پایان نامه شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی

پایان نامه شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 99

حجم فایل (به کیلوبایت) : 333

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9500 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی

چکیده

یکی از وظایف عمده مدیران طراحی وترسیم سیستم حقوق ومزایا برای کارکنان است.سیستم های پرداخت متعددی وجود دارد که یکی ازآنها براساس پاداش منصفانه می باشد. حقوق ومزایا یک پاداش پیچیده بیرونی است. حقوق ومزایا می تواند برای جلب و حفظ کارکنان لایق به سازمان کمک نماید.حقوق و مزایا می تواند موجب رضایت و انگیزش کارکنان برای سخت کوشی و بازدهی بالا باشد. اما اگر نسبت به حقوق وپاداش ناخرسندی وجود داشته باشد منجر به اعتصاب،اعتراض،غیبت،جابجایی شغلی و ناتوانی جسمی وروحی می شود.

این تحقیق با هدف ارزیابی عوامل موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره مالیاتی کاشان بررسی  می شود. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و روش  تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری 144 نفر از کارکنان اداره مالیاتی کاشان که با استفاده از جدول مورگان و جرسی 103 نفر محاسبه شد.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای وابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با 24 سوال در طیف لیکرت با پایایی 78% بدست آمد.روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spssوExcell و آزمون فرضیات با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات استفاده شد، نتایج آماری نشان داد عوامل مهارت های ارتباطی، ادراکی، کارتیمی، مدیریت عملکرد با سیستم پاداش رابطه معناداری دارند .نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد کار تیمی و مدیریت عملکرد در پیش بینی نظام پاداش تاثیرگذاری بیشتری دارند.

واژگان کلیدی: سیستم پاداش،مهارت های ادراکی، مهارت های ارتباطی، ویژگی شخصیتی، کارتیمی،اداره مالیاتی

مقدمه

در هر سازمانی نیروی انسانی از مهم ترین منابع آن به شمار می رود و سهم مؤثری در اثربخشی سازمان دارد.لذا برای اینکه از این عامل بطور بهینه و مطلوب در بلند مدت استفاده گردد ،بایستی نیازهای او مورد توجه قرار گیرد و عواملی که در نیروی انسانی ایجاد انگیزه  ورضایت مندی می کنند شناخته شوند.نیرویی که انگیزه نداشته باشد و از شغل و سازمان خود راضی نباشد، نمی توان از تمام مهارت ونیروی او استفاده کرد.یکی از راههای موثر درایجاد انگیزه کارکنان پاداش های مادی است.(مولوی،14:1376)

بخشی از متن

منظور از ارزشیابى شغل، فرآیندى است كه به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى‌شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد. تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دستمزدى كه باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است.

منطقى است كه بیش‌ترین پرداخت‌ها به با ارزش‌ترین مشاغل، یعنى مشاغلى كه بیش‌ترین سهم را در دست‌یابى به اهداف سازمان دارند، تعلق گیرد. این امر باعث پذیرش‌نظام پرداخت، از سوى كاركنان مى‌شود. كاركنان احساس مى‌كنند كه حقوق آنان‌رعایت شده و رفتار مسؤولان سازمان با آنان منصفانه است و این احساس، باعث‌رضایت شغلى مى‌شود. آثار مثبتى كه چنین نظام پرداختى در پى دارد، باعث مى‌شود كه به طور كلى سازمان در دست‌یابى به اهداف خود موفق‌تر باشد.(نایلی،76:1373)

نقش نظام پاداش در افزایش بهره وری

وجود نظام پاداش مهم ترین بعد افزایش بهر ه وری در هر سازمان است و بدون وجود پاداش هیچ سازمانی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. حقوق و دستمزدی که فرد در پایان ماه دریافت میکند پاداش کار اوست اما این پاداش وقتی به صورت مداوم و بدون رابطه منطقی با عملکرد پرداخت شود، فرد جهت انجام کار صحیح بی انگیزه میشود. بنابراین باید بین عملکرد و نتیجه هایی که برای فرد حاصل  می شود رابط های معقول ایجاد کرد تا کارکنان توان خود را برای بهره وری بالاتر به کار گیرند.در سازما نهای تولیدی و صنعتی ایران مشکل چندانی در سخت افزار و فناوری وجود ندارد بلکه، مشکل در نرم افزارهای اجتماعی و نحوه هماهنگ نمودن فناوری با انسا نهاست. فناوری خواه و ناخواه انسان و فرهنگ را تحت تاثیر خود قرار میدهد و این تاثیر به صورت متقابل است و هر صنعتی رفتار خاص خود را ایجاب میک‌ند.بنابراین برای پویایی صنعتی بایستی زمینه های رفتاری شدن صنعت و صنعتی شدن رفتارایجاد شود تا ترکیب فناوری و رفتار منجر به حداکثر بهره وری و در عین حال حفظ کرامت انسانی و ارز شهای والای الهی شود و از این هماهنگی روابط کار تنظیم و اهداف سازمان تحقق یابد.(سلطانی،92:1381)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه 

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                                

مقدمه.............................................................................................................................. 2

1-1. بیان مسئله................................................................................................................ 3

1-2. اهمیت وضرورت موضوع.......................................................................................... 5

1-3. اهداف تحقیق.......................................................................................................... 7

1-4.سوالات تحقیق......................................................................................................... 7

1-5 .قلمرو تحقیق............................................................................................................ 7

1-6 . فرضیات تحقیق....................................................................................................... 7

1-7 .مدل مفهومی............................................................................................................ 8

1-8 .تعاریف اصطلاحات................................................................................................. 8

1-8-1 .تعریف مفهومی.................................................................................................... 8

1-8-2 .تعریف عملیاتی................................................................................................... 9

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1.علل بی انگیزگی کارکنان .......................................................................................... 11

2-2 .مدیریت عملکرد...................................................................................................... 14

2-3 .نظام پاداش و ارزیابی عملکرد.................................................................................... 15

2-4 .ویژگى‌هاى حقوق و دستمزد ..................................................................................... 17

2-5 .مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد ........................................................................... 18

2-6.نظریه‌هاى حقوق و دستمزد ........................................................................................ 19

2-7 .نقش نظام پاداش در افزایش بهره وری ....................................................................... 21

2-8 .سیستم کار و تشویق گانت......................................................................................... 22

2-9 .انواع پاداش...........................................................................................................................24

2-10.سیستم های پاداش.................................................................................................. 25

2-11 .مدیریت پاداش...................................................................................................... 27

2-12 .طراحی استراتژی های مدیریت پاداش........................................................................ 28

2-13.معیارهای پاداش..................................................................................................... 30

2-14. مبانى اعطاى پاداش ............................................................................................... 31

2- 15.ویژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر.................................................................................... 33

2-16 .تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان........................................................................ 34

2-17. ارزشیابى شغل....................................................................................................... 36

2-18 .مدل ویژگیهای شغل هاكمن و الدهام......................................................................... 39

2-19 .مدل انتظار پورتر و لاولر.......................................................................................... 41

2-20 .پاداش و رضایت شغلی........................................................................................... 41

2-21.طرح های جدید اعطای پاداش ................................................................................. 42

2-22 .پیشینه پژوهش....................................................................................................... 43

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. 48

3-1.روش تحقیق............................................................................................................. 48

3-2.جامعه آماری............................................................................................................ 49

3-3.حجم نمونه و نمونه گیری........................................................................................... 49

3-4.روش گردآوری اطلاعات.......................................................................................... 50

3-5.ابزار گردآوری داده ها............................................................................................... 50

3-6.روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................................. 51

3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها........................................................................................ 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................. 54

4-1.آمار توصیفی............................................................................................................ 55

4-2.آمارتوصیفی گویه های پرسشنامه.............................................................................................58

 4-3.آزمون فرضیات....................................................................................................... 64

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه.............................................................................................................................. 72

5-1.خلاصه تحقیق.......................................................................................................... 72

5-2 .نتیجه گیری تحقیق................................................................................................... 73

5-3 .پیشنهادها................................................................................................................ 75

5-3-1.پیشنهادات کاربردی.............................................................................................. 75

5-3-2.پیشنهادات پژوهشی............................................................................................... 77

منابع فارسی..................................................................................................................... 78

منابع لاتین....................................................................................................................... 80

پیوست

پرسشنامه......................................................................................................................... 82

SPSS........................................................................................................................... 84