پایان نامه تعریف دین-دیدگاه درونی و بیرونی دین

پایان نامه تعریف دین-دیدگاه درونی و بیرونی دین
رشته تحصیلی : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 58

حجم فایل (به کیلوبایت) : 44

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه تعریف دین-دیدگاه درونی و بیرونی دین


چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی می پردازیم. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد و فرضیههای فرعی این پژوهش عبارت است از اینکه بین پایگاه اجتماعی زوجین ،بین سطح تحصیلات و بین آموزشهای قبل از ازدواج با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد. برای بررسی این پژوهش 60 نفر مرد و زن متاهل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه افراد گروه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که بین نگرشهای مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین بین پایگاه اجتماعی افراد و آموزشهای قبل از ازدواج  با  رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد اما بین سطح تحصیلات  و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد.

کلید واژه ها : نگرش مذهبی رضایت از زندگی زناشویی

فهرست

فصل اول

چکیده..................................................................................................................................2 مقدمه..............................................................................................................................3

بیان مساله...............................................................................................5

پیشینه تحقیق............................................................................................................6

اهمیت تحقیق...................................................................................9

اهداف تحقیق،روش تحقیق..............................................................................11

روش تحقیق.............................................................................................................11

فرضیه های تحقیق...........................................................................................................11

تعاریف عملیاتی و علمی متغیر های تحقیق..................................................................12

فصل دوم

تعریف دین......................................................................................................................15

دیدگاه درونی وبیرونی دین.......................................................................................15

تعاریفی از دانشمندان غربی درباره دین.............................................................15

تعریف مذهب..............................................................................19

مفهوم نگرش...................................................................................................................20

نگرش مذهبی............................................................................................................21

جامعه شناسی و مذهب................................................................................................22

نقش روانی مذهب..................................................................................................23

نقش اجتماعی مذهب.......................................................................................................23

آثار مذهب در زندگی..........................................................................................25

اهداف و اهمیت ازدواج.......................................................................................................26

اهداف و انگیزه ازدواج............................................................................................27

تعریف رضایت.............................................................................................................30

تعریف رضایتمندی زناشویی.......................................................31

عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی......................................................................31

فصل سوم

طرح تحقیق...............................................................................................................36

جامعه آماری................................................................................................................36

نمونه گیری....................................................................................................36

ابزار پژوهش.......................................................................................................36

اعتبار و روایی ابزار....................................................................................36

شیوه اجرای تحقیق...............................................................................................37

فهرست منابع

پرسشنامه