پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 123

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1327

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

چکیده 

سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه­ی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقوله­ای مهم و مورد توجه در سازمان­ها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان­های پلیس می­باشد که برای این منظور چهار عامل به عنوان پنج فرضیه تحقیق تبیین گردید. این چهار عامل عبارت بودند از: توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان؛ عملکرد پلیس . 

این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی پیمایشی به انجام می­رسد.  جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان فاتب می‌باشند که از میان آ­ن­ها تعداد 400 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده­ها،  اطلاعات مورد نیاز را گردآوری گردید. سپس داده­های جمع­آوری شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد از میان فرضیات تحقیق هر 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. و رابطه معناداری میان توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان و بهبود سرمایه اجتماعی گزارش گردید. 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، توانمندی پلیس، تبلیغات پلیس،  اقتدار پلیس، پلیس دانش بنیان.

مقدمه 

   سرمایه اجتماعی را باید از جمله موضوعات مهمی ارزیابی نمود که پس از طرح در حوزه مطالعات اقتصادی در مدت زمان اندکی به سایر حوزه­های نیز راه یافته است.  به گونه­ای که امروزه این موضوع به بحث مستقلی تبدیل شده که کارشناسان خاص خود را دارد  سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از ارزش­ها و هنجارهای غیر رسمی و رسمی است كه اعضای گروه یا شهروندان با سازمان ها و نهادهای جامعه از طریق همكاری، اعتبار و اعتمادشان نسبت به فعالیت­های یكدیگر بدست می­آید؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی پدیده­ای است كه حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی كمیت و كیفیت تعاملات اجتماعی می­باشد  سرمایه اجتماعی گاهی اوقات دارایی فرد به شمار می­آید  در آن صورت به شبكه­های اجتماعی گسترده و منابع قابل دسترس برای فرد تأكید می­گردد، و در مواردی دیگر به كیفیت این روابط در قالب هنجارهای اعتماد و همیاری پرداخته می­شود. در این جا سرمایه اجتماعی دارایی جمع قلمداد می­گردد. ( توسلی و همکاران، 1384 ) .

بخشی از متن

مفهوم دارایی های نامشهود[1]

ما در حال واردشدن به یک جامعه دانشی هستیم که دیگر منابع اصلی اقتصادی ، محدود به سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و مانند اینها نمی­باشد، بلکه منبع اقتصادی اصلی دانش و سرمایه های اجتماعی خواهد بود. در گذشته و در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید ثروت، شامل دارایی­های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول، ماشین آلات و مانند اینها بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید شده است. با این حال در حال حاضر ، مبانی ایجاد ثروت به سمت دارایی های نامشهود و ناملموس گسترش پیدا کرده است . مقوله هایی از قبیل سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (بنتیس[2] ، 1998 ). در واقع امروزه سازمان­ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی­های خود را از نو طبقه­بندی کنند. این موضوع را درک نمایند که چگونه این دارایی­ها می­توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را به ارزش سازمان بصورت کمی درآورند و بتوانند این دارایی­های خود را با دارایی­های رقبای خود، مقایسه کنند. بدین منظور بایستی ابتدا طبقه­بندی جدیدی از دارایی­های سازمانی در این عصر ارائه شود  ( تایلس[3] و همکاران، 2002).

در اقتصاد فعلی که به اقتصاد دانشیمشهور شده است، دارایی­های فکری بخصوص سرمایه­های انسانی و دارایی های جمعی مانند سرمایه اجتماعی جزء مهمترین دارایی­های سازمانی محسوب می­شوند و موفقیت بالقوه سازمان­ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد تا دارایی­های مشهود آنها ( فلامهولتز[5] ، 2002) .  همچنین از این عوامل به عنوان زمینه های تمایز میان سازمانهای امروزی یاد می شود. به عنوان مثال ، سازمان­هایی که در سایه توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، همکاری و هماهنگی میان اعضا خود را بهبود می­بخشند و از طریق تبدیل اهداف فردی به اهداف سازمانی و همچنین توسعه روابط میان کارکنان و مدیران به جنبه های نامشهود اجتماعی در سازمان خود  می پردازند، معمولا از عملکرد بهتری برخوردار بوده و در کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبای هم سطح خود موفق تر عمل می نمایند (ترکینا و تای[6] ، 2013 ) . 

از منظر محققان دیکر هم  (وستلوند[7]، 2006) در اقتصاد دانشی ، دارایی های نامشهود جای دارایی ها و سرمایه های فیزیکی ( یا همان سرمایه های کلاسیک[8] ) را گرفته اند و امروزه این دارایی های نامشهود هستند که تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها محسوب می شوند (مارتینز-کاناس[9] و همکاران ، 2011) .

گلدفینگر[10] (1994) اقتصاد دانشی را از سه بعد بررسی می­کند:

بعد اول: تقاضایی که برای کالاهای های نامشهود وجود دارد. (خدمات)

بعد دوم: دارایی­های نامشهود بر عوامل تولید مسلط می­شوند یعنی بیشتر عوامل تولید از دارایی­های نامشهود هستند و بعبارت دیگر دارایی­های نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتر و بیشتری ایفا می­کند.


[1] Intangible assets[2] Bontis[3] Tayles[4] Knowledge economy[5] Flamholtz[6] Turkina and thai[7] Westlund

[8] Classic forms of capital[9] Martinez-canas[10] Goldfinger 

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3-1 اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 هدف اصلی تحقیق.. 9

1-4-2 اهداف فرعی.. 9

1-4-3 اهداف کاربردی.. 9

1 – 5 سوالات تحقیق.. 9

الف) سوال اصلی.. 9

ب) سوالات فرعی.. 10

1-6 فرضیات تحقیق.. 10

1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 10

1-8 کاربردهای تحقیق.. 11

1-9 محدوده تحقیق.. 11

1-9-1 محدوده مکانی.. 11

1-9-2 محدوده زمانی.. 11

1-9-3 محدود موضوعی.. 12

1-10 خلاصه فصل.. 12

فصل دوم. 13

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 مفهوم دارایی های نامشهود. 14

2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی.. 17

2-3-1 شکلگیری مفهوم سرمایه اجتماعی.. 17

2-3-2 تعریف سرمایه اجتماعی.. 19

2-3 نظریههای سرمایه اجتماعی.. 23

2-3-1  نظریه پیوندهای ضعیف... 23

2-3-2  نظریه شکاف ساختاری.. 24

2-3-3  نظریه گوشال و ناهاپیت... 25

4-3-4  نظریه سرمایه اجتماعی - اعتماد. 26

2-3-5 نظریه منابع اجتماعی.. 27

2-3-6 نظریه SCAT. 27

2-4 مدل های سرمایه اجتماعی.. 28

2-5 سرمایه اجتماعی و امنیت... 33

2-6 سرمایه اجتماعی و  اقتدار پلیس.... 35

2-6-1  منشاء و ویژگی‌های اقتدار. 36

2-6-2 عوامل تاثیرگذار بر اقتدار پلیس.... 36

2-7  سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس.... 38

2-8 سرمایه اجتماعی و تبلیغات پلیس.... 38

2-9 عملکرد پلیس و سرمایه اجتماعی.. 39

2-10  پلیس دانش بنیان و سرمایه اجتماعی.. 40

2-11 تفاوت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی.. 40

2-12 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی.. 43

2-13 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری/ سازمانی.. 44

2-14 پیشینه تحقیق.. 46

2-15خلاصه فصل.. 51

فصل سوم. 52

روششناسی تحقیق.. 52

3-1 مقدمه. 53

3-2  نوع تحقیق.. 53

3-3 کاربردهای تحقیق.. 54

3-4 محدوده تحقیق.. 54

3-4-1 محدوده مکانی.. 54

3-4-2 محدوده زمانی.. 54

3-4-3 محدود موضوعی.. 55

3-5 روش تحقیق.. 55

3-6 تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق.. 55

3-7 مدل تحقیق.. 56

3-8 جامعه آماری و حجم نمونه. 58

3-9 روش گردآوری اطلاعات... 59

3-01 تحلیل پرسشنامه. 59

3-10-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. 60

3- 10-2 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه. 61

3-11 خلاصه فصل.. 62

فصل چهارم. 63

تجزیه تحلیل داده ها 63

4-1مقدمه. 64

4-2 تحلیل توصیفی دادهها 64

4-3 تحلیل توصیفی.. 64

4-4 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت... 66

4-5 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات... 67

4-6 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی.. 68

4-8 تجزیه و تحلیل پارامترهای تحقیق.. 69

4-8-1 مولفههای مدل تحقیق.. 69

4-9 روش تجزیه تحلیل استنباطی.. 71

4-9-1 روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی.. 71

4-9-2 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 71

4-10 بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار. 78

4- 11 آزمون رگرسیون خطی و لجستیک.... 81

4-12 معادله رگرسیون چند متغیره. 89

4-13 خلاصه فصل.. 92

فصل پنجم.. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات... 93

5-1 مقدمه. 94

5-2 نتایج کلی.. 94

5-2-1 توانمندی پلیس- سرمایه اجتماعی.. 95

5-2-2 تبلیغات – سرمایه اجتماعی.. 96

5-2-3 اقتدار پلیس- سرمایه اجتماعی.. 96

5-2-4 عملکرد پلیس- سرمایه اجتماعی.. 97

5-2-5 پلیس دانش بنیان – سرمایه اجتماعی.. 98

5-4 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق.. 98

5-5  پیشنهادات کاربردی.. 99

5-6  جنبه نوآوری تحقیق.. 99

5-7 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 100