پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 85

حجم فایل (به کیلوبایت) : 98

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

 • بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docبررسی

 • فهرست مطالب
  فصل اول:کلیات پژوهش ۷
  چکیده۸
  مقدمه۸
  بیان مسأله۱۰
  هدف تحقیق۱۱
  اهمیت وضرورت تحقیق۱۱
  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۱۲
  فصل دوم: ادبیات پژوهش۱۴
  ۲-۱ پیشینه نظری۱۵
  خانواده و ضرورت ازدواج۱۵
  تعریف ازدواج۱۶
  اسلام و ازدواج۱۶
  اهداف ازدواج۱۸
  فواید ازدواج۱۹
  انگیزه های ازدواج۲۰
  مهمترین انگیزه های تشکیل خانواده در اسلام۲۱
  سن ازدواج۲۴
  سن مناسب ازدواج۳۰
  ازدواج سالم و پایدار۳۲
  عوامل توفیق و حفظ زناشویی۳۳
  خصوصیات خانواده سالم۳۸
  ازدواج۴۴
  نیازهای عاطفی درازدواج۴۵
  عشق رمانتیک۴۹
  تجربه های رایج و مشترک در عشق۵۰
  موراد متفاوت در تجربه عشق۵۲
  انواع عشق۵۴
  جدایی عشق و ازدواج در گذشته۵۵
  آخرین یافته های تحقیقاتی ازدواج در ایران۶۰
  مثلث عشق۶۰
  نظریه مثلثی عشق۶۳
  مدل مثلثی عشق۶۴
  اندازه گیری و تعیین عشق شما۶۷
  ۲-۲ تحقیقات انجام شده۷۰
  فصل سوم: روش شناسی پژوهشی۷۱
  روش اجرای تحقیق۷۲
  جامعه پژوهش۷۲
  نمونه و روش نمونه گیری۷۲
  ابزار پژوهش۷۲
  روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات۷۳
  فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها۷۴
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۸۲
  خلاصه یافته ها۸۳
  پیشنهادات۸۵
  محدودیت ها۸۵
  منابع ومأخذ۸۶
  “چکیده”
  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کلیه دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که ۳۰ نفر به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون رضایت زناشویی و عشق مثلثی بر روی آنها اجرا گردید و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی و ابعاد آن رابطه معنا داری وجود دارد.(۵% > P)