پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان

پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 64

حجم فایل (به کیلوبایت) : 119

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4700 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان در 64 صفحه ورد قابل ویرایش 

فصل اول

 

روش تحقیق

 

1 1  مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری،  تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.

2-1 نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع كاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

31 شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی        وترویجی توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تكمیل شده كه بعد از جمع‌آوری اطلاعات، كار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

 

 

4 1 جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل كلیه كشاورزانی است كه در سال زراعی     83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات كردستان می باشند كه برهمین 1038 نفر از توتون كاران جامعه آماری مارا تشكیل         می دهند كه از این تعداد 657 نفر توتون بارلی و تعداد 381 نفر توتون باسما تولید نموده اند.

5 1جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است كه با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و  پراكندگی جمعیت مزبور در سطح استان كردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد 175 نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تكمیل گردد.

6 1روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یك از افراد جامعه محدود،  شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یك نمونه تصادفی ساده كافی است كه برای كلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

                   در این روش به هریك از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یك واحد به هیچ شكل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازكیا، 1382)

                   نمونه تصادفی ساده موقعی بكار برده می شود كه اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس كم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم.  روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه كشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد كه دراین تحقیق از روش قرعه كشی استفاده گردیده است.

 

شركت در كلاس های آموزشی  ـ ترویجی

          متوسط دفعات شركت توتون كاران در كلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون كمتر از 1 بار بوده است، حدود 5/61 درصد از افراد مورد با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند كه در هیچ كلاس آموزشی شركت نداشته اند و 21 درصد نیز اظهار داشته اند كه فقط یك بار دركلاسهای آموزشی كشت توتون شركت     كرده اند نتایج نشان می دهد كه كلاس های آموزشی در خصوص كشت توتون در منطقه بسیار كم برگزار شده است.

جدول 16-2 : توزیع فراوانی شركت توتون كاران در كلاس های آموزشی ـ ترویجی

 

شركت در كلاس های آموزشی ـ ترویجی

فراوانی

درصد نسبی

درصد واقعی

درصد تجمعی

هیچ

یك بار

دو بار

سه بار

چهار بار

بیشتر از چهار بار

بدون پاسخ

77

26

4

12

2

4

50

44

9/14

3/2

9/6

1/1

3/2

6/28

6/61

8/20

2/3

6/9

6/1

2/3

-

6/61

4/82

6/85

2/95

8/96

100

-

جمع

175

100

100

-

    میانگین : 78/0           میانه : صفر           مد :صفر               انحراف معیار : 28/1

كمینه : صفر                         بیشینه : 5

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون

          متوسط تعداد دفعات بازدید توتون كاران از مزارع نمونه توتون كاری در طول سال كمتر از یك بار بوده است. در تحقیق حاضر 57 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه هیچ بازدیدی از  مزارع نمونه كشت توتون درطول سال نداشته اند، ضمن اینكه 5/28 درصد افراد بین یك تا دو بار از مزارع نمونه توتون بازدید كرده اند. 

 

 

جدول 17-2 : توزیع فراوانی بازدید توتون كاران از مزارع نمونه توتون كاری

 

دفعات بازدید

فراوانی

درصد نسبی

درصد واقعی

درصد تجمعی

هیچ

2-1

4-3

6-5

بدون پاسخ

77

38

10

8

42

44

7/21

7/5

6/4

24

9/57

6/28

5/7

6

-

9/57

5/86

94

100

-

جمع

175

100

100

-

          میانگین : 97/0        میانه : صفر                     مد :صفر             انحراف معیار : 52/1

كمینه : صفر                         بیشینه : 6

مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

درخصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی در زمینه كشت توتون، حدود   83 درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند كه از مجلات ونشریات آموزشی و ترویجی به میزان كم تا خیلی كم استفاده نموده اند . همچنین 5/14 درصد درحد متوسط و             5/2 درصد نیز در حد زیاد تا خیلی زیاد از آن استفاده نموده اند. نتایج حاصل از میانگین جدول       ( 45/1 = ) نشان دهنده آن است كه توتون كاران به میزان كم از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی استفاده می نمایند كه این شاید به آن دلیل باشد كه مجلات آموزشی بین توتون كاران به میزان كم توزیع می گردد یا اینكه سطح پائین سواد توتون كاران این اجازه را به آنان نمی دهد كه از مجلات آموزشی استفاده نمایند.

 

 

 

جدول 18-2 : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

استفاده از مجلات و نشریات

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

خیلی كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بدون پاسخ

125

14

24

2

2

8

4/71

8

7/13

1/1

1/1

6/4

9/74

4/8

4/14

2/1

2/1

-

9/74

2/83

6/97

8/98

100

-

جمع

175

100

100

-

میانگین:45/1               میانه :1                مد : 1                 انحراف معیار :86/0

 فیلم های آموزشی

          درخصوص میزان استفاده از فیلم های آموزشی در زمینه كشت توتون ، بیش از 90 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه به میزان كم تا خیلی كم  از فیلم های آموزشی استفاده        نموده اند. حدود 7 درصد آن را در حد متوسط و 5/2 درصد آن را در حد زیاد ارزیابی نموده اند. در كل نتایج حاصل از میانگین جدول ( 39/1 = ) نشان دهنده آن است كه توتون كاران به میزان كم از فیلم های  آموزشی در خصوص كشت توتون در مناطق مورد مطالعه استفاده كرده اند.