طرح توجیهی بتن آماده

طرح توجیهی بتن آماده
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 13

حجم فایل (به کیلوبایت) : 84

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

 


 


 


  ! 
  


    

 !"##$%&"


  )*
+&*' (

 !"#
$%& ’(
  )*

,

)*+  - .#/"*
0!*453#&)#12

( " , 7 !*453#&6

( " -.  ' #8!*453#&6

 ( " /0,  9"5!"3#&6
( "   ,# #&
:!"

( " ,,1  ;3<"
&6

  3#&'5# !<"
2.1,  3#&="# >,

?

 34*+56(789(+5:;4(<
& !"#
$= ’(
>)? )@A3
)*+E $(&)@:&C)GH+
"I(IJ>)?F &B+) CD "E
FK3(LM3)#
O)& P $ (@ 
  
#)4 # !I)  
I I (@ )#Q(
 )IJ’N(#>)?
 
"I S
 )&TU: ’
&)R(F &)@:&C+O(KP I
W #)XF(&3(LV’#P 7C5 @(
 (%I:L
’(56K


& &T)[(" I,Q((?
&
$= )3
$YZ4&
I

+ ’ ’(
F(&3(L
$= U.
#= *
,*
@A*5#3"


’(=+  IO)&  I\)]  $ (@

 
+&  IB+  +^+( (78=+

a>)?W&‘ J[
)_

**7C- B6B

IH#3!J
 G7 '+ F IH#3!G
E*<'+ F - D*%
,- . -


#&
C6B6K

'E#M / L3"!
IN %G

E*<3=
IH#3!G
7 3=
IH#3!J
 G
- - b cZ
 )=IL 
,- , ., %I74 ,
-  %I& LP!= d# 
,- ;@


#,#+%#&6B6O

L3"!
/ # 3'E#M
IN %G IH#3,
 G7 3= IH#3!G
E*<3=
. . ’(
’ 
,-  
’(=+ ,
. , (78=+ 
- 
+L;+P ;L
3e) , , 
. ,  )+= R+ 
 , ;@

)* <)#M &QB6P

)#12 / L3"! 7 3=
IH#3!J
 G
B e+)
3("&
V7+Y%+g4f+N)&
h
?(&) 3%IM %I:&I , 5(" I
 iT j
 hFFF J[
’(’Y%+g4f+)&K K
O ’W @k)[k):
+= R+ ;L
R+L l&:
/&K)’(I
.
;g)4m*?MZ P

?(&) n;]&+%+k
K
$=
+%+k
K
=@o(7l 3)
(" I,.[(] ’(ZnI
,
 (3()n;I R
, *"
QL)L S
 
] N& ) ’ WL() Lp)$+
 T
N+


,/a=#$3#:73#&<<)* <)U:- /#6B6R

L3"! <)* <)U:- /#A#,
=#$3#:73#&< "*
0

E*<3=
IH#3!G
7 3=
IH#3!J
 G
 , )[)&
=’R B
,/ ,/  (+O(@R K
, , O(@
cH+ O
- / , QL P
  hfB+k ]MZ R
  
’H+(+ S
 ) 
 (? 
&fq ’ 3 (+ T
h)" Wlr
 
 ) 
 (? 
&fq ’ 3(+ V
h)" O)&5C
. . 
. . %I\)] W
- - h
f
&)r\)] BX
  *H: H‘)@ BB
 +V7+
!3 BK
/ N+


,#!# 7*"7?,<7+E73#&<< ?,@3#&<B6S

L3"!
IH#3!J
 G7 3= IH#3!G
E*<'+ F "*
0 /
0 0 Z +W+ 
  C)&s)* ’ ,
 
:H+:;4:
 
+LI:L
 ,  
, N+
 -
=#5!# <!*"*)* 6B6T

/ L3"! 7 3=
IH#3!J
 G
 P)
( nIP*"
 ([_:#_’_! f T(’
hFFe$#
,
  56K!&T(’ ,
 
+L!n KT(’ 
- N+


!*" *7YF#=3=B6V

/ L3"! 7 3=
IH#3!J
 G
ut
uv
uw
 ux

?(&) 3
%H+>)?

3(y)e S
(@JL
[+= R+!;N(H4
h!; ^)+WL(z
’(f%K +


,
/,
- N+' #8#=3=H<


/ L3"! 7 3=
IH#3!J
 G
,-  
- ;L 
?(8 ,
,/ 5! y
5Z S
 
/ 
"H+Q -
- 5! y
56K  
- 3[I 5! y
  .
- %+ &k ]
C)* /
. )&) &:=C 3
!3 
OPSO N+


!##=3=6K


 %M < <*"*
B6K

E*<3=
L3"!
,# #&Z1 
 %M < <*"*

!* #3!
7 3=
IH#3!J
 G
/ 
 ,’1/ N 
0/ U., 
$%&Y ,
 , (" I., {B+ 
 #)7T(’ -
  .7&["+%&"<\
?EK6K

IH#3!G,# =#\
?E "*
0 / L3"! ,# #&\
?E
IH#3!J
 G
-,  :U) 
.  Y&O)#(|Z ,
 ,  I 
- , , + -
,- , 
L)[I 
,- , }*"
= R+ .
,- / N+
-,1 I\
?EN+^TXH"#0G#!# + ]E<9*"#[<#3*
-.1 7 N+7&["+%&"<\
?EK6K

"*
0 / L3"! ,# =#\
?E
IH#3!G
,# #&\
?E
IH#3!J
 G
-,  
+LI#) 
.  # Z$
[IW)]) ,
 /,  , $ (@ 
 , ,   ’(
QL)[I -
. , , ’(
QL)3)[I 
 N+
, I\
?EN+^TXH"#0G#!# + ]E<9*"#[<#3*
. 7 N+

7&[#3*<\
?E7 N+

 .7&[_
7&[
-.1.~0/1
D,*<'
&3=K6P


E*<3= ,# #&Z1 
E*< / L3"!
IH#3!G
7 3=
IH#3!J
 G
,. , '`#&)*<
  1\ B
1  b0% 1a: K

1'
&
 1 , . % 7 c<#5 O
-  % -3 P
  % -3!#&*<-.<! R
,/ N+


!*
$,< +0<f%&*6e6d

!*
$,< +0 f%&*
L3"!
/ 3*!*"9!*
€"= €"= IH#3!J
 G
,/1/ , 1- t - ;L 
1 ,1 tv ,/ 5Z S
 ,
-1 ,0 v - 
"H+Q 
-1 1/ / 5! y
56K -
-1 0 , - 5! y
 
BXXgO KVVgS KSPV N+ !##=3=H<


IH#3!
G3= / L3"!
 &
Z&
’( 
0/1 !;N(H4 ,
,/ ^)+WL( 
1  R+) ;
 -
,1. s‚ 
/1 %+ &k ] .
,- N+
 h%<' #8#=3=H<
6e6d

 h%3= ' #83=
L3"!
/ 3=
 IH#3!J
 G €"= €"=
   &
Z&
’( 
.1 0,1/ / .  ’(
II!;N(H4 ,
,. - , ,/ ^)+WL( 
1 , , 1  R
) ;
 -
   hO)#2fO)# 
!3 

)!3f
+LI
; & .
hW&‘  / /
/1 . 0,1  %+ &k ] /
 ,1. ,1. s‚ 
N+
01 0-1 -10

9"5!"3#&

/ L3"! 7 3=
IH#3!!*=G
../ h &
Z&
’(,f
’( B
K (
!3m!@
& ’(
 3
!3,f)[(l
h &
Z&
’ ,
/0, N+


!*453#&H<


IH#3!J
 GN+ #=3=
OPSO W&‘ J[
)
BTWK O)[
)
RKRR N+E*<=
/A#+'+ F6O

 ’(

+ ’ 3
!3;@ -0hf
 i/0,
 h(" If
i
 ’(

+ ’W #)X
 T;
W; C~
H#3!

 ’(

$= U.
W #)XP &T)[(" I,Q((?
&
$= )3
$YZ4&
(&3(L0
$= )3 T;
m & 3(L

U# 9<'+ F6P
F( 
#)[)<+&
&% 6IW; CQ(\)&6IO)#W; C
,:C4
$= )3O)#W; C
:IO)#.ƒ,~( " 

& &j?,Y&#C6

 ’(
W&‘
!3 0-1
~^OOgK
 u01
 ƒ~)
&)
cH+~
 O)#u ’(
) E
!3

& &j?,!"9<J* 6

 W&‘
!3  0-1
 ~--.1.
 ) E
!3 01
  
 u
 :IO)#
 u~

;3<#,"
&

+ ’O)#z
+ ’ ’(
 3
!3~„+(
u-10~01
;3<"
&Y&#C
01 „+(
a: 
 ";U 3
!3a( )ZI
h-.1f  :)]!;N(H4_

hf  O)# 
!3_

-.1   
 ";U(
 a: 
 ";U) { 3
!3a( )ZI
h,/1f  )&) &:=C 3
!3s‚ _
,,1  5 ’)ZI:=C„(

3#&="# >,

 5 ’)ZI:=C„( ,,1
 ~2.1,
 -.
i
 W&‘ J[
)
3#&'5 !<"6

 >)?W&‘ J[
) -.
 ~
 ,,1
i
 5 ’)ZI:=C„(
k ##,"<*9!*
h:IO)#fu‡h &
Z&
’( ^)+WL( R+) ;
f†~…’L+!#O
hfu‡h,/1f†~ -,01/ 
h…’L+!#Ofu‡h ˆs‚ )&) &:=Cs‚ f†~…’L!#O
h-,01/fu‡h,1.-f†~,/,.1


 …’L+!#O -,01/
 ~1,
 
i
 :IO)#
 O)#
&…’L+!#W=Z+~


 …’L!#O ,/,.1
 ~1,
 
i
 :IO)#
 O)#
&…’L!#W=Z+~
 طرح توجیهی بتن اماده

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی

طرح توجیهی تولید بتن آماده

تهیه شده در سال 1385

1

خلاصه طرح :

موضوع طرح : طرح تولید بتن آماده

نوع تولیدات : بتن آماده

تعداد شاغلین : 15

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 8344

سرمایه گذاری ثابت : 7584

سرمایه در گردش : 516

در آمد سالیانه: 6600

سود ویژه : 2005

 دوره بازگشت سرمایه : 3.8

 نرخ باز دهی سرمایه : % 26.5

 سرمایه گذاری ثابت طرح :

 زمین محل اجرای طرح :

محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه كل

(میلیون ریال)