مقاله اثراتی روی صنعت

مقاله اثراتی روی صنعت
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 18

حجم فایل (به کیلوبایت) : 17

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

مقاله اثراتی روی صنعت


 مقدمه

د راواخر سال های 20 ، كشت بافت گیاه و بیوتكنولوژی های مرتبط شده ابعاد بزرگی را بدست می آورد . این تكنولوژیها تقریبا برای استفاده صنعت در ناحیه های قطعی گذاشته شده اند و دیگر ان شروع به اكتشاف كرده اند . همه تحقیقات روی مواد گیاهی به طرف مشكلات اقتصادی جهت دار شده اند . تجارت بیوتكنولوژی سراسری ارزیابی  شده است كه در حدود 150 میلیون دلار us می باشد كه 50-60 % دز تجارت محصولات كشاورزی و تقاضا های سالیانه ا زكشت بافت افزایش یافته تولیدات تاسیس شده درحدود 10% ازمجموعه 15 میلیون دلار us بامیزان رشد سالیانه در حدود  15% افزایش یافته است . مزیتهایی ا زبیوتكنولوژی گیاهان روی روشهای قرار دادی از بهبود گیاه (پرورش) بسیار زیاد هستند . تولید روش گیاه شناسی امكان دارد مستقل از فاكتور های محیطی (آب وهوا، آفت ها و فصل ها ) خواهد بود ، امكان داردبرای تولید آنها  روی هر مكان از زمین با برداشتن ضربه های بحرانی سیاسی و رقابت خارجی ها خواهد بود . كیفیت مواد خام هرگز همسانی مشاهده شده با مواد حوزة – رشد یافته نخواهد داشت و هر داروی كشت شدة جدیدگیاهی می تواند در كشت گذاشته شده باشد و توده رنده می تواند د رخیلی دوره های كوتاه مقایسه شده با انتشارات قرا ردادی و بررسی های مزرعه تولید شده باشد . در زیر ناحیه های عمده ای از تحقیق به طرف استنباطهای اقتصادی اثبات شده هستند (نمودار 1-26)

- حداقل انتشارات

آمدن صنعت حداقل انتشارات به عنوان برش سراسری باساختن كشاورزی بر پایه سیستم سال 1980 به طور نمایی د رطول 1985 به 1991 سازمان یافته می باشد . در طول این دوره ظرفیت تولید سراسری سالیانه افزایش یافته ا ز 130 به 513 میلیون گیاه است . از 100 بخش تجاری در شمال آمریكا، 5 بخش عمده 15-20 میلیون گیاه هر سال تولید می كن . بخش های 8 به 10 ظرفیت تولید سالانه ای در حدود 8 به 10 میلیون گیاه دارد و 85% بخش های كوچك باقی مانده باتولید كمتر ا ز1 میلیون گیاه هر سال می باشد .

248 واحد تجاری د رغرب اروپا به ظرفیت از 212 میلیون گیاه ، فقط 37 تولیدبه نسبت بیشتری ا ز1میلیون گیاه را هر سال دارد . د رهلند آنها در حدود 67 واحد تجاری با تولید 62 میلیون گیاه  سالانه هستند . در آسمان مجموعه كل 24 واحد ، چهار ظرفیت تولید 5-1 میلیون گیاه را دارد. دیگرشركتها دركشورها ی آنها تولید كننده ها كوچكی ازگیاهان حداقل انتشارات درتعدادی متنوعی هستند .

در مند 21  واحد تجاری  1994 با ظرفیت تولید مورد هدف  80 میلیون گیاه و 14 واحد در زیر ساخت با ظرفیت سالانه از 60 میلیون گیاه تجسم شده بودنند . همه 72 بخش در حال كا رموجود بودنند چهار شركت عمده تولیدكننده با تولید گیاهانی در تنظیم 15 به 25 میلیون هستند . سه واحد با ظرفیت 10میلیون ،12 واحد با ظرفیت تولید 5 به 6 میلیون و 4 واحد با 3به 1 میلیون گیاه انتشارات یافته اند . در همه مجموعه 90 میلیون گیاه هر سال می تواند توسط این واحدها تولید شده باشد . حداقل انتشارگیاه درمیان  تكنیك پرورش بافت گیاهان بعدی از گیاه بزرگ درپایه صنعت در چندین كشور بدست آمده اند . این اولین گیاه صنعتی به پایه بیوتكنولوژی است و تقریبا ا ز30 سال پیش است . كاربرد تجاری از كشت بافت گیاه د رUSA   با حداقل انشار از drchids  در سال 1970 شروع شده است . وسعت زیادی از سال 1985 به 1990 در تعداد واحدهای تولید همچنین تعداد گیاهان تولید شده دیده شده است با یك علائم تخمین سراسری ا ز15 میلیون دلار us هر سال برای بافت كشت شده تولیدات و تقاضای بیش ا ز اندازه تولید A  است . دركشورهای پیشرفته ، كا ربا دستمزد و پایین موجودات است گیاهان تولیدشده در قیمتهای خیلی ارزان تر هستند .  صنعت حداقل انتشار هند به طور نمایی ا زظرفیت 5 میلیون گیاه سالانه د ر1988 به 190 میلیون د ر1996 توسعه یا فته اند . امكانات به وجود آمده د رتساوی با بهترین راهنمایی كشورها هلند و USA  هستند . این یك صنعت كا ر فشرده است و خود كار سازی از مرحله های متنوع د ربرنامه است. زیرا كا رفشرده صنعتهای بیشتر و بیشتر ا ز كشورهای توسعه یافته با انتقال مكان كشورهای جهان سوم  هستند كه كا رهنوز ارزان است مزیت این تكنولوژی روی انتشارقرار دادی هستند :