طرح توجیهی بسته بندی وتوزیع مواد غذایی(تخم مرغ )

طرح توجیهی بسته بندی وتوزیع مواد غذایی(تخم مرغ )
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 15

حجم فایل (به کیلوبایت) : 87

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

 

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی
طرح توجیهی بسته بندی وتوزیع مواد غذایی
(تخم مرغ )
تهیه شده در سال 1385
خلاصه طرح :
موضوع طرح : بسته بندی وتوزیع مواد غذایی
نوع تولیدات : تخم مرغ
تعداد شاغلین : 16
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
3551/ سرمایه گذاری كل طرح : 1
2443/ سرمایه گذاری ثابت : 6
950/ سرمایه در گردش : 5
در آمد سالیانه: 7000
سود ویژه : 1747
دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه
% نرخ باز دهی سرمایه : 37
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
-1-1 زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال )
600 300,000 2000
-2-1 محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 خاكبرداری و تسطیح 150 70,000 1500
2 حصار كشی 60 120,000 500
3 فضای سبز ، خیابان كشی 40 80,000 500
جمع 250
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه كل
(میلیون ریال )
1 سالن تولید 720 800,000 900
2 انبارها 480 800,000 600
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
60 1,200,000 50
4 نمازخانه 36 1,200,000 30
5 آزمایشگاه
6 نگهبان وسرایدار 36 1,200,000 30
سایر
جمع 1332
1580=250+ ساختمان ومحوطه سازی = 1332
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح مشخصات
فنی
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه)
5
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 5
3 گاز رسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...)
4 امتیاز خط تلفن 2
5 ایمنی واطفا حریق 5
6 وسایل سرمایش وگرمایش 10
7 مخازن ذخیره سوخت و آب 5
8 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای
بخار
9 تهویه و هوای فشرده 6
10 سایر
جمع 38
1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
62/ 1 جعبه پلاستیكی حمل تخم مرغ 5 25,000 2500
2/ 2 میز كار 1 700,000 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
64/ جمع 6
-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 وانت حمل تخم مرغ 55 55,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
جمع 55
-1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
1
2 لوازم آشپزخانه 2
3 ابزار آلات كارگاهی ( درصورت نیاز) 1
جمع 4
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 1
2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 1
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 24
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد
اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد
131
جمع 157
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 زمین 600
2 محوطه سازی و ساختمان 1582
3 تاسیسات وتجهیزات 38
4 وسایط نقلیه 55
64/ 5 ماشین الات و تجهیزات 6
6 تجهیزات اداری وكارگاهی 4
7 متفرقه و پیش بینی نشده 100
8 هزینه های قبل از بهره برداری 157
2600/ جمع 6
-2 هزینه های جاری طرح
1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیانه هزینه واحد
تن ریالی ارزی
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 تخم مرغ 4,000 4,000,000 1,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع 4000
2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر عامل 48 4,000,000 1
2 اداری مالی 36 3,000,000 1
3 سرایدار 24 2,000,000 1
4 راننده 24 2,000,000 1
5 ویزیتور 72 2,000,000 3
6 مدیر خرید وفروش 36 3,000,000 1
7
8
9
10
جمع حقوق 240 4
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 168
جمع كل 408
2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر كارگاه 42 3,500,000 1
2 كارگر ساده 168 2,000,000 7
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع حقوق 210
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 147
جمع كل 357
جمع كل حقوق ومزایای پرسنل :
764 =407+ تولیدی + غیر تولیدی = 357
2-4 - هزینه سوخت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 3 300 30000
1/ 2 آب مصرفی متر مكعب 2 270 4500
3 گاز مصرفی مترمكعب
سوخت مصرفی :
4 نفت لیتر
5 گازوئیل لیتر
7/ 6 بنزین لیتر 2 800 9000
7 روغن واسكازین لیتر
11/ جمع 4
-2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری :
ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
31/6 2 158/ 1 ساختمان 2 10 1582
2 5 4/ 2 تاسیسات 5 12 38
5/ 3 وسایط نقلیه 5 10 11 20 55
3/2 5 6/4 10 6/ 4 ماشین آلات وتجهیزات 64
0/4 10 0/ 5 تجهیزات اداری 8 20 4
42/7 180/9 1743/ جمع 6
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 4000
2 حقوق و دستمزد 764
11/ 3 سوخت و انرژی 4
42/ 4 تعمیر ونگهداری 7
180/ 5 استهلاك 9
6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 64
7 پیش بینی نشده 90
جمع 5153
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه وبسته بندی 4000 100 400
2 حقوق ودستمزد كاركنان
تولیدی
107 30 250 70 357
9/1 80 2/3 20 11/ 3 سوخت وانرژی 4
34/2 80 8/5 20 42/ 4 تعمیر ونگهداری 7
6 بیمه كارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
5 100 5
7 پیش بینی نشده 65 65 35 35 100
180/9 100 180/ 8 استهلاك 9
4215/3 481/ جمع 7 4697
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه كل
(میلیون ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
بندی)
667
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
283/5
950/ جمع 5
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
2443/ سرمایه گذاری ثابت 6
هزینه های قبل از بهره برداری 157
950/ سرمایه در گردش 5
3551/ جمع 1
-3 ظرفیت تولید : 1000 تن
-4 قیمت فروش واحد : 7,000,000 ریال
-5 فروش كل : 7000 میلیون ریال
-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 4,000,000 ریال
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100
{ 481/7÷( 7000 -4215/3)}×100= %17
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
481/7÷{1-(4215/3÷7000)}= 1211
7000 = هزینه تولید- فروش كل -4697 = -9 سود ناویژه : 2303
-10 محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : 2303
كسر می شود هزینه های عملیاتی :
( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 407
( هزینه اداری وفروش ( 70
( هزینه های عملیاتی ( 477
سودعملیاتی 1826
كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
( استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 79
سود ویژه قبل از كسر مالیات 1747
-11 نرخ برگشت سرمایه :
سودویژه ÷ 1747 = سرمایه گذاری ثابت ÷4697= %37
-12 دوره برگشت سرمایه: 33 ماه

طرح توجیهی بسته بندی وتوزیع مواد غذایی(تخم مرغ )

بسمه تعالی

وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی

طرح توجیهی بسته بندی وتوزیع مواد غذایی(تخم مرغ )

خلاصه طرح :

موضوع طرح : بسته بندی وتوزیع مواد غذایی

نوع تولیدات : تخم مرغ

تعداد شاغلین : 16

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح 3551

 سرمایه گذاری ثابت :12443

سرمایه در گردش  950.5

: 5در آمد سالیانه:7000

سود ویژه1747

دوره بازگشت سرمایه33 ماه 

 نرخ باز دهی سرمایه : 37-1 درصد 

سرمایه گذاری ثابت طرح :

-