طرح تو جیهی ادوات کشاورزی با ظرفیت 75 تن در سال

طرح تو جیهی ادوات کشاورزی با ظرفیت 75 تن در سال
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 18

حجم فایل (به کیلوبایت) : 103

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

 


 


 


  ! 

 


 

" !

% %#)*+
   !" #$%&’(%( "#$%
,- -

 " &%'())
 ' *+


. "(,-


 #.(, "(,#.

/034 "/0 1(2"
897 % 56
%

221. ";
897 %:

<#( $("67#)
89)!:;(53421. "= <
897 %:

442 ">9
7 %:

 4 ". , (%?


=1 "'@7 :

.1=3 "7 %
9 ='

>1 "7 %A =B.
%(C%

F’(%((E0(D@#$%&’?@AB (%B (CB #$%&’(%(

EEEE%G%%6H:(
 I0#$%&JKD@’?L B$(
E0(
:MG(7D@% 
:%*;(N’?L ("HOJKP(8Q
E (U@:(#$%&JK 
 &#@:7( %S: (B TM $(#(QJK 
O8( 
 
R
 
*($S: (%#@:7(JKBM& 
#VW H0(
*#$%&’(%( 
%
T
%B
9 0%
:X 0
%((" #$%&’(%( 
#(D@
%((E 
: (&
(7D@’?@A* 0 
%Y:0
+;%D@
L’@
B(*(9R(
E G*(,
-.D
 7 ()7?5+6%1
%((/ #(
%((%:8 
%((60( (##X%Z


# 
’?@A60(\(9R(Y:0 
:\(9R(*/ %:8 ’T[7#O(%#O (


"= <
897 %:3

";E%% "3:3

J 7
K/%I;-H J 7
I(G -H % F+%
]2 32222 22


" E%:3:4

1 L7
 G M%
JN=%+%I
(G )7OA
J 7
I
;)7OA
J 7
K/%I
=2 =2222 222 ^ [!
%#(6 
]3 22222 =2 *&@; =
=2 =2222 222 *&P C96#_M 
‘HR
=3


" . -+! :3:P

1 L7
  )=7 G M%
JN=%+%I J 7
K/%I;)7OA J 7
I(G )7OA
422 222222 422 
 
22 222222 22 )60( =

%#((PH:
)F%
2 22222 22
4 22222 2 
0$H0 4
4 22222 2 a&$L 
=2 =22222 2 #((%P6 a0 3
‘HR
32"O& MR"3:Q

) 56
% 1 L7
 ;)7OA
J 7
K/%I
3 %F0(
%)+
c@0%T&0(d;5*0b
<
N#)*&X %*&"
=1 eLB%+ =
<EEE%#(G
%T&0(d;5*0L 4

 &M#()%

X:! P 
K# aB Mg%(T
%LfKX:! Q
JG%J"% 

*8H(%d;\/N(X:! S

<$ 0’i5L%B hP$K 
/+
j T

]1 N-fA *
7 % ?;7  O& U?1 %:3:

L7
  O& U?1 %V .
A *
7 % ?;7 (2
(G )7OA
J 7
I
;)7OA
J 7
K/%I
32 32222222 a: #:=(
a: 
 222222 a: *0:" =
= =222222 a: 
@O % )Z 
 222222 a: #b%*k 7 4
3 222222 a:% *:$Ml8 
3 222222 a:% eL422#O R
/!0(
 3
2 2222222 a: 
 */m" mVR .
N- =

". !
;!;C. ;-G;7  /C.W7 "3:S

n
J 7
K/%I;)7OA J 7
I(G -H (2 1
]2 ]2222222 a: P! 0B0(% 
=

=o(
n 
*: 2 222222 a:%

N- 22


"A 9
 
O&:3:

1 L7
 ;)7OA
J 7
K/%I
 <EEE%*8/+
* G"M*8i9 5#((p$( 
09e Lp$( =
 <$ 0’i5*)G’?L(9( 
N-

"
='= ;XH A)7OA"3:T

1 L7
 ;)7OA
J 7
K/%I
rq
rs
rt
 ru

N#)
&m0%vN

)$w%F x
$(R(
*G0$%P6 a09H:%bm;
<9H:%#Y0(%By
%(($%T5*&$L#$(0((
2

=
41
1 N-"= < A)7OA (

1 L7
 ;)7OA
J 7
K/%I
]2 $ 
2]3 PH:%#$
NA =
]1 ’(9 w
%’! x
 
2 
+m0j% 4
= ’(9 w
%’?L  
 *)G%#((’(9 w
  3
=] &0*8 J %
7/: .
1 #( $("67#)
89) 
]13 ‘HR"
 A)7OA:4

"()=+M= , %"3:4

(G )7OA
L7
()=+M= , % . , Y5%


 , 7
;)7OA
 J 7
K/%I

 4%=%2*0(%0 22222
.

 2%%.%*&60 = .22222
.1

 4%%=BKzb% .222222
3
Q=2 ]2%4 R 4 22222
32
m+;=22 :?%l8 222222
=22


 2%H0*&60 .22222
==1
. Q322 {8(=2*m& =222


= b%%
  .22222

Q32 *k8(=3%=4*m& ] 42222
=14
Q2 ,-*
  2 2222
]

 #O R%:O(  =2222222
=2
N-
414"(,0;)ZO-+ [CG"4:4

J 7
I. A %[CG (2 1 L7
 . , [CG
J 7
K/%I
32 222222 /0  
0 
2 =22222 /0 *%#((8 =
=4 =222222 /0 %M%*($%’(
|! 
4 =222222~=}4222222 /0= *06 a0%’G 4
[CGN- 3=
14 J[CGN-^] 2%I %
-=\G > Z 7O%
=.14 ;N-

"(,;)ZO-+ [CG"4:4

J 7
I. A %[CG (2 1 L7
 . , [CG
J 7
K/%I
 */ :8% 
JKB /0 222222 3
= O (
 /0 =22222 2
 O /0 =22222 2
4 /0 =22222 2
/0  Y:0  =222222 =4
/0=  
G 3 4 =222222~=}4222222
N-
]
J[CGN-^] 2%I %
-=\G > Z 7O%
13
;N-
313

";)Z 7O% [CG;N-
(,0;)Z_(,;)Z
4aQ_PPSaS`S34 7

"F. !)7OA"4:Q

(G )7OA . , Y5% (G 1 L7
J 7
I
;)7OA
J 7
K/%I
. 22 32222 BQ’(%+ *M@b 
21 22 222 cTO: *M@L =
"5%!
  :  B/0 4
4 22 222 : 98 
 2222 22 : O(%% 3
N- .1


"
(*. -2 d +:c:b


(*. -2 d +
L7
7
>
 1
J 7
K/%I
€+6 i €+6 i
 .1= = 3 q 32 K -+! 
= 41 143 qs ]1 MR
 2 2 =2 s 22 /C.W7 
4 31 =1 2 = O& U?1 %
 1 2 . =2 
O&
N- 31.3
413
 
 A)7OA (

J 7
K/%I)7OA 1 L7
 #8
:!%
%(( 414
= 9H:%bm; 3=
 #Y0(%B .1
4 #( a0% HT
 413
 o‚ :( 31.3
3 <(bMp‚7(>=5&0*8 J =1=4
‘HR 442
"(,e+% = < A)7OA (:c:b

e+%)7OA = <)7OA
L7
1 )7OA
€+6 i €+6 i J 7
K/%I
414 #8
:!%
%(( 
414 22
2 2 =13= .2 313 # 
P89H:%bm; =
3]14 2 .143 =2 .1 #Y0(%B 
1= 2 1 =2 413 #( a
% HT
 4
.1= <%M>5M%#((
89) 
.1= 22
3

(9)%5
0
H 
<BV
1= 22 1=
 3 . =2 &0*8 J .
31.3 22 31.3 o‚ :( 
‘HR
..
421=]
.31">9
7 %

1 L7
 ;)7OA
J 7
K/%I
] J()=+M= , %' %4I, % 3
4 fO=(, A)7OA
4]IK9'6)
J()=+M= , %)7OA 41.
21. N-


897 % (

J 7
K/%IN- A)7OA
]13 BV#(G

1 #( $("67#)
89)
442 G

221. N-

"(,(G A'(1V --H:P

 

0 #)
89)‘HR ..
 }1.P + 
 .
`
 

0 B Mg
 pH
BH 7}

"U > -H:Q
E 
:MGI0($
&#?BH 7j:Z(?%MBH 7

# 
@A
)%MBH 7j:}=P + 
"%M}=~.}.=P + 
"=gC.X E%:

 
BV
89) 421
 ~22}>4=1.
 .=r.31
 ~22}

[m0i}
 %Mr 
 S:
89)


"=gC.
> KO%:

 BV
89)  421
 }.4=P + 
 S:
89) .31
 .= 
 r
 "%M
 r

"'@7 .
 
0 %My
0 
#)
89)}ƒ%0
.=r..}4
}
'@7 X E%
 '@7 .
f" *
 +HQ#)
89)f *!
4r<=.14„.1=5}=1 P + #(("89H:%bm;
  %M%#((
89)
    
=1  7
K/%   /-h
 f" *
 +HQ #)
89)f *!
 421 <
%5#( $("67#)
89)o‚ :(
=41   ’ !$("67ƒ%

"7 %A =B.
 ’ !$("67ƒ% =41
 }>1
 ]13
`
 BV#(G


"7 %
9='
:

 vNBV#(G
 ]13
 }.1=3
 =41
`
 ’ !$("67ƒ%

"i, ! .' O>

<"%M5r‡<#8
:!%
%((„#Y0(%B„#( a0% HT
5†}…0%9M($(
<.=5r‡<414„.1„4135†}231. 
<…0%9M($(5r‡< ˆ((o‚ :(r#( $("67o‚ :(5†}…%9M($(
<231.5r‡<31r4215†}414
 …0%9M($( 231.
 ~22}>31
 .=
`
 "%M
 %M
…0%9M(B6!0}

 …%9M($( 414
 ~22}>
.=
`
 "%M
 %M
…%9M(B6!0}


   طرح تو جیهی ادوات کشاورزی با ظرفیت 75 تن در سال

طرح تو جیهی

دستگاه صادر کننده مجوز

ظرفیت اسمی تولیدات 75 تن

نوع خدمات : تولید ادوات کشاورزی دیسک خرمنکوب بذر پاش لودر تریلی دو وچهار چرخ 

تعدادشاغلین 12 نفر

 نوع تولیدات : انواع ادوات کشاورزی 

 موضوع فعالیت شرکت

توجیه اقتصادی  

مشخصات سرمایه گذاری  طرح

سرمایه گذاری کل طرح3080.7

سر مایه  گذاری ثابت1640.7

سر مایه در گردش1440

در امد سالیانه 548

سود ویژه255.3

دوره بازگشت دو  ونیم  سال7.26

نرخ بازدهی سرمایه درصد13.8

مقدمه

وسایل نقلیه حمل ونقل داخل کار خانه

تجهیزات اداری وکار گاهی 

هزینه های قبل از بهره برداری

جدول هزینه های ثابت طرح

هزینه های جاری طرح

حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی

حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی

هزینه سوخت وانرژی

هزینه های تعمیر نگهداری و استهلاک

جدول  هزینه های جاری 

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

سر مایه در گردش

جدول سر مایه گذاری

جدول درامد طرح

ظرفیت تولید

فروش کل

قیمت فروش واحد

قیمت تمام شده هر واحد تولید

نسبت سود به کل سر مایه گذاری

مواد اولیه

محاسبات اقتصادی طرح

محاسبه سود ویژه

محاسبه سود ناویژه

جدول پیش بینی سود وزیان

جدول سر مایه گذاری طرح

  فروش در نقطه سر به سر

محاسبه سود عملیاتی

میزان بازدهی سرمایه

بازگشت سرمایه

ارزش افزوده ناخالص

ادوات کشاورزی در کاشت داشت وبرداشت محصول کشاورزی مورد مصرف دارند این ادوات پس از ساخت ماشین الات کشاورزی نظیر تراکتور کمباین ودروگر به عنوان بخش مکمل این ماشین الات طراحی و ساخته شده ومورد مصرف قرار گرفته اند با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی کشور به کشاورزی اختصاص دارد ساخت توسعه وتولید ادوات کشاورزی میتواند کمک موثری به پیشرفت اقتصادی واشتغال زایی کشور داشته باشد