پایان نامه ضرورت محل یابی خطا در شبكه های توزیع

پایان نامه ضرورت محل یابی خطا در شبكه های توزیع
رشته تحصیلی : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 95

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1423

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه ضرورت محل یابی خطا در شبكه های توزیع

 

مقدمه

مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی همواره خواستار دریافت مداوم برق با کیفیت مناسب هستند . بنابراین در بهره برداری از شبکه های توزیع در اصل اساسی ذیل مطرح می گردد :

1-   تداوم ارائه سرویس[1] به مصرف کنندگان

2-   حفظ کیفیت مناسب سرویس[2]

1-1-1-  تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان :

 فعالیت اصلی مراکز حوادث شرکتهای توزیع در تداوم توزیع الکتریکی به شبکه فشار ضعیف می باشد .

 ارائه سرویس به مصرف کنندگان  برق به دلایل مختلف  ممکن است با اختلال مواجه گردد. غیر از مواردی مانند اعمال خاموشیهای ناشی  از کمبود انرژی برق ، اغلب موارد مربوط به شبکه توزیع است . مهمترین عوامل عدم تداوم کار عادی شبکه توزیع عبارتند از :

1-   حوادث غیر مترقبه مانند صدمه دیدن کابلها ، شکستگی تیرها ، آسیب دیدگی تجهیزات ناشی از برخورد وسایل نقلیه ، شرایط جوی و....

2-   عدم توانایی در تامین بار مصرف کنندگان به دلیل اضافه بار خطوط با ترانسفورماتور ها و ....

3-   تعمیر یا سرویس تجهیزات

2-1-1- حفظ کیفیت مناسب سرویس :

ارائه سرویس مداوم به مصرف کنندگان کافی نمی باشد بلکه کیفیت این سرویس نیز بسیار با اهمیت است . این کیفیت از دو جنبه برای به رهبرداری ( شرکت توزیع ) و مصرف کننده حائز اهمیت است :

الف – کاهش تلفات شبکه توزیع تا حد ممکن ( از دید بهره بردار )

ب- تامین ولتاژ مناسب در پستهای 4/0 کیلو ولت ( از دید مصرف کننده )

هدف اساسی دیسپاچینگ توزیع ، تداوم سرویس و ارتقای کیفیت سرویس می باشد . با توجه به مطالب فوق سعی شده است روشهای فعلی مراکز حوادث به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد بررسی قرار گیرند و در عین حال نقش سیستم دیسپاچینگ توزیع برای کمک به تعیین تداوم و کیفیت سرویس تبیین گردد . برای روشن شدن مطلب توضیح مختصری درباره طراحی و بهره برداری از شبکه توزیع ایران ضروری می باشد .


[1] - Contlinnity of service

[2] - Quality of  service

فهرست

ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع   ۱
۱-۱-مقدمه   ۲
۱-۱-۱-تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان :   ۲
۲-۱- شبکه توزیع فشار متوسط در ایران   ۳
۳-۱- تداوم کیفیت سرویس   ۴
مروری بر روشهای محل یابی خطا   ۸
در شبکه های توزیع   ۸
۱-۲-مقدمه   ۸
۱-۱-۲- محل یابی خطا برای خطوط شعاعی با چندین شاخه فرعی   ۹
۲-۲- الگوریتم محل یابی خطا برای خطوط انتقال شعاعی به همراه بارها   ۱۲
۱-۲-۲- محل یابی خطا و رفتار بار   ۱۲
۱-۳-۲- مقدمه :   ۱۵
۲-۳-۲-طراحی فاصله یاب و اصول آن   ۱۷
۱-۲-۳-۲- قاعده اصلی محل یابی خطا   ۱۷
۱-۴-۲- مقدمه :   ۲۰
۲-۴-۲- ساختار اصلی محل یاب :   ۲۰
۳-۴-۲- اساس عملکرد محل یاب   ۲۲
محل یابی خطا در شبکه های توزیع   ۲۴
مقدمه :   ۲۵
۲-۳- محل یابی خطا   ۲۷
۳-۳- دامنه احتمالاتی محل یابی خطا :   ۳۲
۴-۳ -تشخیص خطا   ۳۶
برنامه کامپیوتری محل یابی خطا در   ۴۱
شبکه های توزیع   ۴۱
F.L.D.F   ۴۱
۱-۴- برنامه کامپیوتری (F.L.D.F  )   ۴۲
۱-۱-۴- مقدمه :   ۴۲
۲-۱-۴- روند نمای برنامه   ۴۲
۲-۴- اجرای برنامه برای شبکه شبیه سازی شده :   ۴۴
۱-۲-۴- حالت اول :   ۴۴
۲-۲-۴- حالت دوم :   ۵۵
۳-۴- نقش بار در محل یابی خطا در فیدرهای توزیع   ۵۷
۴-۴- مدلهای پاسخ سریع بار   ۵۸
۱-۴-۴- سطح کلی بار   ۵۸
۲-۴-۴- پاسخ دینامیکی   ۵۸
۳-۴-۴- محدوده ولتاژ   ۵۹
۵-۴- مدلهای پاسخ سریع   ۵۹
۶-۴- روش تجزیه و تحلیل و نمایش آزمایشها   ۶۰
۷-۴- نتایج و تحلیل   ۶۱
اجرای برنامه محل یابی بروی یک فیدر نمونه   ۶۳
۱-۵-بررسی محل یابی خطا بروی یک فیدر نمونه :   ۶۴
۲-۵- فیدر لاکان از پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت شهر صنعتی   ۶۵
۳-۵- روش انجام کار :   ۶۵
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۷۰
نتیجه گیری :   ۷۱
پیشنهادات :   ۷۲
ضمیمه یک : پخش بار مورد استفاده در محل یابی خطا :   ۷۵
منابع   ۸۵