پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 305 KB

تعداد صفحات : 139

بازدیدها : 399

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران 

پیشگفتار:

کودک آزادی پدیده­ای است کاملاً اجتماعی که در جوامع گوناگون بسته به عوامل آن قابل بررسی می باشد.

باید گفت: خشونت علیه کودکان یا همان کودک آزادی که موضوع اصلی این تحقیق است از مسائل مهم اجتماعی است که از دیدگاههای مختلفی چون فرهنگی بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیت شناسی مورد توجه و بحث قرار گرفته است و این مسئله به طور کلی از زمانهای دور تا به حال در بین خانواده ها و جوامع انسانی وجود داشته است و نمی توان از آن به عنوان یک معضل و پدیده جدید اجتماعی یاد کرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

پیشگفتار

چکیده.......................................................................................................................... 1 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه .......................................................................................................................... 3

بیان مساله...................................................................................................................... 5

اهداف پژوهش ............................................................................................................. 7

اهمیت موضوع تحقیق..................................................................................................... 8

سوالهای پژوهش ........................................................................................................... 10

دیاگرام طرح ................................................................................................................ 11

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق.............................................................................. 12

فصل دوم : پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه .................................................................................................................. 17

2-2 ابعاد تعریف .......................................................................................................... 18

1-2-2 رفتار جنسی ..................................................................................................... 18

2-2-2 جسمانی .......................................................................................................... 19

3-2-2 روان پرشی ...................................................................................................... 19

4-2-2 رفتار روانی ...................................................................................................... 20

5-2-2 غفلت .............................................................................................................. 20

6-2-2 مصادیق غفلت .................................................................................................. 21

7-2-2 جنایت ............................................................................................................ 21

8-2-2 عقب ماندگی ................................................................................................... 22

3-2 عوامل موثر برکودک آزاری ................................................................................... 22

1-3-2 طلاق .............................................................................................................. 22

2-3-2 طلاق............................................................................................................... 22

3-3-2 فقر .................................................................................................................. 23

4-3-2 اقتصاد ............................................................................................................. 23

5-3-2 جامعه .............................................................................................................. 24

6-3-2 تنیبه ................................................................................................................ 24

7-3-2 جنسی ............................................................................................................. 25

8-3-2 درآمد ............................................................................................................. 25

9-3-2 اعتیاد .............................................................................................................. 25

10-3-2 آگاهی ......................................................................................................... 26

11-3-2 اجتماع .......................................................................................................... 26

4-2 آثار کودک آزاری ............................................................................................... 27

1-4-2 جمعیت خانواده ................................................................................................ 27

2-4-2 شخصیت ......................................................................................................... 27

3-4-2 آزار خواهی ..................................................................................................... 28

4-4-2 جنسی ............................................................................................................. 28

5-4-2 کم توجهی ...................................................................................................... 29

6-4-2 رسانه .............................................................................................................. 29

7-4-2 اطلاعات ......................................................................................................... 30

8-4-2 جنگ ............................................................................................................. 30

5-2 نظریات مرتبط با کودک آزاری .............................................................................. 31

1-5-2 جنسی ............................................................................................................. 31

2-5-2 اعتیاد .............................................................................................................. 31

3-5-2 دین ................................................................................................................ 32

4-5-2 جنسیت ........................................................................................................... 32

5-5-2 جمعیت ........................................................................................................... 32

6-5-2 انتظارات .......................................................................................................... 33

7-5-2 جنسیت ........................................................................................................... 33

8-5-2 تربیت............................................................................................................... 34

9-5-2 تربیت .............................................................................................................. 34

10-5-2 جنس ........................................................................................................... 34

معنی ساخت ................................................................................................................. 35

تعاریف اصلی ساخت .................................................................................................... 35

ساخت گرایی................................................................................................................ 36

کارکردگرایی................................................................................................................ 38

نظریه کنش مقابل اجتماعی ............................................................................................ 39

نظریه مبادلۀ پیتر بلا......................................................................................................... 41

نظریه وفاق و تضاد ........................................................................................................ 43

6-2 وضعیت موجود کودک آزاری در ایران و جهان ........................................................ 45

1-6-2 تحصیلات ....................................................................................................... 45

2-6-2 سن ................................................................................................................. 45

3-6-2 لذت طلبی........................................................................................................ 45

4-6-2 پرکاری ........................................................................................................... 46

5-6-2 بیکاری ............................................................................................................ 46

6-6-2 بهره کشی جنسی .............................................................................................. 47

7-6-2 تکدی ............................................................................................................. 47

8-6-2 خرافات ........................................................................................................... 48

9-6-2 تبعیض ............................................................................................................ 48

کودک آزاری از دیدگاه حقوقی .................................................................................... 49

آمار کودک آزاری ....................................................................................................... 50

وضع اضطراری ............................................................................................................. 50

کودک آزاری و قوانین در کشور  ایران ........................................................................... 51

ماده 59 قانون مدنی ...................................................................................................... 51

ماده 1179 قانون مدنی ................................................................................................. 51

ماده 614 قانون مجازات اسلامی .................................................................................... 52

جمع بندی و نتیجه گیری ................................................................................................ 53

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................... 58

جامعه آماری ................................................................................................................ 59

حجم نمونه و روش اندازه گیری ..................................................................................... 60

ابزار اندازه گیری ........................................................................................................... 61

روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................................ 62

روش آماری ................................................................................................................. 63

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................... 65

جداول یک بعدی ......................................................................................................... 66

جداول دو بعدی ............................................................................................................ 87

نمودار ......................................................................................................................... 106

فصل پنجم : نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 128

تنگناها و محدودیت های پژوهش .................................................................................... 129

پیشنهادهای پژوهش ....................................................................................................... 131

فصل ششم: خلاصه پژوهش

خلاصه پژوهش ............................................................................................................ 134

فهرست منابع ................................................................................................................ 136

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جداول یک بعدی

جدول 1-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنس پاسخگویان............................................... 66

جدول 2-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب سن پاسخگویان.................................................. 67

جدول 3-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات پاسخگویان......................................... 68

جدول 4-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب شغل پاسخگویان................................................. 69

جدول 5-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع شغل پاسخگویان........................................... 70

جدول 6-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب ساعت کار پاسخگویان........................................ 71

جدول 7-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب جمعیت خانواده پاسخگویان................................. 72

جدول 8-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد پاسخگویان............................................... 73

جدول 9-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب شرکت در جنگ پاسخگویان............................... 74

جدول 10-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات همسر پاسخگویان............................. 75

جدول 11-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنسیت فرزند پاسخگویان.................................. 76

جدول 12-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب لذت طلبی پاسخگویان...................................... 77

جدول 13-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تفریح پاسخگویان............................................. 78

جدول 14-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب دین پاسخگویان............................................... 79

جدول 15-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب توبیخ پاسخگویان............................................. 80

جدول 16-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب توجه پاسخگویان.............................................. 81

جدول 17-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب مسافرت پاسخگویان.......................................... 82

جدول 18-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب بازی پاسخگویان.............................................. 83

جدول 19-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب تنبیه پاسخگویان............................................... 84

جدول 20-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب آگاهی پاسخگویان........................................... 85

جدول 21-1 توزیع جمعیت نمونه برحسب گرایش به کودک آزاری پاسخگویان................. 86

جداول دو بعدی

جدول 1-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جنسیت و گرایش به کودک آزاری...................... 87

جدول 2-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن و گرایش به کودک آزاری........................... 88

جدول 3-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات و گرایش به کودک آزاری.................. 89

جدول 4-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل و گرایش به کودک آزاری.......................... 90

جدول 5-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب ساعات کار و گرایش به کودک آزاری................ 91

جدول 6-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جمعیت و گرایش به کودک آزاری...................... 92

جدول 7-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد و گرایش به کودک آزاری........................ 93

جدول 8-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جنگ و گرایش به کودک آزاری........................ 94

جدول 9-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات همسر و گرایش به کودک آزاری......... 95

جدول 10-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب جنسیت فرزند و گرایش به کودک آزاری........... 96

جدول 11-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب لذت طلبی و گرایش به کودک آزاری............... 97

جدول 12-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تفریح و گرایش به کودک آزاری...................... 98

جدول 13-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب دین و گرایش به کودک آزاری........................ 99

جدول 14-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب توبیخ و گرایش به کودک آزاری...................... 100

جدول 15-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب توجه و گرایش به کودک آزاری....................... 101

جدول 16-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب مسافرت و گرایش به کودک آزاری................... 102

جدول 17-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب بازی و گرایش به کودک آزاری....................... 103

جدول 18-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب تنبیه و گرایش به کودک آزاری........................ 104

جدول 19-2 توزیع جمعیت نمونه بر حسب آگاهی و گرایش به کودک آزاری.................... 105

فهرست شکلها و نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار 1-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنس پاسخگویان............................................... 106

نمودار 2-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب سن پاسخگویان ................................................. 107

نمودار 3-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات پاسخگویان ....................................... 108

نمودار 4-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب شغل پاسخگویان ................................................ 109

نمودار 5-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع شغل پاسخگویان .......................................... 110

نمودار 6-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب ساعت کار پاسخگویان ....................................... 111

نمودار 7-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب جمعیت خانواده  پاسخگویان ............................... 112

نمودار 8-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد پاسخگویان ............................................. 113

نمودار 9-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب شرکت در جنگ پاسخگویان .............................. 114

نمودار 10-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تحصیلات همسر پاسخگویان ............................ 115

نمودار 11-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب جنسیت فرزند پاسخگویان ................................. 116

نمودار 12-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب لذت طلبی پاسخگویان ..................................... 117

نمودار 13-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تفریح پاسخگویان ........................................... 118

نمودار 14-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب دین پاسخگویان .............................................. 119

نمودار 15-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب توبیخ پاسخگویان ............................................ 120

نمودار 16-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب توجه پاسخگویان ............................................ 121

نمودار 17-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب مسافرت پاسخگویان ........................................ 122

نمودار 18-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب بازی پاسخگویان ............................................. 123

نمودار 19-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب تنبیه پاسخگویان .............................................. 124

نمودار 20-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب آگاهی پاسخگویان .......................................... 125

نمودار 21-3 توزیع جمعیت نمونه برحسب گرایش به کودک آزاری پاسخگویان ................ 126

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام