گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی) گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 104 KB

تعداد صفحات : 74

بازدیدها : 229

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

 

فهرست                                                         صفحه

 


  

 

v   بخش اول : حقوق پایه فوق العاده كارگران                               

مقدمه                                                                                                                 1         

اهداف و مزایای سیستم                                                                                          1

خلاصه                                                                                                               1

روش عملیات                                                                                                      1

انتقال اطلاعات                                                                                                     4

 ضمایم ( حقوق پایه )                                                                                           5

فوق العاده بدی آب و هوا                                                                                       6

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی                                                                    7         

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران                                                                 7         

فوق العاده 2 نوبتكاری صبح و عصر                                                                          8

فوق العاده اضافه كاری                                                                                           8

مقررات مربوط به مرخصی كاركنان                                                                           10

 بخش 1 – 2  وام ها .                                                                                            12

 

مزایای وامها                                                                                                        12

تبادل اطلاعات                                                                                                     13

بخش 1 – 3  استخدام                                                                                            14 

v     بخش دوم 

خالص حقوق                                                                                                       16

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق                                                                                  16

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه                                                                                 17

نحوه محاسبه پس انداز                                                                                           17       

مالیات بر درآمد                                                                                                   18

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق                                                                           21

محاسبه خالص حقوق                                                                                            23

اجزا صورت حساب حقوق                                                                                      25       

گزارش صورت مالیات بر درآمد حقوق كاركنان                                                          27       

حسابداری حقوق                                                                                                  28

اهداف و مزایا                                                                                                      29

 

 

عملیات حسابداری                                                                                                31

v     بخش سوم : محاسبات دستمزد كارگران

نحوه تهیه برگ حضور غیاب و ارسال به واحد ها                                                          38

افزایش یا كاهش دستمزد كارگران                                                                            39

كارگرانی كه برگ حضور غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود                                          40

v   بخش چهارم : تعدیلات ایام دستمزد كاگران

نحوه تكمیل برگ تعدیلات ایام دستمزد                                                                      43

بیماری كارگران                                                                                                    43

محاسبه غرامت دستمزد ایام مرخصی                                                                         43       

v   بخش پنجم : مرخصی كارگران

نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی                                                                            44

v   بخش ششم : باز خرید مرخصی

محاسبه باز خرید مرخصی                                                                                       46

 

 

 

v   بخش هفتم : فوق العاده ها

كلیات                                                                                                                47

v   بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده های نوبتكاری

جدول                                                                                                                49

v   بخش نهم : فوق العاده مسكن

نحوه محاسبه                                                                                                        50      

v   بخش دهم : فوق العاده ترمیم درآمد

توضیحات                                                                                                           50

v   بخش یازدهم : فوق العاده عائله مندی

توضیحات                                                                                                           51

v   بخش دوازدهم : مالیات

توضیحات                                                                                                           51

 نواحی محروم و دور افتاده در كشور                                                                         52

 

 

v   بخش سیزدهم : حق بیمه تامین اجتماعی

توضیحات                                                                                                           52

گروه بندی كارگران – محاسبه دستمزد حالات ویژه                                                      54

عملیات سیستم دستمزد كارگران                                                                               56

اصلاح اشتباهات ویرایش                                                                                        57

 

v   بخش چهاردهم : ویرایش مقابله ای

توضیحات                                                                                                           58

v   بخش پانزدهم : بودجه

توضیحات                                                                                                           59

اصول بودجه                                                                                                        61

ساختار و چگونگی تشكیل شماره حسابها                                                                   62

v   بخش شانزدهم : چگونگی رمز واحد / شركت

بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری                                                              63

 شرح انواع حسابهای هزینه های جاری .                                                                     64

 

دستور كارهای تعمیراتی                                                                                         64

v   بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضیحات                                                                                                           65

حسابداری مالی                                                                                                    66      

v   بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تایپها

توضیحات                                                                                                           68

 

v   بخش نوزدهم : گزارشهای پیمانكاران

توضیحات                                                                                                           68      

انواع گزارشهای پیمانكاران                                                                                      69

v   بخش بیستم : حسابداری

توضیحات                                                                                                           71

 

v    نتیجه گیری و پیشنهاد                                                             73                  

 

1-1      مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،    فوق العاده ها  مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

1-2      اهداف و مزایای سیستم

1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود :

1- مكانیزه نمودن نحوه محاسبه كلیه پرداختهای كارمندان

2-  ساده بودن روشهای عملیاتی

1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

1- استفاده از سیستم مكانیزه به منظور تغییر و یا حذف كلیه پردختها

2-  حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امكان

1-3      خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلی مجموعه پرداخت به كارمندان ایرانی و كارمندان خارجی كه حقوق آنان به ریال پرداخت می كرد عبارتنداز:

1- حقوق پایه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها

1-4- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شكل زیر انجام می گیرد.

-         به طور مكانیزه و خودكار- به طور دستی

پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق كارمندان محتوی كلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد: 

-  شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینكه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه كمتر از یك ماه و یا اینكه روزانه بیش از یك ماه باشد.

-   حداكثر پرداخت اعم از اینكه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینكه به صورت مبلغ باشد.

-   شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی كارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

1-4-1: روش مكانیزه فوق العاده ها:

ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یك از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق كارمندان انجام پذیر است.

1-4-2- فوق العاده هایی كه بصورت دستی عمل می گیرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائیكه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – كامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددكه طی آن شماره كارمندی شخصی كه استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به كامپیوتر اعلام می گردد.

1-4-3: فوق العاده های ثابت و متغیر:

اصولاً متغیرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:

الف: پرداختهای ثابت   ب: پرداختهای متغیر

فوق العاده های متغیر به طور كلی 2 حالت دارند:

1- فوق العاده هایی كه دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای كاركرد و یا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاری، فوق العاده كار در سكو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاری.

2-  فوق العاده هایی كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به مقررات و شرایط استخدامی كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت می شود.

فوق العاده های ثابت ممكن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

1- در بدو استخدام كارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشكان.

فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:

1- درصدی از حقوق پایه را تشكیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

2-  مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: كمك هزینه مسكن

ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد كه با توجه به شرایط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

گزارش کارآموزی سالن رنگ ایران‌ خودرو

گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

گزارش کارآموزی حسابداری در شركت غذایی پیچك

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی اصفهان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام