پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 51 KB

تعداد صفحات : 120

بازدیدها : 163

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1-  فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3-  عفو

4-  اعتبار امر مختوم

5-  نسخ مجازات های بازدارنده

6-  مرور زمان در مجازات های باز دارنده

7-  جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

فهرست مطالب

فهرست                                                           صفحه            

چکیده                                                                  11                                                                          

مقدمه                                                                  12

بخش اول : کلیات                                                            

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            16

1-2  اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          19

1-3  سابقه تقتین                                                         20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن        

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                            22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                       23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                           

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب                                     

- مرجع دادسرایی                                                                  27

- مرجع دادرسی                                                                    30

الف : دادگاه کیفری استان                                                         31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                        31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار                                            32      

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی                                               34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی           35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی                      

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                          38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                               41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                        42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                   45

1- تعاریف                                                                                    

1-1-1  معنای فوت                                                               46    

الف ) مرگ ظاهری                                                                  46      

ب) کما                                                                                 47      

ج) مرگ مغزی                                                                       48

د) حکم موت فرضی                                                                50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                                                   

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                                                          51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                                               53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                     54

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی                                                   

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                                                  55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                   56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم    59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت               60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                        61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                   61

4-1 : نمونه کاربردی                                                              62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                   64

1-2         : معنای گذشت                                                              64                          

2-2     : جرایم قابل گذشت                                                       65

3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت                             

الف : روش ضابطه قانونی                                                        65

ب: روش احصای قانونی                                                          66

ج: روش قانون گذار ایران                                                         66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی                                       

1-4-2 : تعریف شاکی                                                             70

2-4-2 :تشریفات گذشت                                                          71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                                                       

الف: حق تمتع                                                                         71

ب: اهلیت استیفاء                                                                     72      

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                          73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                   77

1- تعریف                                                                              77    

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                       80

 و قبل از صدور حکم                                                                                 

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                          80

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                   83

4-1 : تعریف                                                                         83

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                         84      

ب: عفو خاص                                                                        85

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                  86

ب: آثار عفو خاص                                                                  86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                   90

1-5 : تعریف                                                                         90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                       90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                             94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                         97

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                 98

ب: دلایل مخالفان                                                                    99      

6-3 : انواع مرور زمان                                                               

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                      99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                     100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                 100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                   101

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                    102

6-5 تعلیق مرور زمان                                                          102

6-6 آثار مرور زمان                                                            103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                           103

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                                108

1-7 تعریف جنون                                                                108

2-7 انواع جنون                                                                        

الف : جنون ادواری                                                              109

ب: جنون دایمی                                                                   109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                        109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                               110

نتیجه گیری                                                                        113

پیشنهادات                                                                          114

منابع و ماخذ                                                                      117

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله ویژگیهای حفظ میراث فرهنگی در جنگ مسلحانه و تاریخچه آن

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت و گاز

تحقیق حقوقی حق دفاع متهم

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام