهی ها 66

سرمایه. 67

در آمدها 67

هزینه ها 68

حساب پیمان.. 68

روشهای متداول حسابداری پیمانكاری.. 68

ب) روش درصد پیشرفت كار : 69

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی : 70

الف – شروع یا عدم شروع عملیات اجرائی پیمان.. 71

محاسبة سود پیمان های ناتمام. 73

الف) محاسبة سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی : 74

وجوه دریافت شده   . 74

ارزش كار گواهی شده 74

وجوه دریافت شده   . 75

ارزش كار گواهی شده. 75

ب) محاسبه سود پیمان ناتمام بر اساس مخارج بر آوردی : 75

مخارج واقعی انجام شده 76

وجوه دریافت شده    . 77

ارزش كار گواهی شده 77

وجوه دریافت شده    . 77

نحوه محاسبه استهلاك اموال ، مالیات و تجهیزات : 80

مالیات پیمانكاری : 82

مالیات بر در آمد پیمانكاری : 83

ج) مؤسسات انفرادی : 87

نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی : 87

پیش پرداخت مالیات : 87

ذخیره مالیات بر در آمد : 88

جدول بهای تمام شده كار در جریان ساخت : 91

گزارش پیشرفت كار : 93

صورت حساب سود و زیان : 93

مسئله : 97

1-4:حسابداری.. 107

2-1-4:تعاریف و كلیات حسابداری.. 107

3-1-4:انواع حسابداری.. 108

4-1-4:تعریف حسابداری منابع انسانی.. 110

5-1-4:ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده كنندگان برون سازمانی.. 111

6-1-4:ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده كنندگان درون سازمانی.. 111

7-1-4:حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی.. 112

2-4- سرمایه گذاری: 115

2-2-4:میزان درسرمایه‌گذاری.. 116

3-2-4:انواع سرمایه ‌گذاری.. 118

5-2-4:سرمایه گذاری چیست؟. 120

7-2-4:انواع سرمایه گذاری ها: 124

8-2-4:توصیه SECبرای بررسی یک موقعیت سرمایه گذاری.. 126

9-2-4: 10سوالی كه SECتوصیه می کند تادر مورد هر موقعیت سرمایه گذاری بپرسیم؟ 126

نتیجه گیری.. 129

فهرست منابع: 145

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1

پروژه طراحی سیستم جامعه بودجه بندی

سورس کد حسابداری شخصی ودود 1 1 4 3

بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام