پایان نامه تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر برفروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

پایان نامه تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر برفروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 122

حجم فایل (به کیلوبایت) : 590

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر برفروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

 

چکیده

با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و تركیب جمعیت،  شركتها با این واقعیت روبه رو شدند که، امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینك شركتها برای به دست آوردن سهم بیشتری از  بازار باید مبارزه كنند. بنابراین هزینه های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده است.

پایان نامه حاضر تحقیقی است که به منظور تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، انجام گردیده است تا ضمن بررسی نتایج آن، راه حل های لازم برای تحت تأثیر قرار دادن فروش شرکتها، ارائه گردد.

مقدمه

فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهائی‌ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است. در شکل‌گیری این رابطه بلندمدت، به ‌نحوی که منجر به پیوند دائمی با مشتریان بشود مهندسی تمامی عملیات (اعم از موفق و ناموفق) ضروری است. نمایندگان با تجربه فروش، می دانند که حضور در بازار، یکی از تاکتیکهای لازم برای بهره برداری از سفارشات است. آنهایی كه می خواهند مشتری بیشتری جذب كنند، باید هوش و شخصیت برتری داشته باشند و حتی نوع لباس پوشیدن، صحبت كردن و راه رفتنشان هم اهمیت پیدا می كند. رقابت در فروش، مثل رقابت در مسابقات ورزشی است كه اگر دائم آموزش نبینید و تمرین نكنید، رقبا از شما جلو می زنند. با توجه به برنامة بازاریابی فروشنده یا به عبارتی برنامة فروش باید به گونه ای باشد که نیاز مشتری را برطرف کرده یا سایر اقدامات امروزی فروشندگی که در ادامه تحت عناوین دیگری بررسی خواهیم کرد. (عالی 1381، 130)

قسمتی از متن

فروش اعتباری

فروش اعتباری عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسیدهای معینی دریافت گردد. (آقایی 1388، 119) 

فروش سلف

قراردادی میان فروشنده و خریدار که به موجب آن کالایی را در آینده با قیمتی معین معامله می‌کنند. بیشتر در مورد محصولات کشاورزی و همچنین در خصوص کالاهای تولیدی کارخانجات مصداق و مورد دارد.(آقایی 1388، 117) 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از روش های MADM است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخصهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می رود. این روش در سال1980به همت توماس ال ساعتی ابداع و ارائه گردید. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن می پردازد.(مهرگان 1383، 165) 

قیمت

مقدار پولی است که برای یک محصول یا خدمت هزینه می شود یا مقدار ارزشی است که مشتریان برای مزایای داشتن و استفاده کردن از محصول یا خدمت مبادله می کنند.(رپل[1] 2006، 6) 

توزیع

توزیع یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر. به عبارت دیگر هدف از توزیع، ایجاد اطمینان از رسیدن به موقع محصول به مکان معین است.(ماهنامه تخصصی بازاریابی 1391، 27)

توزیع عبارت است از قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها. به عبارتی توزیع رساندن محصولات مناسب به مکان مناسب در زمان مناسب است. (اخوی 1380، 3)


[1].  Reppel

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده                                                                                                          1  

فصل اول: طرح مسأله

1-1- مقدمه ....................................................................................................................3

1-2- بیان مسأله ...............................................................................................................3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .........................................................................................4

1-4- پرسش های تحقیق ......................................................................................................................5

   1-4-1 پرسش اصلی تحقیق ..............................................................................................................5

   1-4-2 پرسش های فرعی تحقیق ......................................................................................................5

1-5- فرضیه های تحقیق .......................................................................................................................6

   1-5-1 فرضیه اصلی ..........................................................................................................................6

   1-5-2 فرضیه های فرعی ..................................................................................................................6

1-6- اهداف تحقیق ..............................................................................................................................7

   1-6-1 هدف اساسی تحقیق ..............................................................................................................7

   1-6-2 اهداف فرعی ..........................................................................................................................7

1-7- قلمرو تحقیق ................................................................................................................................7

   1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق ..........................................................................................................7

   1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق ...............................................................................................................8

   1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق ...............................................................................................................8

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ......................................................................................8

1-9- متغیرهای مورد بررسی ...............................................................................................................10

   1-9-1 متغیر پیش بین ......................................................................................................................10

   1-9-2 متغیر ملاک ...........................................................................................................................10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه .........................................................................................................................................12

2-2- فروش ........................................................................................................................................12

2-3- طراحی افزایش فروش ...............................................................................................................14

2-4- هماهنگی فروش با بازاریابی رابطه مند .......................................................................................14

2-5- روشهای پیش بینی فروش ..........................................................................................................15

2-6- قیمت ..........................................................................................................................................16

   2-6-1 انتخاب هدف از قیمت گذاری .............................................................................................17

   2-6-2 انتخاب روش قیمت گذاری .................................................................................................17

2-7- توزیع فیزیکی .............................................................................................................................18

   2-7-1 کانالهای توزیع ......................................................................................................................19

   2-7-2 تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع ............................................................................19

   2-7-3 نقش کانالهای توزیع .............................................................................................................20

   2-7-4 وظایف کانال توزیع ..............................................................................................................21

2-8- کیفیت .........................................................................................................................................22

   2-8-1 کیفیت طرح ..........................................................................................................................22

   2-8-2 کیفیت تطابق(کیفیت اجرا) ...................................................................................................23

2-9- تعریف سیاست ..........................................................................................................................23

   2-9-1 سیاست سازمانی ..................................................................................................................24

   2-9-2 سیاستهای تشویقی برای افزایش فروش ..............................................................................24

2-10- تعریف مشتری .........................................................................................................................25

2-11- شناسایی مشتری ......................................................................................................................25

2-12- تعریف رضایت مشتری ...........................................................................................................25

   2-12-1 فرایند جلب رضایت مشتری .............................................................................................26

   2-12-2 خدمات ..............................................................................................................................27

2-13- میزان تولید ...............................................................................................................................28

2-14- عوامل تولید از نظر اقتصاددانان ................................................................................................28

2-15- بازاریابی ...................................................................................................................................29

   2-15-1 سیر تکاملی نگرش نسبت به بازاریابی ...............................................................................29

   2-15-2 مراحل فرآیند بازاریابی ......................................................................................................30

   2-15-3 وظایف بخش بازاریابی ......................................................................................................31

   2-15-4 معیارهای تقسیم بازار .........................................................................................................31

2-16- تصمیم گیری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ............................................................................32

   2-16-1 مقدمه ..................................................................................................................................32

   2-16-2 تصمیم گیری و فرآیند تصمیم گیری ..................................................................................33

   2-16-3 تکنیک های تصمیم گیری گروهی ......................................................................................33

      2-16-3-1 طوفان مغزی ...............................................................................................................34

      2-16-3-2 تکنیک دلفی ................................................................................................................35

      2-16-3-3 تکنیک گروه اسمی .....................................................................................................35

   2-16-4 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ................................................................................................36

   2-16-5 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ......................................................................................36

   2-16-6 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .....................................................................................37

   2-16-7  مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ...................................................................................38

      2-16-7-1 مدل سازی مسأله تصمیم ............................................................................................39

      2-16-7-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت ..........................................................................................40

      2-16-7-3 محاسبه وزن های نسبی ..............................................................................................41

      2-16-7-4 سازگاری در قضاوت ها .............................................................................................42

   2-16-8  استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری گروهی .......................................43

   2-16-9 نحوﺓ مدل سازی ..................................................................................................................44

2-17- بیانیه مأموریت پتروشیمی خراسان ............................................................................................48

2-18- برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی خراسان ...............................................................................48

2-19- واحد فروش پتروشیمی خراسان ................................................................................................48

   2-19-1 انواع فروش .........................................................................................................................48

   2-19-2 بورس ..................................................................................................................................48

2-20- طبقه بندی و استاندارد کالا ........................................................................................................49

   2-20-1 طبقه بندی کالا .....................................................................................................................49

   2-20-2 تعریف استاندارد ..................................................................................................................49

2-21- سفارشات و کنترل موجودی(تدارکات) در پتروشیمی خراسان .................................................49

   2-21..-1 عملیات انبارها ...................................................................................................................50

   2-21-2 تعریف M.E.S.C .............................................................................................................50

2-22- عوامل مؤثر بر قیمت فرآورده های پتروشیمی تولید شده در داخل .........................................50

2-23- سابقة تحقیقات و مطالعات انجام گرفته ...................................................................................51

   2-23-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ............................................................................51

   2-23-2 تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور ...........................................................................53

2-24- چارچوب نظری تحقیق ...........................................................................................................53

2-25- مدل مفهومی تحقیق .................................................................................................................54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه .........................................................................................................................................56

3-2- روش تحقیق ..............................................................................................................................56

3-3- جامعه آماری ..............................................................................................................................57

3-4- نمونه آماری ...............................................................................................................................57

3-5- تعیین حجم نمونه ......................................................................................................................57

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات ...............................................................................................58

   3-6-1 پرسشنامه ..............................................................................................................................58

   3-6-2 روش کتابخانه­ای (منابع ثانویه) ...........................................................................................59

3-7-  روایی پرسشنامه .......................................................................................................................59

3-8- پایایی پرسشنامه .........................................................................................................................60

3-9- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ......................................................................................................60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه .........................................................................................................................................62

4-2- گردآوری داده ها ........................................................................................................................62

4-3- سوألات عمومی پرسشنامه .........................................................................................................62

   4-3-1 فراوانی جنسیت پاسخگویان ................................................................................................62

   4-3-2 فراوانی مدرک تحصیلی پاسخگویان ....................................................................................63

   4-3-3 فراوانی سوابق بیمة اعضای نمونه ........................................................................................63

4-4- فرضیه های تحقیق .....................................................................................................................64

   4-4-1 فرضیه اصلی تحقیق .............................................................................................................64

   4-4-2 فرضیه فرعی اول تحقیق ......................................................................................................66

   4-4-3 فرضیه فرعی دوم تحقیق ......................................................................................................67

   4-4-4 فرضیه فرعی سوم تحقیق .....................................................................................................68

   4-4-5 فرضیه فرعی چهارم تحقیق ..................................................................................................69

   4-4-6 فرضیه فرعی پنجم تحقیق ...................................................................................................71

   4-4-7 فرضیه فرعی ششم تحقیق ...................................................................................................72

   4-4-8 فرضیه فرعی هفتم تحقیق ....................................................................................................73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه .........................................................................................................................................77

5-2- یافته های حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق ......................................................................77

5-3- یافته های حاصل از فرضیه های فرعی تحقیق ..........................................................................77

   5-3-1 یافته های حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق .....................................................................79

   5-3-2 یافته های حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق .....................................................................79

   5-3-3 یافته های حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق ....................................................................80

   5-3-4 یافته های حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق .................................................................80

   5-3-5 یافته های حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق ...................................................................81

   5-3-6 یافته های حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق ...................................................................81

   5-3-7 یافته های حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق ...................................................................82

5-4- بحث و بررسی ..........................................................................................................................82

5-5- محدودیت های تحقیق ..............................................................................................................84

5-6- پیشنهادات تحقیق ......................................................................................................................85

5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ..................................................................................................85

فهرست منابع فارسی ............................................................................................................................87

فهرست منابع انگلیسی .........................................................................................................................90

فهرست منابع اینترنتی ..........................................................................................................................92

پیوست ها ............................................................................................................................................93

چکیده انگلیسی ..................................................................................................................................107