پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی
رشته تحصیلی : پزشکی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 70

حجم فایل (به کیلوبایت) : 46

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی 

این یك مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است كه بر روی 100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شركت كنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیك، سال استخدام، شغل، محل كار، سابقة واكسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سركوب كنندة ایمنی و استفاده از ماسك در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم كردن بیمار به استفاده از ماسك را كامل كردند و سپس با حذف افرادی كه سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول  یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شركت كنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها كه صفر بود یك TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری كای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسك انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال 1386 از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

یافته ها:

100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شامل پرستاران و خدمه، كمك پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند كه 69% زن و 31% مرد بودند. میانگین سنی آن ها 96/4    31/36 سال (47-23 سال) بود. میانگین مدت زمان استخدام 95/4    9/8  (محدودة 22-1سال) بود و 68% سابقة كاری كمتر از 10 سال و 32% سابقة كاری بیشتر از 10 سال داشتند و 99% شركت كنندگان سابقة واكسیناسیون BCG را داشتند و 21% از ماسك استفاده نمی كردند. 94% بیمار را ملزم به استفاده از ماسك نمی كردند. و 22% TST بالای mm10 داشتند و بیشترین میزان mm10  <  PPD در بین پرسنل بخش داخلی زنان با شیوع 5/45% بود. در این مطالعه بین شیوع عفونت سل با سن ارتباط معنادار بود (0001/0= PV) و بین مدت زمان، استخدام با شیوع عفونت سل ارتباط معنادار پیدا شد (0001/0= PV) و بین شیوع عفونت سل با استفاده از ماسك توسط پرسنل هم ارتباط معنادار وجود داشت (04/0= P) ولی بین شیوع عفونت سل با نوع شغل مكان كار كردن، سابقة واكسیناسیون BCG و جنسیّت و ملزم كردن بیمار به استفاده از ماسك ارتباط معنادار نبود. و بیمارستان از نظر ارزیابی خطر انتقال سل در گروه Medium قرار گرفت.

نتیجه:

شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم كردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان كلیدی:

شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و بررسی متون

فصل دوم روش كار

فصل سوم یافته ها

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

پیوست

جداول و نتایج

پرسشنامه

اهداف

جدول متغیر

شبكه علّیت

Flowchart