پایان نامه بررسی تاثیر تفكر استراتژیك بر عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد پایان نامه بررسی تاثیر تفكر استراتژیك بر عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 375 KB

تعداد صفحات : 107

بازدیدها : 449

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی تاثیر تفكر استراتژیك بر عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد

پایان نامه بررسی تاثیر تفكر استراتژیك بر عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد

پایان نامه بررسی تاثیر تفكر استراتژیك بر عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد


 چکیده

هدف تحقیق حاضر شناخت رابطه بین تفكر استراتژیك و عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد در شركت نفت استان اردبیل می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی شركت نفت  اردبیل می باشد که با توجه به جدول مورگان ازتعداد 170نفر،  تعداد 118 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر39 سوال به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت  پرسشنامه ها تکمیل و جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داه ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها و جداول  فراوانی استفاده گردید و عملیات آماری نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام می پذیرد. جهت آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – كلموگروف استفاده خواهد شد. جهت آزمون فرضیه ها و آزمون معنی داری آن  از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از روش رگرسیون چندگانه در فرضیه آخر استفاده گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بین تفكر استراتژیك و عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه ها، پیشنهاداتی ارائه گردید.

كلمات کلیدی : عملكرد وظیفه ای، تفكر استراتژیك، سینرژی، آینده نگری، نگرش فلسفی، خلاقیت و كارآفرینی، برتری طلبی

مقدمه :

     تحقیق حاضر شناخت رابطه تفكر استراتژیك با عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد در شركت نفت اردبیل می باشد. متغیرهای این تحقیق، تفكر استراتژیك بعنوان متغیر مستقل و عملكرد وظیفه ای بعنوان متغیر وابسته می­باشد. ضعف تفكر استراتژیك مدیران ارشد سازمان ها، آن ها را از بهره­گیری از فرصت های جدید محروم می سازد لذا مجهز شدن مدیران ارشد به قابلیت های استراتژیك ضروری و حیاتی به نظر می رسد. این تحقیق از نظر هدف كاربردی و ماهیت آن توصیفی و همبستگی است. شاخص های تفكر استراتژیك در قالب پنج عامل كه دكتر ایرج سلطانی در قالب مدلی ارائه داده اند مورد بررسی قرار گرفته است. 

پاره ای از متن

تحقیق حاضردر پی رفع این شكاف است كه :

     اولا اكثر مطالعات به شناسایی عوامل تفكر استراتژیك اختصاص دارد، درحالی كه دراین تحقیق تاثیر تفكر استراتژیك بر عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد بررسی خواهد شدكه عملكرد فوق از اصلی ترین اهداف مدیران ارشد در یك سازمان می باشد. ثانیا عملكرد وظیفه ای و ارتباط آن با تفكر استراتژیك مدیران ارشد، آنها را تشویق به تقویت این تفكر در خود می نماید تا زمینه ساز موفقیت شغلی بیشتر در سازمان خود و در نهایت منجر به موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان می گردد.

انجام این تحقیق از جنبه نظری منجربه غنی شدن چارچوب نظری می شود و همچنین از جنبه های عملی نیز منجر به بهبود عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد سازمان می گردد . تفكر استراتژیك، مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثرند و چه عواملی موثر نیستند و چرا؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیر گذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می كند . بدون این تشخیص، صرف منابع ( مادی و غیرمادی ) سازمان برای دستیابی به موفقیت، بی حاصل خواهد بود. كاركرد اصلی تفكر استرات‍‍ژیك خلق چشم انداز می باشد.چشم انداز، سمت و سوی مطلوب برای حركت سازمان را مشخص می كند. لذا با توجه به مزایای ذكر شده در فوق وفقدان تحقیقات در این خصوص و نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه ضرورت و اهمیت تحقیق را نمایان مینماید.

اهداف تحقیق: 

اهداف آرمانی :

ارائه راهکارهایی بربهبود عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد در شركت ملی پخش فرآورده های نفتی- منطقه اردبیل

 اهداف كلی :

شناخت تاثیر تفكر استراتژیك بر عملكرد وظیفه ای مدیران ارشد 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چكیده................................................................................................................................. 1

1-فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه........................................................................................................................ 2

1-2- بیان مساله.................................................................................................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.................................................................................... 5

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ................................................................................ 6

1-5-اهداف تحقیق.............................................................................................................. 6

1-5-1- اهداف آرمانی........................................................................................................ 6

1-5-2- اهداف كلی............................................................................................................ 6

1-5-3- اهداف ویژه .......................................................................................................... 7

1-5-4- هدف كاربردی....................................................................................................... 7

1-6-سوالات تحقیق ........................................................................................................... 7

1-7-فرضیه های تحقیق ...................................................................................................... 8

1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.................................................................... 8

1-8-1- تعریف مفهومی...................................................................................................... 8

1-8-1-1- تفكر استرات‍‍ژیك................................................................................................. 8

1-8-1-2- عملكرد وظیفه ای............................................................................................. 8

1-8-2- تعریف عملیاتی...................................................................................................... 9

1-8-2-1- تفكر استراتژیك................................................................................................. 9

1-8-2-2- عملكرد وظیفه ای .......................................................................................... 11

1-9- مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................. 12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه..................................................................................................................... 13

2-2- بخش اول ادبیات نظری تحقیق.................................................................................. 14

2-2-1- تفكر  استراتژیك................................................................................................. 14

2-2-1-1- ماهیت تفكر استراتژیك.................................................................................... 15

2-2-1-2- كاركرد  تفكر استراتژیك.................................................................................. 16

2-2-1-3- خصوصیات یك متفكر استراتژیك..................................................................... 18

2-2-1-4- راههای تقویت تفكر استراتژیك........................................................................ 18

2-2-1-5- مفهوم و ماهیت شكل گیری تفكر استراتژیك...................................................... 21

2-2-1-6- فرآیند شكل گیری تفكر استراتژیك................................................................... 23

2-2-1-7- ویژگیهای مدیران دارای تفكر استراتژیك............................................................ 24

2-2-1-8- عناصر تفكر استراتژیك.................................................................................... 28

2-2-2- عملكرد وظیفه ای ............................................................................................... 33

2-3- بخش دوم ادبیات تجربی تحقیق................................................................................. 36

2-3-1- تحقیقات داخل كشور........................................................................................... 36

2-3-3- تحقیقات خارج از كشور....................................................................................... 42

3- فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه .................................................................................................................... 43

3-2- روش تحقیق ........................................................................................................... 44

3-3- روش و ابزار جمع آوری داده ها................................................................................ 44

3-4- جامعه و نمونه آماری ............................................................................................... 46

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه .......................................................................................... 46

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................... 48

4- فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه..................................................................................................................... 49

4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی .......................................................................... 50

4-3- آزمون نرمال بودن متغیرها......................................................................................... 57

4-4- آزمون فرضیه ها ...................................................................................................... 60

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه تحقیق ........................................................................................................ 69

5-2-‌ بحث و تفسیر.......................................................................................................... 71

5-3- پیشنهادات براساس آزمون فرضیه ها........................................................................... 73

5-4- محدودیت های تحقیق ............................................................................................. 76

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ................................................................................... 77

پیوست ها......................................................................................................................... 78

پیوست شماره الف : پرسشنامه............................................................................................. 78

پیوست شماره  ب: جدول مورگان....................................................................................... 82

پیوست پ : خروجی پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS..................... 83

فهرست منابع .................................................................................................................... 90

چكیده انگلیسی ................................................................................................................ 92

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام