پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 119 KB

تعداد صفحات : 127

بازدیدها : 290

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 16000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

چکیده

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  

کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان 

مقدمه

لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:

هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.

قسمتی از متن

مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان

واژه مبنا در لغت بمعنی شالوده ، اساس و بنیاد است .[1]  وقتی از مبنای موضوعی صحبت می کنیم به چرایی یا بعبارتی علت آن نظر داریم و در واقع بدنبال منابع حیاتی تغذیه کننده آن موضوع هستیم .

 برای مثال وقتی میگوئیم مبنای حقوق چیست ، یعنی چرایی حقوق یا به تعبیر دیگر ، حقوق به عنوان یک مجموعه قواعد ، به چه علت لازم الاجرا بوده و باید مورد احترام قرار گیرد ؟ دو پاسخ گوناگون که به این پرسش داده می شود یکی عدالت و دیگری قدرت حکومت همانا مبنای حقوق را بیان می کنند .[2]

در واقع منظور از مبنا چرایی و علت و جودی یک مسئله است.

با این توضیح ، مبنای منع بر چسب زنی یعنی :

چرا نباید برچسب زد ؟

پاسخ این پرسش شامل شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان بر چسب خورده و افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان وی،همان چرایی (مبنا) منع بر چسب زنی است که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.


2- محمد معین، همان ص 3777

3 ناصر کاتوزبان،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،(تهران:انتشار،1385)،ص19.

 

 فهرست

مقدمه.......................................................................................................................................1

1-بیان مساله..............................................................................................................................2

2-اهمیت و چرایی تحقیق ....................................................................................................................4

3-پیشینه تحقیق.............................................................................................................................4

4-پرسش های تحقیق............................................................................................................................5

5-فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................6

6-اهداف تحقیق.........................................................................................................................................6

7-روش تحقیق........................................................................................................................................7

8-سازمان دهی تحقیق......................................................................................................................7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهیم ....................................................................................................................11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ...............................................................................................................11

ب-انواع کودک و نوجوان ...........................................................................................................12

 1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12

 2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.............................................................................................13

 3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13

ج ـ برچسب زنی ...................................................................................................................14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..............................................................................................15

گفتار دوم: تاریخچه ............................................................................................... 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ..........................19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده..................... 20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده ....................... 22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی .... 25

گفتار اول: اصول مشترک ...................................................................................... 28

الف ـ اصل برائت ............................................................................................................. 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ............................................................................ 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات ............................................................................................ 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها .............................................................................................. 37

1-فردی کردن تقنینی ..........................................................................................................38

2-فردی کردن قضایی ...........................................................................................................40

3-فردی کردن اجرایی ...........................................................................................................42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها......................................................................................................... 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام......... ...................................................................................46

گفتار دوم: اصول اختصاصی ................................................................................... 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ...................................................................................... 47

ب ـ اصل عدم مداخله .......................................................................................................... 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده .................................................................................................... 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ............................................................................. 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ............................................................................................... 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی..................................................................................... 59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم...60

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان......... 63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه.............................................................. 65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان ................................................................ 65

1ـ اخطار............................................................................................................... 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم.............................................................................. 71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی .....................................................................72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی ...................................................................... 73

1ـ تعلیق تعقیب ........................................................................................................ 76

2ـ میانجیگری ............................................................................................................ 80

3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

آخرین راهکار................................................................................................................ 82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی.................................................................................. 86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن ............................. 88

الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. ........................................................... 88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی............................................. 92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی............................. 92

2ـ تعویق صدور رأی.................................................................................................. 93

3ـ تعلیق اجرای مجازات........................................................................................... 95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی................................................................................. 96

5ـ آزادی مشروط ................................................................................................... 100

 ج ـ مراقبت بعد از خروج ......................................................................................................... 102

نتیجه گیری و پیشنهادها........................................................................................ 106

فهرست منابع .................................................................................................................113

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

قوانین کیفری ماهری

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام