تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 3687 KB

تعداد صفحات : 104

بازدیدها : 197

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 4800 تومان

خرید این فایل

تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن

تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن

عنوان                                                                                                              صفحه

پیشگفتار                                                                                               1

فصل اول                                                                                                                   3

طرح تحقیق                                                                                                                 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4

اهمیت انجام تحقیق                                                                                   6

اهداف كلی تحقیق                                                                                     6

هدف های ویژه  تحقیق                                                                               6

روش انجام تحقیق                                                                                     7

فصل دوم                                                                                             8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                   8

2_1: تاریخچه                                                                                         9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                                                     11

الف) آنتن هرتز                                                                                         11

ب) آنتن ماركنی                                                                                       11

پ) آنتن شلاقی                                                                                        12

ت ) آنتن لوزی ( روبیك)                                                                              12

ث) آنتن V معكوس                                                                                   12

ج) آنتن ماکروویو                                                                                      13

چ) آنتن آستینی                                                                                       16

ح) آنتن حلزونی                                                                                       16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                                 17

2-3 : پارامترهای آنتن                                                                                18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                   18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                         18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                              19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                                 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                           22

جهت دهندگی آنتن ها                                                                                23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                  23

شعاع های فرعی آنتن ها                                                                              24

مقاومت پرتو افكنی  آنتن                                                                             25

امپدانس ورودی آنتن                                                                                  25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                   26

طول موثر آنتن                                                                                         27

پهنای نوار فركانس آنتن ها                                                                            27

پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                   28

پلاریزاسیون خطی                                                                                     29

پلاریزاسیون دایره ای                                                                                   30                                                                                                           

پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   30

ساختمان مكانیكی آنتن ها                                                                            31

اندازه آنتن                                                                                              31

نصب آنتن ها                                                                                           31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                        32

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                                33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                   34

فصل سوم                                                                                                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                        35

2-1:سخت افزار شبکه                                                                                36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                              37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                                  37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                       37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                              37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                                 39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                               39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                                                    41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                          42

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                   42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)                                                           46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                   46

2-2-3:لایة شبکه                                                                                     47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)                                                           47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer)                                                       47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                                                         48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                      49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                                                             49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                               51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                                                             52

فصل چهارم                                                                                                              55

آنتن های هوشمند                                                                                                      55

 بخش اول                                                                                                                    56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                        56

تداخل هم کانال                                                                                        57

اثرات محوشدگی                                                                                       57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                 60

4- الف - 2: مدلهای کانال                                                                            62

4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model                                                               62

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                                                                63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                           64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)              65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                                                              65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                                66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                                       68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                                             68

انواع آنتن های هوشمند                                                                               70

4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده                                                74

4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت                                                         75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم                                                          76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال                                                77

4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی                                                        80

 4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                       81

مثال 1-4                                                                                              85

4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده                                                                   88

بخش دوم                                                                                                                     89

آنتن های آرایه فازی                                                                                                    89

4-ب-1:تاریخچه                                                                                      89

4-ب-2: انواع آرایه ها                                                                                 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array)                                                   90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array)                                                   90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی                                                                      92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                             92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                  93

فصل پنجم                                                                                                                  95

نتیجه و ﭘیشنهاد                                                                                                            96

منابع                                                                                                    97

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

دانلود تحقیق كاربرد الكترونیك قدرت

گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق

دانلود پاورپوینت Tele Remote Control

مقاله طراحی سیستمهای مدرن اطلاعاتی و بازشناسی خودكار الگوها

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام