پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 194

حجم فایل (به کیلوبایت) : 630

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

چکیده

ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.

کلمات کلیدی : اتوماسیون اداری، بهبودعملکرد کارکنان، فن آوری اطلاعات.

مقدمه 

 درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002).

فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون[1]،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا[2]ودیگران،2004،ص43-42).

پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخورداراست.


[1].Alinston[2] .Salanoa

بخشی از متن

تعاریف مفهومی[1]

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی وغیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی اتوماسیون اداری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازدارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتیاطات به هر دو صورت شفاهی وکتبی است . به طور مثال پست الکترونیک، فاکس، کنفرانس ویدئویی، تابلو اعلانات الکترونیکی و....(مک لوید[2]،1387،ص471). 

شبکه های ارتباطی

شبکه های ارتباطی به منظور پشتیبانی از ارتباطات و انتقال اطلاعات و پیام ها به وجود آمده اند.بسیاری از این شبکه ها در سطح ملی و فراملی به صورت شبکه های در هم تنیده، امکان ارتباط بین افراد وتبادل اطلاعات را فراهم کرده اند.انواع شبکه ها درشکل (2-1) آمده است.(صرافی زاده، 1383،ص83).    


[1] .ConeptualDefinition[2] .mcleod

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده.......................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه..................................................................................................................................3

2-1بیان مساله...........................................................................................................................4

3-1مدل تحلیلی تحقیق.............................................................................................................5

4-1اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................6

5-1علت انتخاب موضوع..........................................................................................................7

6-1اهداف تحقیق......................................................................................................................8

7-1سوالات تحقیق....................................................................................................................9

8-1متغیرهای تحقیق................................................................................................................10

9-1فرضیه های تحقیق............................................................................................................11

10-1چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................12

11-1قلمرو تحقیق...................................................................................................................13

12-1تعاریف مفهومی..............................................................................................................15

13-1تعاریف عملیاتی.............................................................................................................18

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................21

بخش اول اتومایسیون اداری

1-1-2اتومایسیون اداری.........................................................................................................23

2-1-2اطلاعات.......................................................................................................................24

3-1-2عصراطلاعات...............................................................................................................25

4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی.................................................................................................26

5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت..............................................................................................26

6-1-2فناوری اطلاعات..........................................................................................................27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان........................................................................28

8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی...............................................................................................29

9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه...................................................................................31

10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری.............................................................32

11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری.................................................................33

12-1-2اینترنت..................................................................................................................... 37

13-1-2تاریخچه اینترنت........................................................................................................38

14-1-2شکل گیری اینترنت....................................................................................................38

15-1-2اینترانت......................................................................................................................39

16-1-2تلفن داخلی.............................................................................................................. 40

17-1-2اکسترانت...................................................................................................................41

18-1-2ایمیل..........................................................................................................................41

19-1-2مودم..........................................................................................................................42

20-1-2خدمات انتقال فایل.....................................................................................................42

21-1-2دورنگار(فکس)..........................................................................................................42

22-1-2اپراتورها....................................................................................................................43

23-1-2سیستم........................................................................................................................43

24-1-2نظریه سیستمی............................................................................................................44

25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.............................................................................44

بخش دوم: بهبودعملکرد

1-2-2مقدمه...........................................................................................................................47

2-2-2عملکرد........................................................................................................................48

3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی...............................................................49

4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان.....................................................51

5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان......................................................................................52

6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد...........................................................................55

7-2-2ارزیابی عملکرد............................................................................................................56

8-2-2بهره وری.....................................................................................................................56

9-2-2کارآیی.........................................................................................................................56

10-2-2اثربخشی....................................................................................................................56

11-2-2ارتباطات....................................................................................................................58

12-2-2فراگردارتباطات..........................................................................................................58

13-2-2دبیرخانه.....................................................................................................................59

14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه..........................................................................................60

15-2-2نامه های اداری..........................................................................................................62

16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری....................................................................62

17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق..............................................................................63

18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ.............................................................................................63

19-2-2کنترل دفتراندیکاتور...................................................................................................64

20-2-2رضایت......................................................................................................................64

21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری..................................................................................65

22-2-2صحت........................................................................................................................66

23-2-2اقتصادی بودن............................................................................................................66

24-2-2دقت...........................................................................................................................66

25-2-2سرعت.......................................................................................................................66

26-2-2سطح تحصیلات.........................................................................................................66

27-2-2همکاران.....................................................................................................................67

28-2-2مهارت.......................................................................................................................67

29-2-2سابقه خدمت..............................................................................................................67

30-2-2سیستم کارکنان دانشی................................................................................................67

31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق.................................................................................68

32-2-2دولت الکترونیک........................................................................................................70

33-2-2اهداف دولت الکترونیک.............................................................................................71

34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران.....................................................72

35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک.................................................................................74

36-2-2ارتباطات سازمانی......................................................................................................74

37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات...........................................................................................76

38-2-2جهانی شدن...............................................................................................................78

39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی.............................................................79

بخش سوم: پیشینه تحقیق

1-4-2مقدمه...........................................................................................................................81

2-4-2تحقیقات داخلی...........................................................................................................82

3-4-2تحقیقات خارجی..........................................................................................................91

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

1-3مقدمه...............................................................................................................................98

2-3تحقیق از نوع هدف..........................................................................................................99

3-3تحقیق از نوع روش........................................................................................................100

4-3تحقیق ازنظر افق زمانی...................................................................................................102

5-3واحدتجزیه وتحلیل........................................................................................................102

6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات...................................................................................102

7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه............................................................................................105

8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات.................................................................106

9-3روایی ابزارسنجش..........................................................................................................106

10-3پایایی ابزارسنجش........................................................................................................108

11-3شاخص های پرسش نامه..............................................................................................110

12-3جامعه آماری................................................................................................................112

13-3روش نمونه گیری.........................................................................................................112

14-3مراحل تفصیلی تحقیق..................................................................................................113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4مقدمه.............................................................................................................................116

2-4تجزیه وتحلیل داده ها.....................................................................................................117

3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................................................117

4-4جنسیت...........................................................................................................................119

5-4میزان تحصیلات.............................................................................................................120

6-4وضعیت تاهل.................................................................................................................121

7-4وضعیت شغلی................................................................................................................122

8-4سابقه خدمت..................................................................................................................123

9-4تحلیل های استنباطی.......................................................................................................127 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5مقدمه.............................................................................................................................134

2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه..............................................................................................135

3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های تحقیق............................................................142

4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده................................................................................147

پیوست ها.............................................................................................................................148

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی..........................................................................................................................162

منابع انگلیسی........................................................................................................................165

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................167

عنوان انگلیسی......................................................................................................................168