طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 89 KB

تعداد صفحات : 16

بازدیدها : 201

برچسبها : طرح توجیهی پروژه کارآفرینی

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه

طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه

  


 


  !

 

 
       

"!
#))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $%&'(#
#))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $%+
, (*
*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . /0
% +$1'+
, 234
(-

6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5

27+
78
;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9:27+
7(#
;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) <=(#(#
;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) > 2=
(#(*
@))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $?,<(#(-
D))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $% A$BC(#(6
D)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).!'0
(#(;
H)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2%E 9 9=%F8G+
7(#(@
H)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9:2%K3
 FIJ (#(D

9G2+
7(*
L)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2+9B9%E%(*(#
#O)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E EM!N(*(*
##))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2%P'$% Q(*(-
##))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) R5%(*(6
##))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2S '%(*(;
#*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))TE 3E
 (*(@
#*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 227+
7J (*(D

#*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2%K3
 FI(-

#-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2%K3 
 '(6

#-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) UV W G(;

#-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Y,EXT (@
 

"$%&'(#

 % Z +$V\] $% [
E
N% %!
*
 ())) &’% !"#$  
*
 ) &’) !"#$ 
+ (
*
 )) &’( !"#$- , 


"+
, (*
. 23    ./01+2
,
./
562    ./ +42(
:;<./2    78 9/2

AB2)   
>;.?@2=

+2    &CD
2

+ +40
2(    . !#2-

+E1
F2   . 23
( 3 
 ( = -
3  ) 
". /0
% +$1'+
, 234
(-

HAIJB 
IJHK

>;E#7LMIN;*L
LO G ,52
 5LKJLO >#;@7PB
KD8.A0;CQ
R;SM.
TB 
A

>;
U
;V
@E >K
 .ALW"0U
 CQ
 G./01+2(
TC V
B
X;@
.M?@
XSM.X
E 8
 >
U+
V.8 ,5 "

/NMLG./ +42
TB +4 >
U+
Y, X +4
X LRU
 [;K[;B$ "#E#\>+
@*G7 8 Z9/2=
TB 
=)2=
.M?@
X
@E >KLKJ*"6 
@*G
>;.?@2
TB ELMEDC@, X;75R 
X
23%* 
# .L$]$I^

F &. 
/NMLG &CD
2-
RL ‘(%. 
.MCD
; &. ./,+18, X" _
’
, 5< TB X  56 & V / L B E;  
 
 1# KJ 
a
TB X L
+?’
 56&$@;, 5<
RF
bE#
a
R U
 ,5 L  & c;+ L E BXdQ> 
 
@ * G. 
!"# 23
TB g
f
@K
eN;
PB*R"#())P5,Q
 !"#
; 75B
X)(
 EAU

@* G
2
7#/R 
X
.ME;TB *
h?
.LO
TB CV1E1
FR
E1
F, X;
,#E1RC+
E1
F^

F 
@*G E1
F2
T E1
F;B
i E#KC+?’
RU
 E#
F
@*2)
TB CV1
+
O;
 +4ED? "J, X B
+0
C+
-
@L X
+G
+ +40
2
TB 
TB ,#. R

+$
+&. CD
LOG
+. 2(

FR
E1
F, X; 
h?
R 
X(?@
X;
TB,#E1
,#.M
 
+E1
FR^

F
@*G
+E1
F2
$ E1
F0
E" :;<B));B()E#
FO; 
TV@;
+
jL
, X; i
+E#KOa
,
2=

.M?@
X;B,#,0
C+
 G, >
, X2
9e /0
."#U
; 
56.M
,
Oa7#/B
X=;@
TB HA 
*/R0U
 L
 
@*G:;< L
 ./2-
TB E1; B ));B))$B()8 9
:;<C+

X=2=?@
X
+IB
, >
, X E1
FL
 G
+IB23
; R IN,J2=?:<, >
;8 /
? "J; VR 
TB CV1
+
jL
, X,:;<Oa

+$,$ "+827 E, "
>%+/(

"
 Z(
'<*OOO " 

 >*
))G, 
'<#;OO" 

Z(("
>+IIE%Q(

. -3%3"
2%K3
 FI(

. -))%"9:
 (

. 33%("TE 3E
 (
"$?,<+
7(#(-

[
E
E%Q +$V\] $% A$?,<W' N% G
YU
X
FI G
YU
>.X
= =)))))) C O 1 I5M.A 
=% =))))) C O 1 !ZW";8> (
( % ( ))))) C O 1 "N@1/ 
=% =))))) C O 1 g>/, fE
QZ’
@K =
) =)))))) ( C O 1 I+ E R.A 
=% =))))) C O 1 W";8> -
3 3)))))) C O 1 E
QZ’
 3
(() (())))))) C O 1 g
+\Qf 
a 
- -)))))) C O 1 ,;
+$ !"#
( ( )))))) C O 1 X
0
k; )
) =)))))) ( C O 1  +4.A 
%( =))))) ( C O 1 W";8> (
( ()))))) C O 1 E1
F* 
( ==)))))) C O 1 X
0
k; =
%( =))))) ( C O 1 !ZW";8> 
=%)) =))))) C O 1 1E
 -
=% =))))) C O 1 E
QZ’
@K 3
( ()))))) C O 1 X
0
k; 
,E1
FR ; 5EE
;
,+; (-) )))))) (
E/*/SM >
lF () 0 11/lF 

 (= (=)))))) 
- -)))))) C O 1 P1lF (
(- (-)))))) C/EF8 (2=* E Z’Em
+? N
 ((
= =)))))) C/EF8 22222222 
AB? N
 (
3 3)))))) 22222222 g 8&,;,f
a (=
)) )))))))) E0 22222222 RPLM? N
 (
(3=%(- 2222222 EL$n\$CV;C"@
1# (-
)-%- FIJ 


"$% A$BC+
7(#(6

YU
>.XFI G $V\] 
)) TTT;O
,>; /=))o o
) TTT;P/
>>; +4jK1;L SM
) TTT;1/n\;P/
>>;LBL ,+
)) TTT;A;p2 &n\ 7B;7
 /)$ /)P7
ME >Fa/ @qZb
 *Z
U+; O/52*Z
) E>1’; 2@CKE0 E? N
- FIJ 
".!'0
+
7(#(;

YU
>.XFI G E%Q 
3 R0 E
 R0 >rA.F 
3) C/j"X


"2%E 9 9=%F8G+
7(#(@

s
g. f," i
 ,/ ,Kh;O t
LXu+
( X
sb
) v@
;2<k1 2"+E#
PV
) wJ?9 F
,Kh
1#
) TTT;xLM$Z$gCJoV@fEE#
1#

"9:2%K3
 FIJ (#(D

2%K3
 FI 
)) * L
-= EL
bQ;."+
)-%- ? N
;?mM* 
- E? N
;?F t
3) 
VU;
 E LCKiE#
1#
3%3 g’(fP1 7 
-))% FIJ 

"
227+
7(*

2+9B9%E%+
7(*(#

N% '^ V  N%+
7
YU
X
FI+
7
YU
>.X
3-)) ())) *
 )) 
,j
B )):\K8:;<
B)):\K8:;<
B)):\K8:;<
J )) 8 9K
 E1
F.
*
  g:;<Sf 1 >MC5
*
 ‘ l,/a #
*
  ‘ 0 
E1
FC;; /)*
/
*
  
wP5<j;.’
RPLM5D
EB()0
E1
F
+
))) FIJ 


=)) N5\
"#j"X
".+ 27+
7(*(*

2F+ +
7(*(*(#

Y #6X'M!N '7M!N E%Q .VR 
YU
>.X

=( )))))) Z OF > 15yF
(3 ))))) Z la >
7AB/
( ()))))) Z lao5 15* F18
3% ‘(
" 
=(% Z C/j"X"2 _F+ +
7(*(*(*

'7M!N E%Q .VR s Y #6X'M!N
YU
>.X
=( )))))) Z OF > 
+/,;
( ()))))) Z lao5 F@
=3 3))))) Z( la x;5;E
( ))))) Z la K R;E
=( ))))) Z( 
+E; ;1
=%= ‘(
" 
(%= 3 C/j"X


=(% {((%=z-=%( G1E#
1#C/

"2%P'>% Q+
7(*(-

YU
>.Xa.8 E `%%ET=% 
(%( ( -= EL
bQ;."+
 )-%= ?mM* 
-% ) - ?F t
3 ) 3) 
VU;
(%) C/j"X

"R5%+
7(*(6

YU
>.Xa.8 E `%%ET=% 
%( -= EL
bQ;."+
)%- ) )-%= ?mM* 
-% ) - ?F t
3 ) 3) 
VU;
==)%- C/j"X

"2S '%+
7(*(;

YU
>.Xa.8 '^ V 
( ,J?; /(3)) o
%= nD8)))) SM
() nD8=)))) LB
-%- >() *1
 C/j"X

"
TE 3E
 (*(@

>%+/
YU
>.Xa.8 
--3 E1
F;
>;"8 E1
F;
>;
)3%( oV@ ";oV@
 ? "D
;E!
1#L; .BA1
33%( C/j"X


"
227+
7J (*(D

YU
>.XFI+
7 
))) E1
F;
>;
-=% 1E#
1#
(%) E R; "D

1#
==)%- |9 
1#
 E!;,+
1#
 g’(fP1 7 
- C/j"X


"
2%K3
 FI(-

EuB
C/z,h
{xB

2%K3
 FIc@OO#b;dDH*b*c@DHHbDU
>.
"
2%K3
 '(6

E e!f E 1'9$5B 

 ()% - )) ,h

 (3%( - )) xB

 (%3 - ==)) EuB
C/"UV W G(;

 #
1#C/}\Q’
 z(-()
 , 5<
 \Q I"
," iz


"$?VT G(@

 z()))%)))}(3))z-)). 
,z))%)))}))z)). 

+z)%)))})))z()). 
FIT c;@OOd;#OOd#*OOc##LOO
"1'9$5BE IE8(D

2%E 9 9 @3'=>%E #*gBN%9'I]>%EE(D(#
i#6h '9]
=,


 ?9 F
C’}~},/PE#L;D
 z
 -))
 ,/P.;z

 ==))}=}=
 z(-(). 
 -))
 ,/P.;z


"7-0BG6U 7%E =9>=U@gBN%9
BG%T >%EE(D(*

 ?9 F
C’}~YjBG%E%Qd#XHFi
’5
 z
 (=))
 bFix;5.;z

 ==))}#6g(={f}
 z (. 
 (=))
 bFix;5.;z

$5BEFIc#L*;dL#LbHc*H66bHU
>.

 C’{ ==)){(==%
 z)%K8
#
 (=
c
 (=
 #HFiKz">'%E#OOE B9 k!'8(D

Y)WX9:+
7 Y)WX l+
7
 [
E
’ V ’ V
+
7FI
))) )) ))) 
>; 
-=% - =%- ((%= ";oV@ (
 () %- ) =-%= E!
1# 
(%) () %)( ) ()=%)- E R; "D

1# =
 () 3%- ) )%= g‘(fP1 7 
) )) ) >?9 F

1# -
==)%- )) ==)%- |9 
1# 3
 LC222222Ki|9 222222
g‘()fE 
 )) 
-=%3- % -(-%(- 
1#j"X


" 9 k!'E8(H

 >
,h
1#
x;52 >
 _
1#
 

 %
 z‘)
 ))€-(-%
 

V’z


    طرح توجیهی شیر ماست خامه پاستوریزه 

 مقدمه

موضوع  فعالیت شرکت

خلاصه طرح

موضوع طرح

نوع تولیدات

تعدادشاغلین

فرایند تولید

ویژگیهای فرایند

نکات فنی

شرایط عملیاتی

محاسبه هزینه ها

زمین

محوطه سازی

ماشین الات

تاسیسات وتجهیزات

وسایل نقلیه

هزینه قبل از بهره برداری  

مشخصات سر مایه گذاری

جمع کل سر مایه گذاری طرح

سر مایه گذاری ثابت  طرح

سر مایه گذاری در گردش

درامد سالانه

سود ویژه سالانه

دوره برگشت سر مایه

نرخ بازدهی سرمایه

مقدمه

 فرایند تولید شیر 

1.خنک کردن شیر 

2. ذخیره کردن 

کارنیکس 

4. حرارت دادن اولیه 

5. تعدیل چربی 

6. هموژناسیون 

7. پاستوریزاسیون 

8. اضافه کردن مایه ماست 

9. پر کردن ظروف

10. گرمخانه 

11. سرد خانه 

12. تانک ذخیره خامه 

13. بسته بندی خامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

طرح توجیهی تولید نورافکن

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید و اجرای قالب های فلزی

طرح توجیهی تولید هدفون میکروفون دار

طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزیینات چینی، بلور و كاشی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام