پایان نامه رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی)

پایان نامه رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی)
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 131

حجم فایل (به کیلوبایت) : 393

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی)

چکیده :

   در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقاء و موفقیت سازمان‌ها، درك ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درك، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (P4) (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در بازار به منظور دست یابی به سهم بازار بیشترمی باشد.   آمیخته بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهای قابل كنترل بازاریابی است كه شركت با در هم آمیختن آنها سعی در پاسخگویی به بازار هدف دارند و در امور تصمیم گیری به مدیران کمک می کند. به عبارت دیگر آمیخته بازاریابی دربرگیرنده همه فعالیتهایی است كه شركت می‌تواند با انجام آنها بر میزان تقاضای محصولاتش اثر گذارد. 

مقدمه

موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در بازار­­­­­­­­­­های بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی[1] مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.

[1] Marketing

قسمتی از متن

اهداف تحقیق

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر میزان خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این تحقیق رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی تحقیق نیز به صورت زیر بیان می‌شود:

  1. بررسی رابطه آمیخته قیمت بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. بررسی رابطه آمیخته محصول بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. بررسی رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. بررسی رابطه آمیخته ترفیع بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

- محصول:ترکیبی از کالا  و خدماتی که شرکت به بازار مورد نظر ارائه میکند.به عبارت دیگر هر چیزی که  جهت توجه،اکتساب ،کاربرد ویا مصرف بتوان به بازار عرضه کرد بطوری که بتواند نیاز یا خوی استه ای را ارضا نماید محصول گویند .باید دانست که محصول چیزی بیش از کالای قابل لمس است .محصول شامل اشیای فیزیکی ، خدمات اشخاص ،مکان ها ،سازمان ها وفکرهای سازنده (ایده آل)یا آمیزه ای از این هاست (کاتلر و آرمسترانگ،1391)

- قیمت :مقدار پولی که برای کالا و خدمات هزینه میشود ،قیمت آن کالایا خدمات گویند،در عین حال قیمت مجموعه ارزشهایی است که مصرف کنندگان برای منافع ناشی از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات مباده میکنند (عزیزی،1381)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده................................................................................................................... 1

فصل اول :کلیات

1-1)مقدمه............................................................................................................ 3

1-2) تعریف و بیان مساله تحقیق............................................................................. 4

1-3) اهمیت و ضرورت  تحقیق.............................................................................. 6

1-4) چهارچوب نظری........................................................................................... 8

1-5) اهداف تحقیق................................................................................................ 11

1-6)سوالات تحقیق............................................................................................... 12

1-7) فرضیه های تحقیق......................................................................................... 13

1-8) تعریف واژه ها و متغیرهای پژوهش................................................................. 13

1-9) قلمرو پژوهش.............................................................................................. 16

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه........................................................................................................... 18

2-2) محصول....................................................................................................... 26

2-3) قیمت........................................................................................................... 28

2-4) توزیع........................................................................................................... 28

2-5) ترویج.......................................................................................................... 29

2-6) چهار پی(P) ترکیب عناصر بازار یابی............................................................... 30

2-7) تجزیه و تحلیل آمیزه بازاریابی........................................................................ 31

2-8) شركتهای دانش بنیان...................................................................................... 32

2-9)فناوری نانو.................................................................................................... 34

2-10) ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎیﻛﻮﭼﻚو ﻣﺘﻮﺳﻂ............................................................................. 36

2-11) شرکت فناوران نانومقیاس............................................................................. 36

2-12) پیشینه تحقیق.............................................................................................. 38

فصل سوّم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه .......................................................................................................... 42

3-2) روش تحقیق................................................................................................. 43

3-3) متغیرهای تحقیق............................................................................................ 45

3-4) جامعه آماری و نمونه آماری............................................................................ 46

   الف )  جامعه آماری ........................................................................................... 46

     ب ) نمونه آماری ............................................................................................. 48

3-5)  روش گردآوری اطلاعات.............................................................................. 52

3-6)  اعتبار پرسشنامه............................................................................................ 54

3-7)  روش تحقیق................................................................................................ 55

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه............................................................................................................ 58

4-2) بخش اول آمار توصیفی.................................................................................. 59

4-2-1) توصیف متغیر جنسیت............................................................................... 59

4-2-2) توصیف متغیر سن مشتریان........................................................................ 61

4-2-3) توصیف متغیر تحصیلات........................................................................... 63

4-2-4) توصیف متغیر عامل محصول...................................................................... 65

4-2-5) توصیف متغیر عامل قیمت.......................................................................... 66

4-2-6) توصیف متغیر عامل توزیع (مکان)............................................................... 67

4-2-7) توصیف متغیر ترفیع.................................................................................. 68

4-2-8) آماره های توصیفی متغیرهای به کار رفته در تحقیق....................................... 70

4-2-9) توصیف میزان فروش شرکت های نانوئی..................................................... 70

4-3 ) بخش دوم: آمار استنباطی............................................................................... 73

4-3-1)تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................ 73

4-3-2)آزمون نرمال بودن داده ها............................................................................ 74

4-4)آزمون فرضیات.............................................................................................. 75

4-4-1)فرضیه1.................................................................................................... 75

4-4-2)فرضیه 2................................................................................................... 76

4-4-3)فرضیه 3................................................................................................... 77

4-4-4)فرضیه 4................................................................................................... 78

4-5) مقایسه فروش شرکت ها................................................................................ 79

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه ........................................................................................................... 82

نتایج آمار توصیفی و استنباطی

5-2) تحلیل مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان.................................................... 83

5-2-1) متغیر جنسیت........................................................................................... 83

5-2-2) متغیر سن................................................................................................. 84

5-2-3) متغیر تحصیلات........................................................................................ 84

5-3) میزان فروش................................................................................................. 86

5-4) عامل قیمت................................................................................................... 87

5-5) عامل توزیع (مکان)........................................................................................ 88

5-6) عامل ترفیع................................................................................................... 89

پیشنهاد براساس یافته های تحقیق............................................................................. 90

5-7) پیشنهادات تحقیقات آتی................................................................................ 93

5-8) محدودیت های پژوهش................................................................................. 95

چکیده به زبان انگلیسی........................................................................................... 97

منابع و مأخذ.......................................................................................................... 98

پیوست ها ............................................................................................................. 105