پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 77

حجم فایل (به کیلوبایت) : 87

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                            شماره صفحه 

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 7

فصل اول - چكیـده نتایج.......................................................................................................................................... 8

بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون.................................................................................................... 8

چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون............................................................................ 9

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 12

كلیــــات................................................................................................................................................................. 12

مقدمه :...................................................................................................................................................................... 13

(1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصول............................................................................................................. 13

(2-2)مقایسه كیفی كالای رقیب.............................................................................................................................. 14

نوار آب بندی تفلون در مقابل الیاف كنف برتریهایی دارد كه در ذیل اشاره ای به آنها می شود :........................ 15

(3-2)- بررسی بازار و قیمت فروش..................................................................................................................... 15

فصــل سوم.............................................................................................................................................................. 17

بررسیهای فنی.......................................................................................................................................................... 17

مقدمه :...................................................................................................................................................................... 18

(1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه............................................................................... 19

(1-1-3)- نكات علمی پیرامون فرایند.................................................................................................................. 19

الف – مخلوط صحیح :............................................................................................................................................ 19

ب – شكل دهی مقدماتی........................................................................................................................................ 20

ج – كشیدن و شكاف دادن دقیق :.......................................................................................................................... 20

د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزات......................................................................................................................... 20

(2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید :........................................................................................................... 21

الف – اكستروژن و انواع آن.................................................................................................................................... 21

اكسترودر تك پیچه................................................................................................................................................... 21

اكستردر پیستونی...................................................................................................................................................... 22

ب- روشهای تولید ورقه های نازك......................................................................................................................... 22

(3-1-3) – مبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههای تولید................................................................................... 22

(2-3)- تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب و رسم نمودار از گردش موارد :..................................................... 23

مراحل مختلف تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل خواهند بود :.............................................................. 23

هریك از این موارد به تفكیك در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت :............................................................. 24

الف  - الك كردن  :................................................................................................................................................. 24

ب – مخلوط كردن :................................................................................................................................................ 24

ج – شكل دهی مقدماتی :....................................................................................................................................... 24

د – اكستروژن :........................................................................................................................................................ 25

ه – تولید ورقه های نرم ، نازك و براق  :............................................................................................................... 25

و – خشك كردن :................................................................................................................................................... 25

ز – كشیدن و شكاف دادن :.................................................................................................................................... 25

ح – پیچیدن نهایی :................................................................................................................................................. 25

(3-3) – كنترل كیفیت :.......................................................................................................................................... 26

( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولید.............................................................................................................. 26

( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول :.................................................................................................................... 26

( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد :......................................................... 27

(5-3)- مواد اولیه :................................................................................................................................................. 28

(1-5-3)- پودر پلی تترافلورئاتیلن........................................................................................................................ 28

ماده پلیمری پلی تترافلورواتیلن............................................................................................................................... 28

(2-5-3)- روان كننده............................................................................................................................................ 29

(4-5-3)- پلاستیك برای بسته بندی.................................................................................................................... 29

(5-5-3)- كارتن برای بسته بندی......................................................................................................................... 29

(6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی.............................................................................................................. 30

جدول (1-3)مشخصات و میزان مواد اولیه مصرف جهت تولید نوار آب بندی تفلون........................................ 31

(6-3)- ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.......................................................................................................... 31

فهرست تجهیزات به كار رفته در خط تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل می باشد:................................ 31

جدول (2-3) دستگاهها و تجهیزات خط تولید نورآبندی تفلونی......................................................................... 32

(1-6-3) نقشه استقرار ماشین آلات...................................................................................................................... 33

(7-3) تاسیسات عمومی......................................................................................................................................... 33

تاسیسات معمول مورد نیاز برای كلیه واحدهای صنعتی به قرار ذیل خواهد بود :............................................... 34

توضیحات تفصیلی پیرامون هر یك از این موارد و سایر تاسیسات بكار رفته در ذیل ارائه شده است :.............. 34

(1-7-3)- آزمایشگاه.............................................................................................................................................. 34

(2-7-3)- تعمیر گاه............................................................................................................................................... 35

(3-7-3)- ترابری................................................................................................................................................... 35

(4-7-3)- گرمایش................................................................................................................................................. 35

(5-7-3)- سوخت رسانی...................................................................................................................................... 36

جدول (3-3) سوخت مصرفی واحد تولید نوار آب بندی تفلونی........................................................................ 36

(6-7-3)- سرمایش................................................................................................................................................ 36

(7-7-3)آب رسانی................................................................................................................................................ 37

(8-7-3)- تهویه و هوای فشرده............................................................................................................................. 37

(9-7-3)- رفع آلودگی محیط زیست.................................................................................................................... 38

(10-7-3)- اطفاء حریق........................................................................................................................................ 38

(11-7-3)- باسكول............................................................................................................................................... 38

(12-7-3) برق رسانی............................................................................................................................................ 38

الف – برق مورد نیاز خط تولید.............................................................................................................................. 39

ب- برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی................................................................................................................ 39

(جدول 4-3) جمع بندی برق مورد نیاز خط تولید به تفكیك مصرف كنندگان.................................................. 39

جدول (5-3) برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی................................................................................................ 40

ج ) برق مورد نیاز كل واحد و برق مصرفی روزانه................................................................................................ 40

د- دیزل ژنراتور....................................................................................................................................................... 41

(13-7-3)- اثاثیه و لوازم اداری............................................................................................................................ 41

لوازم مورد نیاز جهت یك واحد كوچك تولیدی محدود بوده و تنها به موارد ذیل خلاصه می گردد :............... 41

(8-3)- نیروی انسانی............................................................................................................................................. 42

(1-8-3)- مدیریت و مهندسی............................................................................................................................... 42

(2-8-3)- كاركنان خط تولید و آزمایشگاه............................................................................................................ 42

(3-8-3)- كاركنان تاسیسات و تعمیرگاه............................................................................................................... 43

(4-8-3)- كاركنان اداری و خدمات...................................................................................................................... 43

(5-8-3)- جمع بندی پرسنل مورد نیاز جهت فعالیت كارخانه............................................................................ 43

جدول (7-3) جمع بندی پرسنل مورد نیاز كارخانه تولید نوار آب بندی تفلونی................................................. 44

(9-3)- ساختمان ، زمین و محوطه سازی............................................................................................................. 44

الف – سالن تولید..................................................................................................................................................... 44

محاسبه سالن تولید................................................................................................................................................... 45

ب – انبارها.............................................................................................................................................................. 45

ج- مساحت تاسیسات............................................................................................................................................. 46

د- مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................................... 46

ه- مساحت زمین و عملیات محوطه سازی............................................................................................................. 46

جدول (8-3)- جمع بندی ساختمانها ، زمین و محوطه مورد نیاز واحد تولید نوار آب بندی تفلونی................ 47

(10-3)- برنامه زمانبندی اجرای طرح.................................................................................................................. 47

جدول زمانبندی اجرای طرح.................................................................................................................................. 48

فصل چهــارم........................................................................................................................................................... 49

بررسیهای مالی و اقتصادی....................................................................................................................................... 49

مقدمه :...................................................................................................................................................................... 50

(1-4)- برآورد هزینه های جاری و سالانه واحد................................................................................................... 50

(1-1-4)- هزینه های تامین مواد اولیه مورد نیاز.................................................................................................. 50

جدول (1-4)- برآورد هزینه های مربوط به مواد اولیه.......................................................................................... 51

(2-1-4)- هزینه های تامین انرژی مورد نیاز........................................................................................................ 51

(31-4)- هزینه خدمات نیروی انسانی.................................................................................................................. 51

(2-4)- برآوردهزینه های ثابت طرح...................................................................................................................... 52

(1-2-4)- هزینه تجهیزات خط تولید.................................................................................................................... 52

جدول (2-4) برآورد هزینه های تامین ماشین آلات خط تولید............................................................................ 53

(2-2-4)- هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی.................................................................................................... 53

الف – آزمایشگاه و تعمیرگاه................................................................................................................................... 53

ب- گرمایش............................................................................................................................................................ 54

ج- سرمایش............................................................................................................................................................. 54

د- آب...................................................................................................................................................................... 54

ه- نجهیزات دفع آلودگی......................................................................................................................................... 54

ز- برق...................................................................................................................................................................... 54

ح – سوخت رسانی................................................................................................................................................. 55

ط- جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات جانبی........................................................................................... 55

جدول (3-4) فهرست مشخصات و هزینه های مربوط به تجهیزات و تاسیسات عمومی.................................... 55

(3-2-4)- برآورد هزینه وسائط نقلیه..................................................................................................................... 55

(4-2-4) لوازم و اثاثیه اداری................................................................................................................................. 56

(6-2-4)- هزینه های قبل از بهره برداری............................................................................................................. 56

(3-4)- برآورد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت و در گردش كارخانه.............................................................. 56

(1-3-4)- هزینه های مربوط به سرمایه در گردش به شرح ذیل منظور می گردد :............................................ 56

(2-3-4)- سرمایه ثابت.......................................................................................................................................... 57

كلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ثابت كارخانه به ترتیب ذیل می باشد:.................................................. 57

(3-3-4)- تسهیلات بانكی و كل سرمایه گذتری.................................................................................................. 57

(4-4)- هزینه های تولید......................................................................................................................................... 57

(5-4)- برآورد هزینه های سالانه........................................................................................................................... 58

(6-4)- محاسبه قیمت فروش................................................................................................................................. 58

(7-4)- شاخصهای اقتصادی.................................................................................................................................. 59

(8-4)- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح................................................................................................................... 59

قسمت دوم 6 اطلاعات مربوط به تولید كالا........................................................................................................... 60

1-2 برنامه تولید سالانه........................................................................................................................................... 60

7-2 مشخصات و مقدار مصرف مواد اولیه............................................................................................................ 61

جدول پیش بینی عملكرد سود و زیان ویژه طرح................................................................................................... 62

هزینه های تولید........................................................................................................................................................ 62

هزینه های عملیاتی................................................................................................................................................... 63

هزینه های غیرعملیاتی............................................................................................................................................. 63

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح  ( ارقام به هزار ریال)........................................................................ 64

مصارف:.................................................................................................................................................................... 64

سرمایه در گردش:.................................................................................................................................................... 64

بازپرداخت:............................................................................................................................................................... 65

پرداخت:................................................................................................................................................................... 65

ترازنامه پیش بینی شده   (ارقام به هزار ریال)........................................................................................................ 66

دارائی ها:.................................................................................................................................................................. 66

دارائی های جاری:................................................................................................................................................... 66

دارائی های ثابت:..................................................................................................................................................... 66

بدهی ها:................................................................................................................................................................... 67

محاسبه خالص گردش وجوه نقدی   (ارقام به هزار ریال).................................................................................... 67

تسهیلات مالی.......................................................................................................................................................... 68

مصارف:.................................................................................................................................................................... 68

جدول محاسبه ارزش افزوده................................................................................................................................... 69

جدول محاسبه سهم منابع داخلی............................................................................................................................ 70

درصد ارزش افزوده................................................................................................................................................. 70

درصد سهم منابع داخلی:......................................................................................................................................... 71

صفحه 7 پرسشنامه سازمان صنایع كوچك ایران..................................................................................................... 73

8-2 نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه............................................................................... 73

9-2 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی................................................................................................................. 74

قسمت سوم: پیش بینی اجزاء و براورد سرمایه ثابت و در گردش........................................................................ 74

1-3 سرمایه ثابت..................................................................................................................................................... 74

1-1-3 مقدار و بهای زمین مورد نیاز.................................................................................................................... 74

ریز ارقام مربوط به محوطه سازی و حصار كشی.................................................................................................... 75

2-1-3 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی......................................................................... 76

5-1-3 وسائط نقلیه................................................................................................................................................ 76

 

 


 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 


 

چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون

نوار آب بندی تفلونی در اصطلاح به موادی گفته می شود كه از جنس پلی تترافلورو اتیلن ساخته شده و برای آب بندی لوله ها بكار برده می شود .

بدلیل خواص شیمیایی و فیزیكی عالی ، امروزه در كاربرد مورد نظر بدون رقیب می باشد .

فرایند تولید آن شامل شكل دهی اولیه مواد ، اكسترود نمودن آنها ، تولید ورقه های نازك ، كشیدن ورقه ها و تولید نوار باریك و پهن و سرانجام برش و بسته بندی می باشد .

اصول انتخاب ظرفیت برای واحدهای تولید نوار آب بندی تفلونی شرایط و ویژگیهای بازار ، سهم قابل كسب بازار ، ویژگیهای فنی و تكنولوژی ، محدوده متداول و مط.ئن ظرفیت با تمسك به روشهای آماری و حداقل ظرفیت اقتصادی است .

مطالعات اقتصادی و مالی مربوط به اجرای طرح كه نتایج مختصری از آن در جدول صفحه بعد ارائه شده است با توجه به برآورد هزینه های مربوطه و براساس فرمهای متداول موجود و استعلامات بعمل آمده از صاحبان صنایع و فروشنذدگان ماشین آلات و تكنولوژی تولید اینگونه واحدها انجام گردید و با استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری جمع بندی شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

.ردیف

موضوعات

ردیف

موضوعات

1-1

 

 

 

 

 

2-1

 

 

3-1

 

 

 

4-1

 

 

5-1

 

 

 

6-1

 

 

 

 

7-1

 

مشخصه طرح

عنوان : گزارش توجیهی فنی ، اقتصادی طرح تولید نوار آب بندی تفلون

تعریف : نوار آب بندی تفلونی محصولی است كه برای آب بندی در لوله كشی بكار می رود .

محصولات جنبی: -----

ظرفیت تولید : 9112500 رول در سال

فرآیند تولید :

شامل آماده سازی مواد ، مخلوط كردن ، شكل دهی اولیه ، اكسترود كردن ، تولید ورقه ، كشیدن و تولید نوار ، برش و سرانجام بسته بندی می باشد .

شرایط عملیاتی :

تعداد روز كاری : 270 روز در سال

تعداد شیفت :  2 شیفت 8 ساعته

ساعت فعال روزانه : 15 ساعت

درصد تامین مواد اولیه :

داخلی 68/18 درصد

خارجی 32/81 درصد

تعداد كارگر :

مدیریت با مهندسی :  1 نفر

پرسنل تولیدی : 6 نفر تكنسین و 22 نفر كارگر

كل پرسنل واحد : 34 نفر

تاسیسات زیر بنایی

توان برق : 1/78  كیلو وات

مقدار آب مصرف روزانه : 11 متر مكعب

سوخت مصرفی روزانه : 47  لیترگازوئیل

                              60لیتر بنزین

دستگاهها و تجهیزات خط تولید :

بخش تامین داخلی  72150هزار ریال

بخش ارزی : 18700   دلار

8-1

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

10-1

 

 

 

 

11-1

12-1

 

 

زمین و ساختمانها :

مساحت زمین : 2000 متر مربع

سطح زیر بنا :    سالن تولید :  200 متر مربع

                      انبارها :         70 مترمربع

سرمایه گذاری :

ذدارائیهای ثابت : 212700  هزار ریال و 197400 دلار

سرمایه در گردش : 81220 هزار ریال و 136200 دلار

كل سرمایه گذاری : 293920 هزار ریال و 333600 دلار

سرمایه گذاری مجری : 189490 هزار ریال

وام بلند مدت :  293400 هزار ریال

وام كوتاه مدت :  278070  هزار ریال

قیمت تمام شده :

كل هزینه های ثابت تولید : 104778   هزار ریال

                                 و 21830  دلار

كل هزینه های متغیر تولید : 164260 هزار ریال

                                       و 292220  دلار

قیمت تمام شده واحد هر یك از محصولات : 80 ریال

قیمت عمده فروشی :   125 ریال

شاخصهای اقتصادی

سود ویژه در ظرفیت نهایی :   433533  هزار ریال چ

لرزش افزوده :     572080   هزار ریال

نقطه سر به سر تولید :   92/23  درصد

سهم منابع داخلی :      23/56  درصد

دوره برگشت سرمایه :   1 سال و 10 ماه

سرمایه گذاری سرانه :   14384 هزار ریال بر نفر

این گزارش در تاریخ                     تهیه و در تاریخ                        به تصویب هسته بررسی طرحها رسیده است .

 

 

 

(6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی

كل مواد اولیه مصرفی با احتساب میزان مصرف برای هر بسته نوار تفلون محاسبه می گردد كه مبنای محاسبات در ذیل آورده شده است . خلاصه نتایج در جدول (1-3) آورده شده است . هر كیلو تفلون می تواند برای ساخت 240-220 عدد نوار با ابعاد 10 متر طول 120 میلی متر پهنا و 075/0 میلی متر ضخامت بكار رود كه با احتساب مقدار متوسط 230 عدد نوار ، كل تفلون مورد نیاز با محاسبه ضایعات برابر 40015 كیلوگرم می شود .

كیلوگرم 40015=01/0 × 230/9112500

یك سری كامل قرقره و جلد مربوطه حدود 6 گرم وزن دارد كه كل نیاز به گرانول پلی پروپیلن با احتساب ضایعات حدود 55220 كیلوگرم خواهد بود .

كیلوگرم 55220=01/1 ×006/0×9112500

مقدارروغن سیلیلون مصرفی حدود 5/1 درصد وزن تفلون می باشد كه با توجه به میزان مصرف تفلون و با احتساب ضایعات كل نیاز به این روغن 624كیلوگرم خواهد بود .

كیلوگرم     624=04/1×015/0×40015

میزان مصرف پلاستیك و كارتن جهت نسخه بندی به ترتیب 182250 عدد و 9112 عدد خواهد بود .

182250=9112500:50

9112=9112500:1000